Miasto:
Nowy Targ
Miejsce:
ul. Królowej Jadwigi 17
34-400 Nowy Targ
Termin rozpoczęcia:
26.04.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
390,- zł od osoby

Szkolenie: Prawo pracy w szkołach, placówkach publicznych i niepublicznych


Data szkolenia: 26.04.2024r.

Rozpoczęcie: godzina 9:00

Miejsce: Centrum Konferencyjne CASA, Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 17 (2 piętro)

Organizator: SKwP o/Nowy Targ

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Podczas szkolenia przewidziane są przerwa kawowa oraz lunch.

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Adresaci szkolenia: szkolenie jest skierowane do Dyrektorów i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, osób prowadzących dokumentację pracowniczą w placówkach oświatowych oraz w Centrach Usług Wspólnych, związków zawodowych działających w oświacie, społecznych inspektorów pracy działających w oświacie, innych osób zainteresowanych tematem.

 

Zakres tematyczny:

  1. Regulamin pracy.
  2. Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracownika.
  3. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy.
  4. Okresy zatrudnienia w niepełnych miesiącach( niepełnym roku ).
  5. Zmiany wymiaru etatów.
  6. Wynagrodzenie i czas pracy  - sposób prowadzenia ewidencji  czasu pracy.
  7. Urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe, bezpłatne, zdrowotne.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).

 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

  1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

      2.Wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia   podając tytuł kursu na konto: Santander Bank Polska S.A.,

nr rach.: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206

  1. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).
  2. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

Szkolenie poprowadzi Lidia Rzeszutko - nadinspektor prawa pracy - znany i ceniony szkoleniowiec

 Dane Kontaktowe:

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001