Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
20.04.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
400,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Czas trwania kursu wynosi 8 godziny lekcyjne w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 9.30

 

Cel szkolenia

 

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia projektu dofinansowanych z UE z uwzględnieniem obowiązujących zmian.

 

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się rozliczaniem projektu UE pod względem merytorycznym, finansowym i księgowym. Zapraszamy kierowników projektów, osoby nadzorujące, osoby z działów finansowo-księgowych oraz inne zainteresowanych tematem osoby. Na szkolenie mile widziane grupy, zespoły pracujące przy rozliczaniu projektów UE.

 

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni potrafić w praktyce stosować prawo i wytyczne z zakresu rozliczania projektów m.in. sporządzenia dokumentacji przed oraz w trakcie realizacji projektu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu, kwalifikowania wydatków oraz zasad finansowania projektu.

 

Treści kształcenia 

1. Podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w tym ustawy, rozporządzenia, wytyczne oraz umowa o dofinansowanie projektu.

2. Warunki kwalifikowalności wydatków na przykładzie:

 • Grunty, nieruchomości zabudowane.
 • Roboty budowlane/ budowlano-montażowe.
 • Zakup środków trwałych w tym używanych środków trwałych.
 • Wartości niematerialne i prawne.
 • Personel projektu bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu.
 • Koszty finansowe.
 • Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w tym wynagrodzenia pracowników, promocja projektu i inne.
 • Wkład niepieniężny.
 • Koszty związane z przygotowaniem projektu.
 • Kwalifikowanie podatku VAT – warunki i zasady.

3. Zasady prowadzenia księgowości projektu:

 • Cel prowadzenia księgowości projektu.
 • Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.
 • Inne formy prowadzenia ewidencji księgowej.
 • Zastosowanie kodu księgowego kiedy i w jakich sytuacjach?

4. Planowanie wyodrębnienia ewidencji księgowej w tym wdrożenie procedur dotyczących obsługi finansowo-księgowej projektu, obiegu     dokumentów, rekrutacji, wyboru wykonawców oraz harmonogram wykonywania czynności w projekcie.

5. Wyodrębniona ewidencji księgowej projektu lub/oraz kodu księgowego w przypadku prowadzenia pełnej księgowości oraz dokumentowanie - na przykładach.

 • Wyodrębnienie ewidencji kosztów i wydatków projektów - zasady.
 • Wyodrębniona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenia
 • Wyodrębnienie ewidencji inwestycji
 • Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
 • Wyodrębniona ewidencja rozrachunków
 • Wyodrębniona ewidencja przychodów
 • Ewidencja pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym

6. Przykładowa polityka rachunkowości /wzór oraz wskazanie błędów podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

7. Instrukcja obiegu dokumentów oraz inne potrzebne dokumenty w celu prawidłowej realizacji projektu.

8. Panel dyskusyjny

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenieWarunki płatności i rezygnacji: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

 

Ewa Gogolińska - Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu rozliczania, kontroli, prowadzenia ewidencji księgowej,  przepływów finansowych, monitoringu projektów UE. Trener z zakresu rozliczania podatku VAT oraz kwalifikowania podatku VAT w projektach UE.

Podczas długoletniej pracy na stanowisku głównej księgowej, oprócz doświadczenia z zakresu rozliczeń rachunkowo-finansowych, zdobyła praktykę w pozyskiwaniu dofinansowania, sprawozdawczość oraz rozliczaniu projektów UE. Wielokrotnie brała udział w kontrolach prowadzonych u beneficjentów.

Do chwili obecnej przeprowadziła ponad 5 tys. godz. szkoleniowych oraz przeszkoliła ponad 15 tys. osób.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001