Miasto:
Oświęcim
Miejsce:
Oświęcimskie Centrum Kultury, ul Śniadeckiego 24, 32 - 600 Oświęcim
Termin rozpoczęcia:
09.05.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby

Czas trwania kursu wynosi  5 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: Oświęcimskie Centrum Kultury ul. Śniadeckiego 24

Rozpoczęcie: godzina 9:30

 

Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Program 

 

 1. Kto ma obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 r.
 2. Termin rozliczenia rocznego, możliwość i terminy ewentualnych korekt rozliczenia rocznego i deklaracji miesięcznych.
 3. Liczba miesięcy podlegania do ubezpieczenia zdrowotnego
 4. Jak ustalić roczną podstawę składki zdrowotnej?
 • Różnice pomiędzy podstawą składki zdrowotnej a podstawą opodatkowania
 • Różnica inwertur
 • Sprzedaż środka trwałego
 1. Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej- skutki podatkowe.
 2. Praktyczne i techniczne aspekty wypełnienia rozliczenia.

 

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji

 

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowca: Stanisław Stopa - absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Ekonomii menadżerskiej, doradca podatkowy (wpis na listę Krajowej Izby Doradców podatkowych nr. Nr wpisu 13417), Właściciel Kancelarii prowadzący doradztwo podatnikom, płatnikom i inkasentom z zakresu ich obowiązków podatkowych, a także reprezentowanie ich przed organami państwa oraz sądami w sprawach dotyczących tych obowiązków. Przeprowadza audyty podatkowe i pomaga w prowadzeniu ksiąg podatkowych

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001