Miasto:
Wadowice
Miejsce:
w przygotowaniu
Termin rozpoczęcia:
01.07.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
wtorek
Opłata:
390,- zł od osoby

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Treści kształcenia:

  1. Uporządkowanie regulacji – które przepisy i w którym momencie musimy stosować? – cześć z mocą wsteczną od 1 stycznia, część od 1 lipca, niektóre od 2023 r.
  2. Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania (np. skala zamiast ryczałtu bądź liniówki) za 2022 rok – jak się przygotować, by zrobić to bezpiecznie? (kwestia gromadzenia dokumentów, założenia ksiąg, korekty ZUS).
  3. Likwidacja mechanizmu podwójnego wyliczania zaliczek na podatek PIT.
  4. Likwidacja ulgi dla klasy średniej od 1 lipca 2022 – co zrobić, jeśli się ją stosowało wcześniej?
  5. Mechanizm hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. – jak go zastosować i kto ma do tego prawo?
  6. Niepobieranie zaliczek na PIT – nowy wniosek składany przez podatników.
  7. Składka zdrowotna po zmianach od 1 lipca 2022 – PIT, ryczałt, karta podatkowa, powołanie, wspólnicy spółek, pracownicy, osoby współpracujące – różnice i zbiegi tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego.
  8. Składka zdrowotna w kosztach podatkowych u podatników rozliczających się liniowo.
  9. Nowa skala podatkowa (12 i 32 %), nowa kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek.
  10. PIT-2 składany u kilku pracodawców – 1/12, 1/24 bądź 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.
  11. 3 nowe „pity zerowe” dla wracających do Polski, rodzin 4+ oraz emerytów od 2022 r.- jak je stosować w praktyce, jakie oświadczenia składają pracownicy, co zmienia się od 1 lipca?
  12. Oświadczenia pracowników, obowiązki dokumentacyjne, podkładki potrzebne dla prawidłowego rozliczenia PIT i składki zdrowotnej w 2022 r.
  13. Rozliczenie z dzieckiem za 2022 – kolejna zmiana przepisów.
  14. Zatrudnianie „ na czarno” w 2022 r. – podwójny wirtualny przychód przedsiębiorcy, opłacenie ZUS „pracownikowi w szarej strefie”, brak jakichkolwiek KUP, sankcje PIP)
  15. Samochód w firmie w 2022 r. – koniec z wykupem prywatnym i co dalej?
  16. Nowe ulgi podatkowe w PIT i CIT; jak je stosować, by maksymalnie zmniejszyć podstawę opodatkowania już w 2022 r.?
  17. Zmiany w Estońskim CIT od 2022 – kto powinien wybrać tę formę opodatkowania?
  18. 10 % podatek przychodowy w CIT – czym jest i czy każda firma na stracie bądź o niskiej rentowności będzie go płacić?
  19. Koszty finansowania dłużnego po zmianach – ja je liczyć w 2022 r.?
  20. Rewolucja w podatku u źródła (WHT) 2022 – zwięźle i na konkretnych przykładach.
  21. Przepisy Polskiego Ładu obowiązujące dopiero od 1 stycznia 2023 r. – praktyczne zestawienie uporządkowujące wszelkie niejasności:
  • płatności od konsumentów 20.000 zł i wirtualny przychód przedsiębiorcy,
  • limit płatności gotówkowych 8.000 zł między przedsiębiorcami,
  • ukryta dywidenda czyli nowa kategoria NKUP,
  • zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych, najem prywatny.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Informacja o kadrze:

Wykładowca: Lech Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

Warunki płatności i rezygnacji:

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres wadowice@skwp.krakow.pl . Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001