Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
280,- zł od osoby

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

1. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r.
2. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw.
3. Szkolenie zapewnia poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK w 2020 r.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: online
Rozpoczęcie: godzina 9.30

 

Korzyści dla uczestników

 

• Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji oraz problemów praktycznych związanych z nowymi uregulowaniami
• Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).

 

Profil uczestnika

 

• Główni Księgowi i księgowi;
• pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
• pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników ;
• Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

 

Treść kształcenia

 

1. Uregulowanie tzw. tarczy antykryzysowej:

• Przesunięcie terminu na wejście w życie PPK w odniesieniu do średnich przedsiębiorców;
• Przesunięcie wpłaty podatku PIT a wpłata składki do PPK;
• Dofinansowanie do wynagrodzeń – cy dotyczy też PPK?

2. Pracownicze Plany Kapitałowe a Pracownicze Plany Emerytalne – różnice

• Uregulowania prawne PPK;
• Uregulowania prawne PPE;
• Różnice pomiędzy PPK a PPE – co korzystniejsze;
• Zasady przystąpienia do PPE;
• Funkcjonowanie w PPE a nowy pracownik z PPK – zasady postępowania
• Zasady rozliczania PPE;
• Miejsce gromadzenia PPE – kto dysponuje pieniędzmi do dnia przejścia pracownika na emeryturę;
• Zasady zmiany PPK na PPE
• Funkcjonowanie wypłat z PPE;
• Skutki podatkowe rozliczania PPE;
• Fundusze inwestycyjne a fundusze emerytalne;
• Organ nadzoru nad PPK i PPE

3. Kto podlega pod PKK – daty wejścia w życie

• Moment wejścia w życie przepisów – lipiec 2019 i kolejne daty;
• Pracownicy a zleceniobiorcy i osoby na kontraktach menadżerskich?
• Czy osoby na działalności gospodarczej mogą dobrowolnie wejść w PKK?
• Zasada automatycznego podlegania PKK
• Oświadczenie o zrzeczeniu się pracownika z uczestnictwa w PKK
• Okresy składania oświadczeń.

4. Zasady stosowania PPK

• Portal internetowy i jego funkcjonowanie;
• Domniemanie przystąpienia do PPK;
• Wpłata poczatkowa i roczna – zasady ich ustalania i wpłacania;
• Odprowadzanie dodatkowych składek w wysokości 3,5% - rozdział pomiędzy pracownika i pracodawcę;
• Dodatkowa kwota przekazywana z budżetu państwa –kiedy i w jakiej wysokości?;
• Wyliczanie roczne pobranych składek;
• Wykazywanie składek przez oracodawcę w rozliczeniach rocznych;
• Zwolnienie składek z dodatkowego ubezpieczenia społecznego.

5. Skutki podatkowe i ZUS przystąpienia do PPK:

• Sposób potrącania składek przy wypłacie wynagrodzenia;
• Wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych;
• Opodatkowanie podatkiem PIT odprowadzanych składek;
• ZUS a odprowadzane składki;
• Opodatkowanie i oskładkowanie w przypadku rezygnacji pracownika z PPK

6. Praktyczne aspekty rozliczeń PPK

• Powrót do PKK po wcześniejszej rezygnacji;
• Wzór oświadczenia pracownika o rezygnacji;
• Prowadzenie kartotek osób objętych PPK przez pracodawcę;
• Obowiązki pracodawcy wobec wybranej instytucji PPK;
• Przekazywanie kwot pomiędzy PPK w przypadku zmiany zatrudnienia, kilku etatów itp.
• Kary nakładane na pracodawców związane z funkcjonowaniem PPK.

7. Rozliczenia zgromadzonych w PPK kwot:

• Rezygnacja z PPK – kto otrzymuje kwoty?
• Rozwód małżonków a podział zgromadzonych kwot pomiędzy rozwiedzionych małżonków;
• Rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka;
• Wypłata kwot przed emeryturą – kiedy możliwa?
• Wypłata po osiągnięciu wieku emerytalnego;
• Pojęcie ciężkiego zachorowania.
• Przykładowe wyliczenia emerytur

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie:

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

Warunki płatności i rezygnacji:

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl
Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.
Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowca:

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod