Miasto:
Kraków
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków
Termin rozpoczęcia:
09.12.2019
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby

Rewolucja w płatnościach 2019/2020 – CIT,PIT, VAT

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Zagadnienia ogólne – aspekty z zakresu prawa cywilnego:
  1. Zasada swobody umów.
  2. Pozycja prawna wierzyciela.
  3. Pozycja prawna dłużnika.
  4. Świadczenie pieniężne jako świadczenie.
  5. Znaczenie terminu płatności.
 2. Terminy płatności w obrocie gospodarczym:
  1. Cel regulacji.
  2. Zakres podmiotowy zastosowania.
  3. Znaczenie pozycji prawnej dłużnika dla terminów płatności. 
  4. Jak postępować w przypadku gdy dłużnika jest podmiotem prywatnym ?
  5. Jak postępować w przypadku gdy dłużnika jest podmiotem publicznym ?
  6. Znaczenie pozycji prawnej wierzyciela dla terminów płatności ?
  7. Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel jest dużym przedsiębiorcą ?
  8. Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel nie jest dużym przedsiębiorcą ?
  9. Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel jest podmiotem publicznym innym niż podmiot leczniczy ?
  10. Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel jest podmiotem leczniczym ?
  11. Zasady badania statusu wierzyciela oraz dłużnika.
  12. Znaczenie oświadczeń.
  13. Domniemania wynikające ze złożonych oświadczeń.
  14. Znaczenie zapisów umownych.
  15. Kiedy ma miejsce pokrzywdzenie wierzyciela ?
  16. Kiedy postanowienia umowne w zakresie terminów płatności należy uznać za nieważne ?
  17. Terminy płatności umowne a terminy płatności wynikające z ustawy.
  18. Zasady naliczania odsetek. Co w przypadku braku naliczania odsetek ?
  19. Prawo odstąpienia od umowy oraz prawo wypowiedzenia umowy.
  20. Rekompensaty.
  21. Obowiązki sprawozdawcze.
 3. Skutki w CIT i PIT:
  1. Kiedy korekta podstawy opodatkowania ?
  2. Kiedy korekta straty na źródle przychodów ?
  3. Kiedy korekta w rozliczeniu rocznym ?
  4. Kiedy korekta w rozliczeniu miesięcznym ?
  5. Korekta w przypadku wierzyciela.
  6. Korekta w przypadku dłużnika.
  7. Kiedy uprawnienie ?
  8. Kiedy obowiązek ?
  9. Co w przypadku gdy podstawa opodatkowania albo strata na źródle przychodów są niewystarczające do dokonania korekty ?
  10. Warunki formalne.
  11. Co w przypadku gdy wierzytelności zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów ? Odpisy aktualizujące na wierzytelności.  Wierzytelności odpisane jako nieściągalne.  Znaczenie uprawdopodobnienia. Znaczenie udokumentowania.  Wierzytelności umorzone.  Straty z tytułu zbycia wierzytelności.  Wierzytelności przedawnione. 
  12. Jak postępowania w przypadku produkcji albo handlu ?
  13. Zasady dokonywania korekty powrotnej.
    
 4. Skutki w VAT:
  1. Ulga na złe długi. 
  2. Sytuacja wierzyciela.
  3. Sytuacja dłużnika.
  4. Kiedy uprawnienia?
  5. Kiedy obowiązek?
  6. Warunki formalne.
  7. Zasady dokonywania korekty powrotnej.
  8. Ulga na złe długi w VAT a ulga na złe długi w CIT i PT.
  9. Znaczenie zmian w terminach płatności w obrocie gospodarczym.
  10. Podzielona płatność.
  11. Podzielona płatność obligatoryjna.
  12. Podzielona płatność fakultatywna.
  13. Obowiązki dostawcy towarów / świadczącego usługę.
  14. Obowiązki nabywcy towarów / kupującego usługę.
  15. Rachunek podstawowy a rachunek VAT.
  16. Dedykowany komunikat przelewu.
  17. Przelewy w paczkach.
  18. Sankcje dla dostawcy towarów / świadczącego usługę.
  19. Sankcje dla nabywcy towarów / kupującego usługę.
  20. Podzielona płatność a korekta kosztów uzyskania przychodów.
  21. Regulacja przejściowe.
  22. Elektroniczny rejestr podatników VAT.
  23. Obowiązek płatności na rachunki bankowe zgłoszone do urzędu skarbowego.
  24. Obowiązek płatności na rachunki bankowe zgłoszone do urzędu skarbowego a korekta kosztów uzyskania przychodów.
  25. Regulacja przejściowe.
  26. Kiedy solidarna odpowiedzialność ?
  27. Znaczenie zawiadomienia.

Metody pracy:
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pan Marcin Górski - Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin Górski posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i rachunkowość.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001