Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
31.08.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu ClickMeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Szkolenie kierowane do:

 • wszyscy przedsiębiorcy, kadra zarządzająca
 •    specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT;
 •  właściciele biur rachunkowych
 •   księgowi
 •     pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Korzyści ze szkolenia

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 •    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
 •    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
 •    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 •    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką nowego obowiązku sprawozdawczego w polskim prawie podatkowym. Efektami szkolenia dla uczestników będą:

- uzyskanie wiedzy o tym co to jest schemat, jakie transakcje podlegają pod zgłoszenie i jakie podmioty muszą tych zgłoszeń dokonywać,
- pozyskanie umiejętności wypełniania formularzy przez uczestników w zakresie sprawozdawczości podatkowej do Szefa KAS,
- poszerzenie kompetencji w zakresie tworzenia procedur wewnętrznych i obiegu informacji wewnątrz podmiotu.

Treści kształcenia:

 1. Co należy raportować przez podmioty w 2021 roku?
  1.    Jak należy rozumieć schemat podatkowy:
  a.    krajowy,
  b.    transgraniczny,
  c.    standaryzowany.
  2.    W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie w podmiocie ?
  a.    Wykaz czynności wyłączonych z raportowania,
  b.    Wykaz czynności podlegających pod raportowanie
  3.    Które schematy są objęte raportowaniem?
  4.    Powstanie obowiązku a moment raportowania.
  5.    Jakie są terminy na zgłoszenie schematu?
 2. Rola Kierownika Jednostki  i pracownika w zakresie procesu raportowania. Kto jakie role pełni w podmiocie w aspekcie raportowania?
  1.    Definicja pojęcia „Promotor”,
  2.    Definicja pojęcia „Korzystający”,
  3.    Definicja pojęcia „Wspomagający”.
  4.    Obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.
  5.    Zasady współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie schematów podatkowych
  6.    Biuro rachunkowe, doradca podatkowy, prawnik, biegły rewident jakie mają obowiązki przy współpracy z przedsiębiorstwem?
 3. III Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i co z dodatkowymi deklaracjami w przedsiębiorstwie? Czy składać tez czynny żal?

      1.    W jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?
     2.    Raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są również objęte wcześniejsze okresy?
     3.    Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.
     4.    W jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? – narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów.
     5.    Zasady raportowania przez Promotora.
     6.    Zasady raportowania przez Korzystającego.
     7.    Zasady raportowania przez Wspomagającego.
     8.    Jakie dane i informacje należy posiadać aby wypełnić obowiązki raportowania.
     9.    Możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania dla kadry zarządzającej i osobno dla pracowników, osób współpracujących.
   10.  Zasady wysyłki przez pełnomocników, jakie obowiązki należy dopełnić?

IV.Wewnętrzna procedura raportowania schematów w podmiocie , co powinna zawierać:

     1.    Jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać?
     2.    Czy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka i sankcje itp.?

V Jakie zmiany i przesunięcia w schematach podatkowych wprowadziła ustawa COVID? Jak kontrole Szefa KAS u innych podatników mogą wpłynąć na obowiązki podmiotów w zakresie MDR?

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
• doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
• wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
• przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji:
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać po potwierdzeniu przez organizatora szkolenia . W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.Rachunek bankowy: Santander 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacje o kadrze:

 dr Małgorzata Rzeszutek- właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  , doktor  z zakresu cen transferowych,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to wieloletnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym.

 Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod