Miasto:
Tarnów
Miejsce:
ul. Kopernika 8/ 2
33-100 Tarnów
Termin rozpoczęcia:
09.09.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
400,- zł od osoby
300,- zł cena dla wszystkich członków i kontrahentów współpracujących ze Stowarzyszeniem

Temat : Rewolucja VAT 2021  (SLIM VAT I i II, JPK_VDEK, Pakiet e-commerce)

Cel kursu, wymaganie wstępne  i organizacja procesu dydaktycznego

Rok 2021 r. to kolejny rok zmian w zakresie podatku od towarów i usług. Zmiany te wchodziły w życie, bądź będą wchodzić w życie w różnych odstępach czasu. Część zmian ma charakter rewolucyjny tj. kompletnie odwraca rozliczenie VAT na dotychczasowych zasadach a pozostała część zmian to ewolucja tj. doprecyzowanie dotychczasowych regulacji wywołujących wątpliwości w praktyce zgodnie z zamierzeniami Ministra Finansów.
Są to w szczególności Pakiety SLIM VAT I i II mające ze swojej istoty na celu uproszenie podatku od towarów i usług. Wśród tych zmian najistotniejszą z praktycznego punktu widzenia była zmiana dotycząca korekty podstawy opodatkowania oraz korekty podatku naliczonego in minus. Zmiana kompletnie zmieniająca dotychczasowe rozliczenie podatku VAT w tym zakresie. Zmiana budząca olbrzymie wątpliwości co do stosowania w praktyce od samego momentu jej wejścia w życie. Zmiana, co do której od razu po jej wejściu w życie było konieczne wydanie objaśnień Ministra Finansów.
Ponadto, należy również zwrócić uwagę na zmiany wynikające z Pakietu e-commerce kompletnie odwracające rozliczenie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. W szczególności, w tym zakresie doskonale znana instytucja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju zostanie zastąpiona nową instytucją wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, zostanie ujednolicony limit, do którego będzie istniała możliwość rozliczenia z tego tytułu podatku od towarów i usług w Polsce oraz zostanie wprowadzony nowy system rozliczania podatku od wartości dodanej zagranicą bez konieczności rejestracji.
Wreszcie będą to również zmiany w zakresie jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VDEK) dotyczące ujmowania w JPK_VDEK paragonów fiskalnych traktowanych tak jak faktury uroszczone oraz biletów, oznaczeń kodami GTU oraz kodami literowymi oraz prezentowania korekty podatku naliczonego.
Ponadto, odnośnie roku 2021 r. jest to również rok, w którym miało miejsce ważne oraz istotne z praktycznego punktu widzenia orzecznictwo na poziomie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz na poziomie sądów krajowych. W szczególności należy zwrócić uwagę na orzecznictwo dotyczące zasad i możliwości skorzystania z ulgi na złe długi, odliczenia podatku naliczonego w przypadku korzystania z instytucji odwrotnego obciążenia oraz orzecznictwo dotyczące sankcji VAT.
Przedmiotem szkolenia jest omówienie wszystkich ww. zmian w celu aktualizacji i usystematyzowania wiedzy, tak aby być gotowym do stosowania ww. zmian w praktyce.

Szkolenie w formie stacjonarnej Hotel Tarnovia ul Kościuszki 10 - Tarnów

Kurs kierowany  jest do : Dyrektorów Finansowych ,Głównych Księgowych, Pracowników pionu księgowości i Biur rachunkowych

Czas trwania kursu : 9 września 2021 

Rozpoczęcie : 9:00

Wymiar godzin : wynosi  8 godzin lekcyjnych

Treści kształcenia 

I. Pakiet SLIM VAT I.
1. Nieodpłatna dostawa towarów / nieodpłatne świadczenie usług.
1.1. Istota regulacji. Reguła ogólna. Wyjątki od reguły ogólnej. Kiedy obowiązek naliczenia podatku należnego ? Kiedy brak obowiązku naliczenia podatku należnego ? Podstawa opodatkowania. Obowiązek podatkowy. Dokumentacja.
1.2. Istota zmiany. Prezenty małej wartości. Prezenty ewidencjonowane. Prezenty nieewidencjonowane. Doprecyzowanie wartości prezentów ewidencjonowanych. Zmiana wartości prezentów nieewidencjonowanych. Doprecyzowanie podstawy opodatkowania.
2. Podstawa opodatkowania oraz korekta podstawy opodatkowania.
2.1. Istota regulacji. Porównanie regulacji starej oraz regulacji nowej.
2.2. Regulacja przejściowa. Do kiedy stosujemy przepisy stare ? Od kiedy stosujemy przepisy nowe ? Znaczenie porozumienia. Forma oraz tryb zawarcia. Porozumienia jednostronne. Porozumienia dwustronne. Skutki zawarcia porozumienia.
2.3. Korekta podstawy opodatkowania in minus. Uzgodnienie. Realizacja uzgodnienia. Zgromadzenie dokumentacji. Moment wystawienia faktury korygującej.
2.4. Korekta podstawy opodatkowania in plus. Błąd/pomyłka. Przyczyna natury obiektywnej.
2.5. Analiza konkretnych przypadków. Rabaty. Upusty. Bonifikaty. Skonta. Zwroty. Błąd/pomyłka.
2.6. Korekta podstawy opodatkowania a korekta podatku naliczonego. Moment ujęcia w ewidencji VAT oraz deklaracji.
3. Podstawa opodatkowania wyrażona w walucie obcej.
3.1. Przeliczenie dla potrzeb podatków dochodowych. Przeliczenie dla potrzeb VAT. Porównanie regulacji starej oraz nowej.
3.2. Tryb i termin wyboru nowej regulacji. Możliwość rezygnacji.
3.3. W jakich przypadkach nowa regulacja nie znajduje zastosowania ?
4. Eksport towarów oraz zaliczka na poczet eksportu towarów.
4.1. Definicja. Reguła ogólna. Wyjątek od reguły ogólnej. Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0%.
4.2. Istota zmiany. Wydłużenie/modyfikacja okresu oczekiwania w celu zastosowania stawki 0%.
5. Odliczenia podatku naliczonego.
5.1. Istota regulacji. Zasada. Moment odliczenia podatku naliczonego. Wyłączenia. Kiedy brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.
5.2. Zmiana w zakresie momentu odliczenia podatku naliczonego.
5.3. Odliczenia podatku naliczonego od usług noclegowych. Kiedy jest taka możliwość ?
6. Mechanizm podzielonej płatności.
6.1. Istota regulacji. Fakultatywny oraz obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Wyłączenia z mechanizmu podzielonej płatności.
6.2. Potrącenie/kompensata a mechanizm podzielonej płatności.
7. Pozostałe zmiany.

