Miasto:
Nowy Sącz
Miejsce:
ul. Kochanowskiego 18
33-300 Nowy Sącz
Termin rozpoczęcia:
30.05.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
385,- zł od osoby
330,- zł Cena dla członków

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia:

1.Zmiany – pakiet SLIM VAT 3 – od 01.07.2023 status małego podatnika

 • wnioski WIS
 • zmiany w fakturowaniu
 • zmiany zasad ustalania i rozliczania proporcji w podatku VAT naliczonym
 • zmiany w zasadach zwrotu dla podatnika bezgotówkowego
 • zmiany w mechanizmie podzielonej płatności
 • zmiany w sankcjach w podatku VAT
 • zmiany w ewidencjach dla potrzeb OSS i IOSS
 • inne drobne zmiany w ustawie

2. Zmiany w terminach wejścia w życie przepisów dotyczących terminali, kas fiskalnych, grup VAT.
3.Pakiet SLIM VAT 2 – uchwalone kolejne zmiany w podatku VAT – 7.09.2021 i 1.10.2021 zmiany w oznaczaniu sprzedaży nieruchomości w VAT

 • ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej,
 • pełniejsza neutralność w opodatkowaniu importu usług, WNT, w transakcji kiedy podatnikiem jest nabywca
 • uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT,
 • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat, inne zmiany w uldze na złe długi
 • doprecyzowanie zasad opodatkowania w transakcjach łańcuchowych
 • inne drobne zmiany

4.Faktury ustrukturyzowane – od 01.01.2022 roku, faktury w 2023 roku w praktyce, od kiedy obowiązkowe?

 • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
 • Czym jest faktura ustrukturyzowana. Jaki jest system zachęt do jej stosowania.
 • Akceptacja, otrzymanie, wystawienie – szczególne pojęcia związane z fakturami ustrukturyzowanymi
  Autoryzacja faktur ustrukturyzowanych (uprawnienia biur rachunkowych).
 • Faktura, faktura zaliczkowa, faktura zagraniczna, faktura korygująca w KSeF, nota korygująca, duplikat, faktura uproszczona, paragon uznany za fakturę w systemie KSeF
 • Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
 • Zmiany JPK_VAT a KSeF, zniesienie JPK _FA
 • Nowy termin zwrotu podatku VAT
 • Inne zagadnienia zawiązane z fakturami KSeF.

5.Zmiany w stawkach VAT – pakiet antyinflacyjny i darowizny w związku ze stanem wojny na Ukrainie.
6.Kasy fiskalne w 2022 i w 2023 roku. Komu przysługują ulgi, kto nie może skorzystać ze zwolnienia, kasy w formie oprogramowania, zmiany od 01.01.2022, od 01.07.2022 o od 01.01.2023 roku.
7.Pakiet e-commerce – uchwalone zmiany w zakresie obrotu zagranicznego z perspektywy podatku VAT – krótkie omówienie, problemy praktyczne.
8.Omówienie najważniejszych orzeczeń TSUE i polskich sądów z perspektywy podatku VAT.
9.Zmiany z początku roku w praktyce obrotu – SLIM VAT i VDEK – przegląd najważniejszych zmian – w sesji pytań i odpowiedzi
10.Panel dyskusyjny

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne  z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza)
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Podatek VAT w 2021r - usystematyzowanie wiedzy w obszarach podatku VAT, najnowsze wyjaśnienia, stanowiska, objaśnienia podatkowe. - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Wykładowca: Anna Kędzierska - Adamczyk absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl najpóźniej na trzy dni przed realizacją szkolenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001