Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24.04.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
200,- zł od osoby

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line

 Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/
 • Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeetingumożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting,  prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Krótkie formy szkoleniowe . Rozpoczęcie godz:9:00

Pracownicy młodociani - zatrudnianie, nawiązywanie umów, udzielanie urlopóww 2023 roku . Szkolenie online

W pracodawcach wzrasta  bardzo duża świadomość konieczności wcześniejszego wkraczania młodych ludzi na rynek pracy . Chcesz poszeżyć swoją wiedzę  Skorzystaj z Naszego szkolenia z zakresu powierzania pracy pracownikom młodocianym, w tym ich zatrudniania, zawierania z nimi umów, ubezpieczania w ZUS, rozliczenia czasu ich pracy, ich wynagradzania oraz udzielania im urlopów.

Ze względu na poinformowaniu wykładowcę o grupie w celu nie odwoływania szkolenia bardzo prosimy zainteresowanych szkoleniem o zgłaszanie udziału do 5-03-2023 . Dziękujemy za zrozumienie.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu powierzania pracy pracownikom młodocianym, w tym ich zatrudniania, zawierania z nimi umów, ubezpieczania w ZUS, rozliczenia czasu ich pracy, ich wynagradzania oraz udzielania im urlopów. Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w tematyce kadrowo-płacowej.

Rozpoczęcie: godzina 9.00

Treści kształcenia: 

1. Zatrudnianie młodocianych Kodeks pracy
2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego 
- wymogi formalne umowy w celu przygotowania zawodowego - warunki nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy
- podstawowe zasady dotyczące stosunku pracy młodocianego - zasady dotyczące zatrudniania młodocianego celu przygotowania zawodowego
- ochrona pracy pracowników młodocianych
3. Zatrudnienie młodocianego, w tym po zakończeniu przygotowania zawodowego 
- zawarcie umowy w celu przygotowania zawodowego
- rozwiązanie umowy w celu przygotowania zawodowego
- tryb rozwiązania umowy z pracownikiem młodocianym i prawo do dofinansowania kosztów jego kształcenia
- przekształcenie umowy w celu przygotowania zawodowego w "zwykłą" umowę o pracę
- podpisanie umowy i innych dokumentów związanych z pracą przez pracownika młodocianego
- okres wypowiedzenia umowy po przygotowaniu zawodowym
- ustalanie kolejnego roku nauki zawodu pracownika młodocianego
- kontynuowanie zatrudnienia młodocianego pomimo jego rezygnacji z nauki w szkole zawodowej
- zatrudnienie młodocianego po porzuceniu szkoły i osiągnięciu pełnoletności
4. Rozliczenie czasu pracy pracownika młodocianego 
- ewidencjonowanie czasu pracy młodocianego pracownika uczęszczającego do szkoły
5. Urlop pracownika młodocianego 
- wakacyjny urlop młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe
- urlop młodocianego zatrudnionego w trakcie roku oraz praca w soboty
- urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego w czasie ferii zimowych
- urlop pracownika młodocianego po zmianie pracodawcy
- udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi młodocianemu
- pracownik młodociany z prawem do urlopu ojcowskiego, ale bez podwyższenia zasiłku
- ustalenie podstawy wymiaru składek pracownicy młodocianej na urlopie
wychowawczym
6. Umowa terminowa z młodocianym w celu nauki zawodu w świetle limitów 3/33
- informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego
- obowiązujące normy czasu pracy
- urlop wypoczynkowy
- pora nocna
- pozostałe informacje
7. Ubezpieczenie w ZUS pracownika młodocianego 
- ubezpieczenia w ZUS pracownika młodocianego
- zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS
- naliczanie składek ubezpieczeniowych
8. Wynagrodzenie pracownika młodocianego 
- składka zdrowotna pracownika młodocianego
- składka na FGŚP od wynagrodzenia pracownika młodocianego
- wpłata na PPK w przypadku pracownika młodocianego po ukończeniu 18. roku życia
- wynagrodzenie młodocianego przy braku promocji do następnej klasy
- świadczenia chorobowe dla pracowników po zakończeniu nauki zawodu
- choroba młodocianego przez cały miesiąc
- wynagrodzenie młodocianego w razie NN i choroby
9. Tarcza Antykryzysowa 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Danuta Sowa - specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR i płacach dużych jednostek, dobra znajomość zagadnień ZUS, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie

Warunki płatności i rezygnacji:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.  Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu lub 7 dni po otrzymaniu faktury. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001