Miasto:
Olkusz
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 12
32-300
Termin rozpoczęcia:
16.09.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby

Ostatnia szansa !!! Zapraszamy na szkolenia stacjonarne

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Od prawie dwóch lat obowiązują przepisy Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Pierwsi pracodawcy utworzyli plany i rozpoczęli odprowadzanie pierwszych składek do PPK jesienią 2019 roku. Dla innych zakładów pracy, w tym ze sfery budżetowej obowiązek ten jest odsunięty w czasie, mimo to nieuchronnie się zbliża.

Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według Ustawy środki w ramach PPK będą współfinansowane przez podmioty zatrudniające – przy czym nie są to wyłącznie pracodawcy - oraz osoby zatrudnione. Dodatkowo przewidziane są dopłaty od Skarbu Państwa.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządzającym, pracownikom działów personalnych i księgowym zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK z uwzględnieniem doświadczeń podmiotów, w których plany emerytalne już działają. Chcemy ułatwić Państwu sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK bazując na praktycznej wiedzy zdobytej przy innych pracodawcach mających już ten proces za sobą.

Za naruszenie przepisów w zakresie pracowniczych planów kapitałowych grożą dotkliwe sankcje karne

ADRESACI SZKOLENIA:

 • pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości,
 • przedsiębiorcy,
 • właściciele biur rachunkowych i ich pracownicy oraz doradcy podatkowi i inne osoby wdrażające się w program w firmie.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: Budynek PSS Społem ul K.K. Wielkiego 12     32-300 Olkusz

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treść kształcenia

 1. Czym w praktyce są Pracownicze Plany Kapitałowe (PKK)?
 2. Czy pieniądze oszczędzane w systemie PPK są bezpieczne?
 3. Tarcza antykryzysowa i przesunięcie terminu wdrożenia
 4. Podmioty objęte regulacjami, terminy wdrożeń do systemu PPK
 5. Zakres obowiązujący podmioty podlegające pod ustawę.
 6. Obowiązki nałożone na pracodawcę, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 7. Z czym należy się liczyć przy obsłudze PKK, koszty zarządzania systemem u pracodawcy.
 8. Charakterystyka systemu PKK, podział środków na część dłużną i udziałową. Jakie informacje powinien posiadać pracodawca?
 9. Nowe pojęcia w systemie, nowe podejście do wynagrodzenia, wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotów środków.
 10. Zagadnienia prawa cywilnego związane z umowami obecnymi w systemie PKK, rodzaje umów, strony, wymogi formalne.
 11. Umowa o zarządzanie PPK – zakres, na co zwrócić uwagę, kwestie problemowe
 12. Umowa o prowadzenie PPK – zakres, na co zwrócić uwagę, kwestie problemowe
 13. Obowiązki informacyjne – które leżą po stronie pracodawcy a które po stronie instytucji finansowej?
 14. Zasady dotyczące wpłat dokonywanych do systemu PPK – podmiot finansujący, wysokości i Zasady rozliczania wpłat.
 15. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie rezygnacji – omówienie na podstawie dokumentu.
 16. Udział środków publicznych, wpłata powitalna, dopłaty roczne
 17. Z czym musi się liczyć pracodawca względem podmiotów publicznych w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru?
 18. Nowe pojęcie: „Wyznaczona instytucja finansowa”.
 19. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych – jakie informacje tam odnajdujemy?
 20. Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK
 21. Zasady wypłaty zgromadzonych środków.
 22. Ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK, w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków.
 23. Sankcje karne
 24. Pytania i dyskusja.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas  oświadczenie.

Warunki płatności i rezygnacji:

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu lub 7 dni po otrzymaniu faktury

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

B/S Olkusz 86 8450 0005 0050 0551 8853 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o kadrze

Wykładowca - Łukasz Pietruk  Radca Prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych, wieloletni Inspektor Ochrony Danych (wcześniej ABI), specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, prawa pracy, dokumentacji. Absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Jest autorem dwóch książek o tematyce prawnej i publikacji naukowych z kilku dziedzin prawa, w tym książki „Dlaczego nie należy bać się RODO?”. Wykładowca ceniony za bezpośrednie podejście i przejrzyste przekazanie wiedzy prawnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ZAPISZ SIĘ

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001