Miasto:
Nowy Sącz
Miejsce:
ul. Kochanowskiego 18
33-300 Nowy Sącz
Termin rozpoczęcia:
02.12.2019
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Rozpoczęcie: godz. 9.30
Miejsce szkolenia: sala wykładowa SKwP O/Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18

Zakres tematyczny:

1.    Formy oszczędzania na emeryturę w Polsce
2.    Pracownicze Plany Kapitałowe -główne założenia uchwalonej ustawy 
o    PPK obowiązkowe czy dobrowolne?
o    Dla kogo jest to alternatywny sposób gromadzenia środków na emeryturę?
o    Założenia teoretyczne a ich praktyczne konsekwencje
o    Środki zgromadzone w PPK czy stanowią własność uczestnika?
o    Ogólne zasady PPK
o    Umowy zawierane w ramach PPK 
    umowa o zarządzanie
    umowa o prowadzenie PPK
o    Kto i w jakiej wysokości zasila PPK? 
    wpłata uczestnika
    dopłata pracodawcy
    opłata powitalna
    dopłata roczna
o    Podstawowe i dodatkowe składki ze strony uczestnika i Zakładu Pracy
o    Podstawa wymiaru składek do PPK
o    Dziedziczenie środków z PPK
o    Kto będzie objęty PPK (krąg uczestników)?
o    W jaki sposób uczestnik może skorzystać ze zgromadzonych środków?
3.    PPK – obowiązki pracodawcy: 
o    Procedura tworzenia PPK – terminy przewidziane ustawą
o    Kolejne obciążenie budżetu pracodawcy
o    Zasady i kolejność obejmowania obowiązkiem tworzenia PPK przez kolejnych pracodawców – według stanu „zatrudnienia”
o    Jak wybrać właściwą i najlepszą Instytucję Finansową?
o    Obowiązek konsultacji z załogą przy wyborze Instytucji Finansowej
o    Obowiązki informacyjne i administracyjne dla pracodawcy – szereg nowych obowiązków dla działów płacowych, jak się przygotować, jak przygotować wzory oświadczeń i dokumentów
o    PPK z punktu widzenia podatków, możliwe zwolnienia, konsekwencje negatywne
o    PPK z punktu widzenia składek ZUS
o    Terminy wymagane prawem
o    Przekazywanie danych do Instytucji Finansowej
4.    PPK – prawa i obowiązki pracownika 
o    Jak się zapisać i jak wystąpić z PPK i jak często można zmienić zdanie?
o    Zmiana pracodawcy a PPK
o    Rozwód i dziedziczenie w PPK
o    Rozporządzenie środkami z PPK
o    Obowiązki informacyjne
5.    Koszty prowadzenia PPK
6.    Odpowiedzialność karna podmiotów zatrudniających i innych osób
7.    Portal PPK
8.    PPK – pytania i odpowiedzi

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

Santander Bank O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca:  Łukasz Pietruk  Radca Prawny, ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych z zakresu prawa administracyjnego. Posiada własne publikacje.  Szkolenia prowadzi od 2006 r
Bardzo wysoko oceniany przez uczestników. 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001