Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24.03.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
240,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 23 marca 2021 r.

 

Czas trwania kursu wynosi 6 godzin lekcyjnych w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 9.30

 

Cel szkolenia:

 

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych
i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posiadają co najmniej podstawową wiedzę z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących
w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

 

Treści kształcenia:

 

Wpływ składanych oświadczeń pracowniczych na rozliczanie wynagrodzeń

 • stosowania kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2) i kosztów uzyskania
 • wspólne opodatkowanie małżonków
 • oświadczenie o stosowaniu wyższej skali podatkowej (kiedy)
 • oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R
 • wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a KUP i ulga
 • KUP i ulga przy świadczeniach niepieniężnych (urlop bezpłatny, wychowawczy)

Rozliczanie niskich wynagrodzeń

 • ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki
 • wynagrodzenie i zasiłek a obniżenie KUP
 • pracownik do 26 lat – hipotetyczny podatek
 • jakie KUP w informacji PIT-11 ?

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca (objęcie izolacją – kwarantanną)

 • wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego i inne przyczyny
 • liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu
 • wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy
 • wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze
 • wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni
 • wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
 • zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
 • świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu
 • świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej

Rozliczanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe

 • wpłaty do PPK i możliwość ich obniżenia - przykłady wyliczeń
 • wpłaty na PPK a ustanie zatrudnienia i ponowne zatrudnienie pracownika
 • opodatkowanie wpłaty finansowanej przez Podmiot zatrudniający
 • wpłata na PPK a przychód zwolniony z opodatkowania do 26 lat
 • rozliczenie składkowo – podatkowe potrąconych wpłat
 • wykazywanie wpłat na PPK w imiennych raportach ZUS RCA
 • wykazywanie wpłat na PPK w informacji PIT-11

Prawidłowe ustalenie podstaw do wypłaty: wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent pieniężny odpraw i odszkodowań

 • pierwszy i kolejny miesiąc zatrudnienia a zmienne składniki wynagrodzenia
 • zawarcie kolejnej umowy o pracę a ustalenie wynagrodzenia za urlop
 • konsekwencje przeniesienia urlopu na kolejną umowę a wynagrodzenie za urlop
 • premia motywacyjna, zadaniowa, regulaminowa i uznaniowa w podstawie
 • przeliczanie podstawy po zmianie wysokości wynagrodzenia lub zaprzestaniu wypłaty niektórych składników wynagrodzenia
 • powrót do pracy po kilkumiesięcznej przerwie
 • ekwiwalent w pierwszym i kolejnym miesiącu prac
 • składniki za okresy dłuższe miesiąc a nieprzepracowanie okresu 12 miesięcy
 • dopełnianie podstawy do ekwiwalentu w przypadku nieobecności

Zgon pracownika

 • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia po zmarłym pracowniku a PIT
 • odprawa pośmiertna uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie:

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie. Warunki płatności i rezygnacji: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze:

 

Wykładowca: Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Rozliczania wynagrodzeń Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniem czasy pracy, wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS, podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykładowca na kierunku „Kadry i płace” na GWSH w Katowicach, autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego.”

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod