Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
12.11.2021
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby

Polski Ład – konsekwencje w podatku PIT z perspektywy płatnika podatku od wynagrodzeń. Pakiet zmian w ZUS i zasiłkach.

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia

1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w nowej odsłonie

 • Rewolucyjne zmiany w zakresie odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Nowe zasady obliczania podstawy składki zdrowotnej przez przedsiębiorców.
 • Deklaracje do ZUS.
 • Korekta roczna. Wniosek o nadpłatę.
 • Członkowie zarządu z powołania – objęci składką zdrowotną, zgłaszanie płatnika składek.

2. Nowa skala podatkowa

 • Nowa skala podatkowa i zasady jej stosowania z perspektywy wypłaty wynagrodzeń.
 • Nowa kwota wolna.
 • Ulga dla klasy średniej.
 • Podatkowe konsekwencje nielegalnego zatrudnienia.
 • Nowe ulgi dla pracowników.

3.Zmiany w ZUS i zasiłkach. Uchwalone zmiany w przepisach dotyczących podleganiu składkom – 11 ważnych zmian.

 • Projektowany jednolity plik w ZUS.
 • Uchwalone zmiany w ustawie zasiłkowej.
 • Uchwalone zmiany w składkach ZUS – chorobowe, inne zmiany.

4. Przypadki ciekawe i trudne w płacach i ZUS

 • Zbieg tytułów ubezpieczeń.
 • Ulga dla młodych w praktyce.
 • Zasiłki – przypadki trudne i ciekawe.
 • Inne planowane zmiany podatkowe ze skutkiem dla pracownika i zleceniobiorcy.
 • Zarząd sukcesyjny przedsiębiorcy a zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników.

5. Panel dyskusyjny.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne w formie online z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza)
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach online. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Wykładowca: Anna Kędzierska-Adamczyk- absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod