Miasto:
Nowy Targ
Miejsce:
ul. Mickiewicza 2a
34-400 Nowy Targ
Termin rozpoczęcia:
11.09.2019
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
330,- zł od osoby

Pracownicze Plany Kapitałowe

Data szkolenia: 11.09.2019r.

Miejsce szkolenia: Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2 (Siedziba Euroregionu Tatry)

Godziny szkolenia: 9.30-15.00.

Zakres tematyczny: 

 1. Założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

 2. Kogo obowiązują i w jakim zakresie

 3. Obowiązki nałożone na pracodawcę

 4. Charakterystyka systemu PPK

 5. Nowe pojęcia w systemie ,charakterystyka na potrzeby ustawy

 6. Zawieranie umów w systemie PKK   

 7. Umowy o zarządzaniu PPK- zagadnienia ogólne

 8. Obowiązki informacyjne związane z zawarciem umowy o prowadzenie PPK

 9. Realizacja wpłat dokonanych do PPK – kto finansuje i w jakiej wysokości

 10. Deklaracja uczestnika PPK

 11. Szczegółowe zagadnienia dotyczące rodzajów wpłat

 12. Gromadzenie środków PKK w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych

 13. Z czym musi się liczyć pracodawca  względem podmiotów publicznych

 14. Wyznaczona instytucja finansowa

 15. Czym jest i jak należy prowadzić Ewidencję PPK

 16. Zagadnienia szczególne: rozwód,unieważnienie małżeństwa,śmierć uczestnika PPK

 17. Zasady i ograniczenia związane z rozporządzeniem środkami zgromadzonymi w PPK

 18. Sankcje karne

 19. Pytania i dyskusja   

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 

Informacja o kadrze

Wykładowca - Łukasz Pietruk

 

Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział w Nowym Targu

ul. Rynek 5, 34-400 Nowy Targ

tel. (18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

 

UWAGA:

W związku z wprowadzeniem systemu teleinformatycznego od 14.08.2019r. obowiązuje wyłącznie zgłoszenie elektroniczne na kurs. Uprzejmie prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia (oraz ankiety), które znajduje się w zakładce "zgłoszenia online" obok opisu szkolenia, lub poprzez opcję "zapisz się". Dotychczasowe karty zgłoszeń nie będą obowiązywać.

 

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001