Miasto:
Wadowice
Miejsce:
WCK
ul. Teatralna 1
Termin rozpoczęcia:
Zmiana terminu
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby
Zapisz się

Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe

MIEJSCE SZKOLENIA: WCK ul. Teatralna 1, Wadowice

DATA: 24.01.2020 r., godz. 8.30-14.30

CENA: 320 zł (cena promocyjna dla Członków SKwP - 300 zł)

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Szkolenie dedykowane jest osobom pracującym w obszarach: HR, kadry i płace, finanse, księgowość, które będą wdrażały PPK w swojej firmie. Koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć, aby przygotować się na nadchodzące zmiany oraz z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy. Dowiedzą się Państwo jakie są założenia, cel wprowadzenia reformy, zasady uczestnictwa pracowników oraz los środków w ramach PPK.

Program szkolenia:

 1. Podstawy Pracowniczych Planów Kapitałowych (PKK), akty prawne, miejsce w systemie prawnym.
 2. Relacja pomiędzy PKK a Kodeksem Pracy i ustawami dot. ubezpieczeń społecznych.
 3. Podmioty objęte regulacjami, terminy wdrożeń do systemu PPK.
 4. Zakres obowiązujący podmioty podlegające pod ustawę.
 5. Obowiązki nałożone na pracodawcę, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 6. Z czym należy się liczyć przy obsłudze PKK, koszty zarządzania systemem u pracodawcy.
 7. Charakterystyka systemu PKK, podział środków na część dłużną i udziałową. Jakie informacje powinien posiadać pracodawca?
 8. Nowe pojęcia w systemie, nowe podejście do wynagrodzenia, wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotów środków.
 9. Zagadnienia prawa cywilnego związane z umowami obecnymi w systemie PKK, rodzaje umów, strony, wymogi formalne.
 10. Umowa o zarządzanie PPK – zakres, na co zwrócić uwagę, kwestie problemowe.
 11. Umowa o prowadzenie PPK – zakres, na co zwrócić uwagę, kwestie problemowe.
 12. Obowiązki informacyjne – które leżą po stronie pracodawcy a które po stronie instytucji finansowej?
 13. Zasady dotyczące wpłat dokonywanych do systemu PPK – podmiot finansujący, wysokości i terminy. Zasady rozliczania wpłat.
 14. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie rezygnacji – omówienie na podstawie dokumentu.
 15. Udział środków publicznych, wpłata powitalna, dopłaty roczne.
 16. Z czym musi się liczyć pracodawca względem podmiotów publicznych w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru?
 17. Nowe pojęcie: „Wyznaczona instytucja finansowa”.
 18. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych – jakie informacje tam odnajdujemy?
 19. Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK.
 20. Zasady wypłaty zgromadzonych środków.
 21. Ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK, w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków.
 22. Sankcje karne.
 23. Pytania i dyskusja.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Wykład poprowadzi Pan Łukasz Pietruk, ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych, ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych z zakresu prawa administracyjnego. Posiada własne publikacje.  Szkolenia prowadzi od 2006 r. Bardzo wysoko oceniany przez uczestników.

 

Zapisy na szkolenie: 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Po zapisie prosimy o dokonanie przedpłaty za szkolenie na nasz rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A. nr 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Koło SKwP w Wadowicach

Tel: 730 648 293, 690 669 247

E-mail: wadowice@skwp.krakow.pl

Facebook: http://bit.ly/2Y3sPyS

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod