Miasto:
Kraków
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków
Termin rozpoczęcia:
04.12.2019
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby

Prawo pracy 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Program szkolenia

 1. Omówienie aktualnych i prognozowanych zmian w Kodeksie pracy.
 2. Minimalne wynagrodzenie.
 3. Nowe zasady sporządzania świadectwa pracy i nowa jego treść.
 4. Dyskryminacja i mobbing.
 5. Analiza funkcjonowania nowych regulacji dotyczących akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, jej postaci i okresu przechowywania dokumentów pracowniczych.
 6. Badania alkomatem a dane osobowe.
 7. Jak rozliczać urlop wypoczynkowy, w szczególności udzielanie urlopu zaległego.
 8. Czas określony, omówienie zasady 3/33 lub wyjątków od niej.
 9. Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę, przyczyny niedotyczące pracowników, ochrona kobiet w ciąży przed rozwiązaniem umowy o pracę.
 10. Umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło) w kontekście wzrastających kosztów pracy i sformalizowania dokumentacji pracowniczej.
 11. Praca w godzinach nadliczbowych - rozliczanie, zasady pracy w nadliczbówkach, wyłączenia.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja dodatkowe

Wykładowcą na kursie jest Pani Maja Chodacka, znana i ceniona specjalistka w dziedzinie prawa pracy, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, od wielu lat współpracuje z SKwP.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Dodatkowo przy korzystaniu z mBonów na szkolenie należy zapisać się na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001