Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
07.09.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
300,- zł od osoby
Zapisz się

Temat: PRACOWNICY MŁODOCIANI zatrudnianie, nawiązywanie umów, udzielanie urlopów

Cel szkolenia, wymaganie wstępne  i organizacja procesu dydaktycznego

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zatrudniania, nawiązywania umów, udzielania urlopów pracownikom młodocianym. Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w tematyce kadrowo-płacowej.

Czas trwania kursu: 22 czerwca 2022r.

Rozpoczęcie: 9:00

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia 

1. Zatrudnianie młodocianych Kodeks pracy

2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
- wymogi formalne umowy w celu przygotowania zawodowego
- warunki nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy
- podstawowe zasady dotyczące stosunku pracy młodocianego
- zasady dotyczące zatrudniania młodocianego celu przygotowania zawodowego
- ochrona pracy pracowników młodocianych

3. Zatrudnienie młodocianego, w tym po zakończeniu przygotowania zawodowego
- zawarcie umowy w celu przygotowania zawodowego
- rozwiązanie umowy w celu przygotowania zawodowego
- tryb rozwiązania umowy z pracownikiem młodocianym i prawo do dofinansowania kosztów jego kształcenia
- przekształcenie umowy w celu przygotowania zawodowego w "zwykłą" umowę o pracę
- podpisanie umowy i innych dokumentów związanych z pracą przez pracownika młodocianego
- okres wypowiedzenia umowy po przygotowaniu zawodowym
- ustalanie kolejnego roku nauki zawodu pracownika młodocianego
- kontynuowanie zatrudnienia młodocianego pomimo jego rezygnacji z nauki w szkole zawodowej
- zatrudnienie młodocianego po porzuceniu szkoły i osiągnięciu pełnoletności

4. Rozliczenie czasu pracy pracownika młodocianego
- ewidencjonowanie czasu pracy młodocianego pracownika uczęszczającego do szkoły

5. Urlop pracownika młodocianego
- wakacyjny urlop młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe
- urlop młodocianego zatrudnionego w trakcie roku oraz praca w soboty
- urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego w czasie ferii zimowych
- urlop pracownika młodocianego po zmianie pracodawcy
- udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi młodocianemu
- pracownik młodociany z prawem do urlopu ojcowskiego, ale bez podwyższenia zasiłku
- ustalenie podstawy wymiaru składek pracownicy młodocianej na urlopie wychowawczym

6. Umowa terminowa z młodocianym w celu nauki zawodu w świetle limitów 3/33
- informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego
- obowiązujące normy czasu pracy
- urlop wypoczynkowy
- pora nocna
- pozostałe informacje

7. Ubezpieczenie w ZUS pracownika młodocianego
- ubezpieczenia w ZUS pracownika młodocianego
- zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS
- naliczanie składek ubezpieczeniowych

8. Wynagrodzenie pracownika młodocianego
- składka zdrowotna pracownika młodocianego
- składka na FGŚP od wynagrodzenia pracownika młodocianego
- wpłata na PPK w przypadku pracownika młodocianego po ukończeniu 18. roku życia
- wynagrodzenie młodocianego przy braku promocji do następnej klasy
- świadczenia chorobowe dla pracowników po zakończeniu nauki zawodu
- choroba młodocianego przez cały miesiąc
- wynagrodzenie młodocianego w razie NN i choroby

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia) w terminie dwa dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.krakow.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o wykładowcy

Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

 

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

 

Zapraszamy do zapisów!!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale (dotyczy tylko kursów stacjonarnych, dla online obowiązuje scan).

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod