Miasto:
Kraków
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków
Termin rozpoczęcia:
30.07.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
410,- zł od osoby

Szkolenie:

Rewolucja VAT 2021/2022.  Pakiet SLIM VAT 2, JPK_VDEK, Pakiet e-commerce.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Oddziału Okręgowego w Krakowie SKwP, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 19. 

Zapewniamy komfortowe i bezpieczne  szkolenie  zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego:

 • rozmieszczenie uczestników z zachowaniem bezpiecznej odległości ,
 • dezynfekcja zgodnie z surowymi standardami higieny,
 • noszenie maseczek przez obsługę szkolenia,
 • wymagane noszenie maseczki podczas rejestracji i przerw,
 • przerwy kawowe i posiłek (lunch) z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Podczas szkolenia przewidziane są przerwa kawowa oraz lunch.

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Rok 2021 r. to kolejny rok zmian w zakresie podatku od towarów i usług.  Zmiany te wchodziły w życie, bądź będą wchodzić w życie w różnych odstępach czasu.  Część zmian ma charakter rewolucyjny tj. kompletnie odwraca rozliczenie VAT na dotychczasowych zasadach a pozostała część zmian to ewolucja tj. doprecyzowanie dotychczasowych regulacji wywołujących wątpliwości w praktyce zgodnie z zamierzeniami Ministra Finansów.

Są to w szczególności Pakiety SLIM VAT I i II mające ze swojej istoty na celu uproszenie podatku od towarów i usług.  Wśród tych zmian najistotniejszą z praktycznego punktu widzenia była zmiana dotycząca korekty podstawy opodatkowania oraz korekty podatku naliczonego in minus.  Zmiana kompletnie zmieniająca dotychczasowe rozliczenie podatku VAT w tym zakresie.  Zmiana budząca olbrzymie wątpliwości co do stosowania w praktyce od samego momentu jej wejścia w życie.  Zmiana, co do której od razu po jej wejściu w życie było konieczne wydanie objaśnień Ministra Finansów. 

Ponadto, należy również zwrócić uwagę na zmiany wynikające z Pakietu e-commerce kompletnie odwracające rozliczenie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.  W szczególności, w tym zakresie doskonale znana instytucja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju zostanie zastąpiona nową instytucją wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, zostanie ujednolicony limit, do którego będzie istniała możliwość rozliczenia z tego tytułu podatku od towarów i usług w Polsce oraz zostanie wprowadzony nowy system rozliczania podatku od wartości dodanej zagranicą bez konieczności rejestracji. 

Wreszcie będą to również zmiany w zakresie jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VDEK) dotyczące ujmowania w JPK_VDEK paragonów fiskalnych traktowanych tak jak faktury uroszczone oraz biletów, oznaczeń kodami GTU oraz kodami literowymi oraz prezentowania korekty podatku naliczonego. 

Ponadto, odnośnie roku 2021 r. jest to również rok, w którym miało miejsce ważne oraz istotne z praktycznego punktu widzenia orzecznictwo na poziomie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz na poziomie sądów krajowych.  W szczególności należy zwrócić uwagę na orzecznictwo dotyczące zasad i możliwości skorzystania z ulgi na złe długi, odliczenia podatku naliczonego w przypadku korzystania z instytucji odwrotnego obciążenia oraz orzecznictwo dotyczące sankcji VAT. 

Przedmiotem szkolenia jest omówienie wszystkich ww. zmian w celu aktualizacji i usystematyzowania wiedzy, tak aby być gotowym do stosowania ww. zmian w praktyce.

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 8.30 

 

Treści kształcenia:

I. Pakiet SLIM VAT 2.
1. Zmiany w zakresie obrotu międzynarodowego.
a) Prawne uregulowanie problematyki Brexit.
b) Doprecyzowanie regulacji w zakresie transakcji łańcuchowych.
c) Korekta podstawy opodatkowania w przypadku WNT, Importu usług oraz dostawy towarów z montażem.
d) Odliczenie podatku naliczonego w przypadku WNT oraz importu usług.

2. Uproszczenia w zakresie obrotu nieruchomościami. Możliwość złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia w formie aktu notarialnego.
3. Uproszczenia w zakresie odliczenia podatku naliczonego.
a) Odliczenie podatku naliczonego w trybie korekty.
b) Moment odliczenia podatku naliczonego w przypadku WNT oraz importu usług.
c) Odliczenie podatku naliczonego w związku z wykorzystaniem samochodów wyłącznie do działalności gospodarczej.
4. Uproszczenia w zakresie korzystania z ulgi na złe długi.
5. Zmiany w zakresie MPP.

II. Zmiany w JPK_VDEK.
1. Prezentacja w JPK_VDEK paragonów fiskalnych oraz biletów.
2. Zmiany w zakresie prezentacji w JPK_VDEK ulgi na złe długi.
3. Zmiany w zakresie oznaczeń kodami GTU oraz kodami literowymi.
4. Kiedy obowiązek prezentacji kodów GTU ? Kiedy obowiązek prezentacji kodów literowych ?
5. Prezentacja w JPK_VDEK korekty podatku naliczonego.

III. Pakiet e-commerce.
1. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).
a) Definicja.
b) Miejsce dostawy.
c) Obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne.
2. Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).
a) Definicja.
b) Miejsce dostawy.
c) Obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne.
3. Nowi podatnicy VAT – interfejsy elektroniczne.
4. Nowe systemy rozliczania podatku w państwie konsumpcji za pomocą państwa identyfikacji OSS oraz IOSS.
5. Procedura USZ.

IV. Pytania i odpowiedzi. Zagadnienia różne.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Marcin Górski - Adwokat.  Doradca podatkowy. 

Właściciel Kancelarii Adwokackiej oraz Kancelarii Doradztwa podatkowego.  Doradzał oraz reprezentował Klientów w skomplikowanych sprawach podatkowych.  Klientami Pana Mecenasa są zarówno Klienci krajowi, jak również Klienci zagraniczni.  Szerokie spektrum obsługiwanych branż.  Handel, produkcja, świadczenie usług, a w ich ramach branża auto – moto, branża budowlana i deweloperska, transport, spedycja, logistyka, gospodarka odpadami, przemysł ciężki, opieka zdrowotna, rynki finansowe.  Doświadczony wykładowca z zakresu podatków i prawa.  Wykładowca szkół wyższych. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe.  Główne specjalizacje to podatek od towarów i usług (VAT), amortyzacja podatkowa, podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek u źródła (WHT) oraz ceny transferowe (TP), postępowania podatkowe oraz postępowania sądowo – administracyjne w sprawach podatkowych. 

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod