Miasto:
Nowy Sącz
Miejsce:
ul. Kochanowskiego 18
33-300 Nowy Sącz
Termin rozpoczęcia:
19.04.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
400,- zł od osoby

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami nawiązywania, zmianami i rozwiązywania stosunku pracy oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych.

Adresaci szkolenia szkolenie jest skierowane do Dyrektorów i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, osób prowadzących dokumentację pracowniczą w placówkach oświatowych, innych osób zainteresowanych tematem.

Szkolenie w formie stacjonarnej

Termin: 19.04.2023 r.  godz. 9.30
Miejsce szkolenia: sala wykładowa SKwP O/Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18
Cena: 400 zł (wykłady, materiały piśmiennicze, materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowcę, przerwa kawowa, przerwa obiadowa, zaświadczenie) 

Treści kształcenia

  1. Regulamin pracy.
  2. Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracownika.
  3. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy.
  4. Okresy zatrudnienia w niepełnych miesiącach( niepełnym roku ).
  5. Zmiany wymiaru etatów.
  6. Wynagrodzenie i czas pracy  - sposób prowadzenia ewidencji  czasu pracy.
  7. Urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe, bezpłatne, zdrowotne.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Lidia Rzeszutko - nadinspektor prawa pracy, znany i ceniony szkoleniowiec z dziedziny prawa pracy, długoletni wykładowca oraz współpracownik SKwP

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001