Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
02.11.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby

Szkolenie możemy przeprowadzić także w formie stacjonarnej  

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting.
 • Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do Internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna)
 • Szkolenie skierowane jest do służb finansowo-księgowych firm, doradców podatkowych, księgowych, biur rachunkowych rozliczających podmioty gospodarcze oraz studentów studiujących prawo podatkowe.
 • Cel szkolenia:
 • Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zupełnie nowymi zasadami rozliczeń podatkowych w PIT i CIT, stosowania nowych ulg podatkowych oraz obliczania składek zdrowotnych obciążających podatników. Korzyści wynikające z szkolenia to nabycie umiejętności stosowania nowych przepisów podatkowych w praktyce i obliczania podatków w nowym systemie. Uczestnicy szkolenia po zapoznaniu się z zasadami rozliczeń powinni posiadać umiejętność wyboru sposobu minimalizowania obciążeń w nowym stanie prawnym i stosowania ulg podatkowych wprowadzonych przez ustawodawcę

Treści kształcenia 

 1. Składka zdrowotna w rozliczeniach CIT i PIT:
  • składka zdrowotna od powołania członków Zarządu – konsekwencje praktyczne;
  • składka zdrowotna osób prowadzących działalność gospodarczą: rozliczenia na zasadach ogólnych, w podatku liniowym i ryczałcie a składka zdrowotna;
  • pojęcie składki minimalnej – co oznacza w praktyce;
  • składka zdrowotna a koszty uzyskania przychodów – czy można ją rozliczyć?
 1. Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowych w PIT i CIT:
  • spółki osobowe a obowiązki w zakresie cen transferowych, w tym wniesienie wkładów do spółki osobowej a dokumentacja lokalna cen transferowych;
  • treść dokumentacji – zmiany;
  • nowe ograniczenia w stosowaniu uproszczeń w zakresie cen transferowych: limit pożyczek;
  • sporządzanie dokumentacji lokalnej w formie elektronicznej – co oznacza obowiązek w praktyce?
  • wyłączenie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej – nowe zwolnienia;
  • nowa informacja o cenach transferowych: nowy wzór, forma elektroniczna, nowe dane;
  • podpis informacji także przez pełnomocnika.
 1. Zmiany w amortyzacji i leasingu w PIT i CIT:
  • zmiany w pojęciu amortyzacji;
  • brak możliwości amortyzacji budynków, lokali mieszkalnych;
  • spółki transgraniczne a amortyzacja;
  • zmiana stawki przy spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego;
  • przekształcenia podmiotów a zasady amortyzacji;
  • zmiany w KŚT i stawkach amortyzacyjnych;
  • zakaz wykupu przedmiotu leasingu przez osobę fizyczną prywatną.
 1. Nowe zasady opodatkowania podatkiem PIT i CIT:
  • zagraniczna jednostka kontrolowana – pojęcie i zasady rozliczeń,
  • podatek 19% od przerzuconych dochodów – co oznacza w praktyce?
  • podatek od straty lub dochodów minimalnych – nowy podatek w CIT;
  • podmioty wyłączone z obowiązku zapłaty podatku od straty;
  • wzór na wyliczanie kosztów podatkowych i dochodów;
  • możliwość rozliczenia podatku od straty w ciągu kolejnych 3 lat;
  • opodatkowanie spółek holdingowych – nowe założenia i zasady funkcjonowania tzw spółek holdingowych;
  • zmiany w opodatkowaniu spółek nieruchomościowych.
 1. Przesyłanie ksiąg do US – Nowy obowiązek:
  • podmioty zobowiązane do wysyłania ksiąg rachunkowych lub ewidencję podatkową;
  • podmioty zwolnione z obowiązku;
  • termin przesłania ksiąg;
  • struktura przesłania ksiąg;
  • dodatkowe dane podawane przy okazji wysyłki ksiąg;
  • przekształcenia i restrukturyzacje a nowy obowiązek;
  • kary za brak przesłania dokumentów;
  • przepis przejściowy – jakiego okresu dotyczy obowiązek?
  • dokumenty elektroniczne składane do US: wzory deklaracji, informacji, oświadczeń.
 1. Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła:
  • pojęcie należytej staranności przy rozliczaniu podatku u źródła;
  • zasady stosowania zwolnień z podatku u źródła;
  • kopia certyfikatu rezydencji wystarczająca do stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • limit 2 mln zł a rozliczanie podatku u źródła – zmiana zasad;
  • rozliczanie zapłat pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • oświadczenie składane na potrzeby podatku u źródła;
  • opinia o stosowaniu preferencji – nowa możliwość w rozliczaniu podatku u źródła.
 1. Dodatkowe ulgi i rozliczenia w PIT i CIT:
  • pojęcie i stosowanie ulgi badawczo-rozwojowej na zasadach dotychczasowych i po zmianach – nowa wysokość kosztów kwalifikowanych rozliczanych w ramach ulgi B+R;
  • ulga IBox w 2021 r i po zmianach od 2022 r.;
  • możliwość stosowania jednocześnie ulgi badawczo – rozwojowej i Ibox – skutki praktyczne;
  • ulga na innowacyjnych pracowników;
  • ulga na prototyp;
  • ulga na robotyzację;
  • rozliczenie kosztów na działalność sportową, kulturalną, wspierającą szkolnictwo wyższe.
 1. Zmiany w funkcjonowaniu podatkowych grup kapitałowych:
  • podatkowa grupa kapitałowa a grupa VAT;
  • obniżenie limitu dla spółek w PGK;
  • zmiany zasad rozliczania strat ze źródeł dochodów.
 1. Zmiany w podatku CIT estońskim:
  • obowiązki podmiotów, które wybrały rozliczanie na zasadach ryczałtu w ramach CIT estońskiego;
  • przejście z rozliczeń na zasadach ogólnych na zasady ustalone według CIT estońskiego;
  • brak obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w przypadku stosowania CIT estońskiego;
  • pojęcie ukrytych zysków;
  • zmniejszenie stawki podatku CIT estońskiego;
  • zasady zapłaty podatku zryczałtowanego.
 1. Inne zmiany przepisów podatkowych:
  • przychody podatkowe w przypadku przekształceń podmiotów, nabywania udziałów, restrukturyzacje;
  • zmiana pojęcia wydatków na cele inwestycyjne;
  • przekształcenia podmiotów a koszty uzyskania przychodów;
  • zmiana zasad wyłączenia kosztów finansowania dłużnego;
  • ukryta dywidenda i jej rozliczanie;
  • zmiany w zakresie zwolnień podatkowych, w tym nowe zwolnienie dochodów wykonawcy kontraktowego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki;
  • koszty nabycia terminala płatniczego i ich rozliczenie;
  • porozumienie inwestycyjne pomiędzy US a podatnikiem – skutki podatkowe.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji:

1.Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

 2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać  po potwierdzeniu przez organizatora szkolenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia lub 7 dni po otrzymaniu faktury ( przesłać oświadczenie ) W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia. Rachunek bankowy: Santander 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616

Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

3.W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informaje o kadrze

Joanna Patyk - Prawnik, Doradca Podatkowy,  Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!  olkusz@skwp.krakow.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod