Miasto:
Oświęcim
Miejsce:
Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24
Termin rozpoczęcia:
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
400,- zł od osoby

Szkolenie: "Prawo Pracy 2024 - tegoroczne newsy oraz planowane zmiany"

 

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych w tym konsultacje.

Miejsce przeprowadzenia kursu: Oświęcim

Rozpoczęcie: godzina 9.00

 

Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Program 

 

 1.  Czas pracy 2024r
 • planowane zmiany w zakresie wprowadzenia 4 dniowego tygodnia pracy,
 • wymiar czasu pracy 2024
 • jak zaplanować długie weekendy?
 • kiedy jest dodatkowy dzień wolny za święto?
 • nadgodziny w służbie cywilnej – NOWOŚĆ
 1. Wynagrodzenia i inne składniki
 • planowane zmiany w zakresie wprowadzenia unijnej dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń
 • zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace
 • pora nocna dodatki
 • najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych.
 1. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawy o sygnalistach)
 • zakres stosowania dyrektywy UE oraz ustawy o ochronie sygnalistów,
 • kto ma obowiązek wdrożenia kanałów i procedur zgłaszania naruszeń,
 • kogo chroni, czyli komu przysługuje status sygnalisty,
 • kanały zgłaszania naruszeń
 • ochrona sygnalistów
 • wdrożenie w przedsiębiorstwie – sposoby, metody, wytyczne,
 • kary za naruszenie nowych obowiązków.
 1. Praca zdalna
 • zasady wprowadzania pracy zdalnej
 • kiedy można pracować zdalnie
 • praca zdalna a BHP
 1. Badanie trzeźwości
 • zasady wprowadzenia badania trzeźwości,
 • zasady przeprowadzanie badania trzeźwości,
 • badanie trzeźwości a RODO,
 • co powinna zawierać procedura kontroli trzeźwości i jaki jest tryb jego wydania.
 1. Zmiany w kodeksie pracy wprowadzone nowelizacją od 26.04.2023 r.
 • warunki zatrudnienia – zmiany art. 29 kodeksu pracy.
 • umowa o pracę na czas określony – obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia,
 • konsultacja ze związkami zawodowymi, przywrócenie do pracy przez sąd
 • okres próbny – zasady wydłużania go o dni nieobecności w pracy.
 • zmiany w szkoleniach pracowników – obowiązek informowania.
 • wniosek pracownika o zawarcie umowy na stałe – odmowa pracodawcy, a uzasadnienie.
 • dodatkowe dni wolne od pracy – siła wyższa (2 dni/płatne; 5 dni wolnego na opiekę nad krewnym/niepłatne – praktyka,
 • elastyczna praca dla rodziców.
 • urlop rodzicielski dla obojga rodziców – nowy wymiar, wysokość. Nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego – 9 tygodni, wysokość, zasady udzielania.
 • urlop ojcowski – nowe zasady.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 23 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.2175).

 

Zapisy na szkolenie

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji

 

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

 

Wojciech Mazur - prawnik, praktyk, ekspert ds. prawa pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - kierunek prawo. Specjalista w zakresie kontroli związanej z prawną ochroną pracy, w szczególności zagadnień związanych z czasem pracy kierowców oraz zbiorowym prawem pracy. Doświadczony trener w zakresie szkoleń z prawa pracy, w tym czasu pracy kierowców oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001