Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Trwa nabór . Zgłoś swój udział
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
350,- zł od osoby

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat uchwalonych jak i planowanych zmian w prawie podatkowym wchodzących w życie w 2023 roku. Program szkolenia obejmuje tematykę podatków dochodowych CIT PIT, VAT z uwzględnieniem skutków tzw. Polskiego Ładu.

Adresaci szkolenia:

 • osoby pracujące w działach finansowych i księgowych
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych
 • osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach

NOWELIZACJA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PODATKOWYCH W 2023 R

CIT -Podatek dochodowy od osób prawnych na 2023 r.

 • Minimalny podatek dochodowy – nowa forma opodatkowania CIT i odroczenie stosowania w czasie, kiedy i kto jest nim objęty?
  • Na kim ciąży minimalny podatek dochodowy i jak zmienią się przepisy po nowelizacji
  • Podstawa opodatkowania i stawka z uwzględnieniem zmian.
  • Zasady rozliczania minimalnego podatku CIT oraz możliwe zwolnienie.
 • Nowy podatek od przerzuconych dochodów
  • Nowe zasady opodatkowania przerzuconych dochodów
  • Zmiany wprowadzane w toku 2022 r.
 • Preferencyjne zasady opodatkowania dla Spółek Holdingowych
  • Nowa definicja spółki holdingowej
  • Zwolnienie od podatku od dywidend dla spółek holdingowych
  • Zwolnienie podatkowe przy zbywaniu udziałów dla spółek holdingowych
  • Zmiany wprowadzane od 2023 r.
 • Pozostałe zmiany
  • Uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”.
  • Zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  • Zasady opodatkowania spółek nieruchomościowych w 2023 roku

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2023 r

 • Przedłużenie obowiązywania stawek 23%, 8%, 7% i 4% na 2023 rok – przypomnienie jakich towarów i usług dotyczą.
 • Fakturowanie i ewidencjonowanie w Grupie VAT.Jak dokumentować i ewidencjonować obroty wewnętrzne grupy VAT?
 • SLIM VAT 3 – regulacje które będą obowiązywały od 1 kwietnia 2023 roku, m.in.:
  • nowe zasady stosowanie kursów walutowych w zakresie korekt in minus (w tym również korekt zbiorczych jak i w przypadku WNT),
  • zmiana progu uprawniającego do pełnego odliczenia podatku naliczonego, gdy wskaźnik proporcji lub prewskaźnik przekracza 98%,
  • zmiana definicji małego podatnika i jej zastosowanie,
 • Krajowy System e-Faktur – przepisy obowiązkowe od lipca 2024 roku:
  • nowe regulacje określające termin wystawienia faktury,
  • zasady wystawiania faktury korygujących w KSeF,
  • dodatkowe wymogi przy płaceniu za fakturę z KSeF,
  • co z fakturami wystawianymi przy użyciu kas rejestrujących?
  • akceptacja stosowania faktur w KSeF,
  • faktury zaliczkowe – nowe zasady wystawiania,
  • nadawanie uprawnień w KSeF
  • proces wdrożenia KSeF w przedsiębiorstwie krok po kroku

Zmiany w rozliczeniach podatku PIT od strony płatników

 • Nowe art. 31a, 31b, 31c ustawy o PIT oraz nowa treść art. 32 ustawy o PIT obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
 • Nowy PIT-2: kto powinien go złożyć?
 • Możliwość odliczenia miesięcznej minimalnej kwoty podatku przez dwóch lub trzech płatników (nie tylko pracodawca):
  • zakres zastosowania kwot 300 zł albo 150 zł albo 100 zł,
  • tryb upoważnienia płatników przez podatników do zastosowania powyższych kwot – wniosek podatnika,
 • Prawo do upoważnienia płatników do zaniechania pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł:
 • zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy.
 • Ulgi dla seniora, dla wielodzietnych – różnice w możliwości stosowania w stosunku do ulgi dla młodych
 • Pytania uczestników

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Zapisy na szkolenie

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

Warunki płatności i rezygnacji

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu lub 7 dni po otrzymaniu faktury. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją

Informacja o kadrze

dr Małgorzata Rzeszutek  założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, doradca  podatkowy,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ZAPISZ SIĘ

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001