II. Pakiet e-commerce.
1. Istota regulacji. Porównanie regulacji nowej oraz regulacji starej. Kwestia miejsca opodatkowania. Znaczenie limitów. Znaczenie formy płatności.
2. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość. Sprzedaż na odległość towarów importowanych. Ujednolicenie limitów. Kiedy konieczność rejestracji ? Kiedy możliwość rozliczenia podatku od wartości dodanej bez konieczności rejestracji ? Szczególne procedury.

III. JPK_VDEK.
1. Istota regulacji. Część deklaracyjna. Część ewidencyjna. Część sprzedażowa. Część zakupowa. Dotychczasowa praktyka.
2. Paragony fiskalne traktowane tak jak faktura uproszczona oraz bilety. Dotychczasowa regulacja. Porównanie regulacji starej oraz regulacji nowej. Kiedy prezentacja na podstawie raportu okresowego ? Kiedy prezentacja na podstawie dokumentu wewnętrznego.
3. Zmiany w zakresie kodów GTU oraz kodów literowych. Analiza wybranych przypadków. Alkohol. Pojazdy. Leki i wyroby medyczne. Grunty, budynki, budowę. Usługi niematerialne. Sprzedaż wysyłkowa. Usługi świadczone drogę elektroniczną. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. MPP. Rodzaj dowodu księgowego a kwestia prezentacji.

IV. Pakiet SLIM VAT II.
1. Zmiany w zakresie fakturowania. Istota regulacji. Rodzaje faktur. Terminy wystawiania faktur. Faktury wystawiane ex post oraz ex ante. Zmiany w zakresie terminów wystawiania faktur. Zmiany w zakresie faktur zaliczkowych. Zmiany w zakresie faktur korygujących. Zmiany w zakresie duplikatów faktur.
2. Odliczenie podatku naliczonego. Zmiany w zakresie odliczenia podatku naliczonego w przypadku odwrotnego obciążenia. Zmiany w zakresie odliczenia podatku naliczonego w trybie korekty.
3. VAT w obrocie międzynarodowym. Obrót towarowy. Obrót usługowy. Obrów wewnątrzwspólnotowy. Obrót do państw trzecich. Transakcje łańcuchowe. Transakcje trójstronne. Prawne uregulowanie problematyki Brexit. Transakcje łańcuchowe do państw trzecich.
4. Obrót nieruchomościami. Nieruchomości zabudowane. Nieruchomości niezabudowane. Znaczenie pierwszego zasiedlenia. Kiedy opodatkowanie? Kiedy zwolnienie? Możliwość rezygnacji ze zwolnienia. Znaczenie oświadczenia. Oświadczenie w formie aktu notarialnego.
5. Pozostałe zmiany. MPP oraz ulga na złe długi.

V. Analiza bieżącego orzecznictwa oraz interpretacji.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie stacjonarnej, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem        realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy

Marcin Górski

Adwokat, Doradca podatkowy, Właściciel Kancelarii Adwokackiej oraz Kancelarii Doradztwa podatkowego.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.  Wpisany na listę doradców podatkowych Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Pracował w międzynarodowych oraz krajowych firmach doradczych (Arthur Andersen, Instytut Studiów Podatkowych).

W ramach swojej praktyki Pan Mecenas doradzał oraz reprezentował Klientów w skomplikowanych sprawach podatkowych.

Klientami Pana Mecenasa są zarówno Klienci krajowi, jak również Klienci zagraniczni.  Szerokie spektrum obsługiwanych branż.  Handel, produkcja, świadczenie usług, a w ich ramach branża auto – moto, branża budowlana i deweloperska, transport, spedycja, logistyka, gospodarka odpadami, przemysł ciężki, opieka zdrowotna, rynki finansowe.

Doświadczony wykładowca z zakresu podatków i prawa (MDDP Akademia Biznesu, BDO, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce).  Wykładowca szkół wyższych.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe.

Główne specjalizacje to podatki, a przede wszystkim podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od towarów i usług (VAT), ceny transferowe (TP), podatek u źródła (WHT).

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

 

Facebook

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod