Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
06.04.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
10:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby

Szkolenie: Prawo pracy w świetle zagrożenia epidemiologicznego – specustawa, praca zdalna, kwarantanna pracownika i inne problemy  - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 3 kwietnia (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie. 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.
Rozpoczęcie: godzina 10.00


Treści kształcenia:

I. KORONAWIRUS A FUNKCJONOWANIE PRACODAWCÓW
1.Nieobecność w pracy
◦W jaki sposób pracownik powinien usprawiedliwić swoją nieobecność w związku z zamknięciem szkoły/przedszkola do której uczęszcza jego dziecko ?
◦Prawo do zasiłku opiekuńczego w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
◦Komu przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego wynikającego ze SPECUSTAWY (tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) ?
◦Czy pracownicy muszą być poinformowani o prawie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ?
◦Jak dokumentować fakt zamknięcia szkoły przedszkola w przypadku zasiłku opiekuńczego/dodatkowego zasiłku opiekuńczego ?

2.Praca zdalna
◦Czym się różni praca zdalna wynikająca ze SPECUSTAWY od tzw. „Home office” ?
◦Polecenie pracodawcy czy porozumienie pomiędzy stronami stosunku pracy ? – w jaki sposób ustalić pracę zdalną w rozumieniu SPECUSTAWY ?
◦Czy praca zdalna jest możliwa u pracodawców, gdzie nie przewidziano świadczenia pracy w formie telepracy ?
◦Gdzie przechowywać polecenie pracy zdalnej – akta osobowe czy „teczka czasu pracy” ?
◦Jak ewidencjonować czas pracy w trakcie pracy zdalnej ?
◦Kto ponosi odpowiedzialność za bhp oraz kto ponosi koszty świadczenia przez pracownika pracy zdalnej ?
◦Jakie elementy należy zawrzeć w poleceniu pracy zdalnej ? – wzory zapisów
◦Tajemnica przedsiębiorstwa, RODO a praca zdalna – jak zapewnić ochronę danych pracodawcy ?

3.Jak zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, jeśli nie można powierzyć mu pracy zdalnej ?
◦Na jakich zasadach zwolnić z obowiązku świadczenia pracy pracowników powracających z regionów objętych koronawirusem ?
◦Kiedy pracownik może być zwolniony z obowiązku świadczenia pracy – uregulowania Kodeksu pracy ?
◦Jak ustalić wynagrodzenie w razie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w związku z koronawirusem ?

4.Metody uelastycznienia czasu pracy w okresie zagrożenia koronawirusem
◦Plusy i minusy „ruchomego/elastycznego czasu pracy”
◦Metody wprowadzenia „ruchomego/elastycznego czasu pracy”
◦Jak najszybciej objąć pracowników „ruchomym/elastycznym czasem pracy” ?
◦Jak zmienić godziny rozpoczynania pracy pracowników bez zmiany regulaminu pracy – bez zarzutu naruszania doby pracowniczej ?
◦Możliwości uelastycznienia czasu pracy w wielomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
◦Wyjścia prywatne jako metoda na skrócenie czasu pracy – plusy i minusy rozwiązania

5.Przestój od A do Z
◦Czy zamknięcie szkoły, muzeum, kina, teatru usprawiedliwia objęcie pracownika przepisami dot.
przestoju ?
◦Jakie elementy muszą być spełnione by mówić o przestoju ?
◦Jak ustalić prawo do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ?
◦Kiedy pracownikowi objętemu przestojem przysługuje 60% wynagrodzenia ?
◦Czy w okresie przestoju można zlecić pracownikowi inną pracę ?

6.Dopuszczalność „urlopu przymusowego” w Kodeksie pracy
◦Czy w związku z Koronawirusem można wysłać pracownika na przymusowy urlop ?
◦Kiedy pracodawca może zmusić pracownika do skorzystania z urlopu wypoczynkowego ?
◦Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego bez wniosku pracownika ?
◦Na jakich zasadach można zmienić plan urlopów ?
◦Czy można skierować pracownika na przymusowy urlop bezpłatny ?
◦Czy w związku ze zwiększoną liczbą absencji można odmówić pracownikowi „urlopu na żądanie” ?

7.Zamknięcie placówki oświatowej (publicznej/niepublicznej)
◦Jak ustalić wynagrodzenie nauczycieli za czas
nieprzepracowany ?
◦Czy wynagrodzenie nauczyciela powinno obejmować wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe – kontrowersje wśród praktyków
◦Czy pracownicy samorządowi zatrudnieni w szkole mogą być wysłani na „przymusowy urlop” ?

8.Profilaktyczne badania lekarskie a koronawirus.
◦Czy pracownik powracający z rejonu objętego koronawirusem może zostać skierowany na profilaktyczne badania lekarskie – stanowisko PIP a dotychczasowe orzecznictwo SN.
◦Jak wystawić skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie ?
◦Czy pracownik może odmówić poddania się profilaktycznym badaniom lekarskim ?
◦Warunkowa zdolność do świadczenia pracy – jak powinien postąpić pracodawca ?
◦Konsekwencje przeciwwskazań do wykonywania pracy

9.Kiedy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracodawcy ?
◦Zagrożenie koronawirusem jako podstawa odmowy wykonania polecenia pracodawcy – wyjaśnienia PIP
◦Kodeksowa regulacja odmowy wykonania polecenia służbowego z powołaniem się na przepisy BHP
◦Czy w związku z koronawirusem należy aktualizować ocenę ryzyka zawodowego ?
◦Czy w związku z koronawirusem należy zmienić zasady przydziału środków ochrony indywidualnej ?

II. ZAGADNIENIA BIEŻĄCE
1.Świadectwo pracy bez tajemnic
◦Czy za nieterminowe wydanie świadectwa pracy grozi mandat ? – zmiana w przepisach wykroczeniowych (od 07.09.2019 r.)
◦Kiedy, po zmianach, należy wydać pracownikowi świadectwo pracy ?
◦Nowa treść pouczenia w świadectwie pracy – czyli najczęstszy błąd służb kadrowych
◦Czy po zmianie przepisów pracownik nadal może wnioskować o wydanie odpisu świadectwa pracy ?
◦Jak poprawnie wskazać podstawę prawną zwolnienia w przypadku tzw. „dyscyplinarki” ?
◦Jak zaznaczyć w treści świadectwa okoliczność wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ?
◦W której części świadectwa pracy wykazywać dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego ?
◦Jak poprawnie wykazywać okresy nieskładkowe w treści świadectwa pracy ?
◦W jaki sposób wykazać w świadectwie pracy nieobecność nieusprawiedliwioną
◦W jakich sytuacjach wskazywać w treści świadectwa pracy korzystanie z urlopów związanych z rodzicielstwem ?

2.Najważniejsze wyroki Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy w 2019 r.
◦Czy pracodawca może cofnąć zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (art. 36(2) KP) dla pracownika przebywającego w okresie wypowiedzenia ?
◦Czy utrwalony w firmie zwyczaj może być źródłem prawa pracy ?
◦Jak pracodawca może się bronić przed roszczeniami o wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych ?
◦Kiedy wypadek komunikacyjny w drodze z domu do pracy może być uznany za wypadek przy pracy ?
◦Jak ustalić odszkodowanie z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę dla pracownika, który w okresie wypowiedzenia otrzymał tzw. „dyscyplinarkę” ?
◦Jak określić kwotę odszkodowania z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę w przypadku zastosowania umownego (wydłużonego) okresu wypowiedzenia ?

3.Praktyczne skutki zmiany definicji dyskryminacji oraz rozszerzenia roszczeń związanych z mobbingiem (zmiana obowiązująca od 07.09.2019 r.)
◦Czy w efekcie zmian należy zmienić regulamin pracy oraz Wewnętrzną Politykę Antymobbingową ?
◦Jakie praktyczne znaczenie mają wprowadzone zmiany ?
◦Czy w efekcie zmian należy zmienić treść dokumentów kadrowych ?

Metody pracy:
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:
Szkolenie poprowadzi Pan Michał Olesiak-Prawnik z 9-letnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowiskach m.in. starszego specjalisty oraz rzecznika prasowego. W 2005 r. odbył aplikację administracyjną w PIP, w 2008 r. złożył egzamin sędziowski. Członek rady programowej czasopisma oraz autor licznych publikacji w miesięczniku „Kadry i Płace w Administracji”, autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych.

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy:
Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

 

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod