Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28.01.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby
Zapisz się

Szkolenie: Polski Ład

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu ClickMeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie:
- Członkom Zwyczajnym samodzielnie opłacającym szkolenie,
- Członkom Wspierającym delegującym pracowników na szkolenie.

Podczas szkolenia przewidziane są przerwy.

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 8.30 

Treści kształcenia: 

I. Zmiany w PIT.
1) Zmiany w zakresie skali podatkowej.
2) Zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku.
3) Brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.
a) Poszerzenie tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego (udziały w spółce z o.o., udziały w spółce komandytowej, powołanie).
b) Stawki ubezpieczenia zdrowotnego (specyfika pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadzie liniowej).
c) Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (specyfika pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany).
4) Ulga dla klasy średniej.
a) Zakres zastosowania (stosunek pracy oraz pozarolnicza działalność gospodarcza).
b) Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym.
c) Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu miesięcznym.
d) Mechanizm obliczenia (kiedy przychód a kiedy dochód ?).
e) Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie małżonków.
5) Wspólne rozliczenie małżonków.
6) Wykup samochodu z leasingu.
7) Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne.

II. JPK CIT i PIT.
1) Zakres oraz termin raportowania w CIT.
2) Zakres oraz termin raportowania w PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana według skali oraz na zasadzie liniowej).
3) Zakres oraz termin raportowania w PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana w sposób zryczałtowany).

III. Podmioty powiązane.
1) Rok podatkowy w przypadku podmiotów powiązanych niebędących podatnikami CIT i PIT.
2) Korekta cen transferowych.
3) Wyłączenia spod obowiązku dokumentacji.
4) Wyłączenia spod obowiązku analizy cen transferowych.
5) Nowa forma dokumentacji cen transferowych.
6) Nowy termin dokumentacji cen transferowych.
7) Nowy wzór informacji TPR – C oraz TPR – P.
8) Brak oświadczenia o posiadaniu dokumentacji oraz o stosowaniu cen rynkowych jako oddzielnego dokumentu.
9) Oświadczenie w przypadku transakcji nieodpłatnych.
10) Nowy termin informacji TPR – C oraz TPR – P.
11) Odpowiedzialność karno – skarbowa w przypadku nierzetelnej oraz sporządzonej po terminie dokumentacji i dokument TPR – C i TPR – P.

IV. Limity na koszty uzyskania przychodów.
1) Modyfikacja zasad liczenia kosztów finansowania dłużnego.
2) Likwidacja limitu dla zakupu usług niematerialnych.
3) Co zrobić z kosztami nierozliczonymi ?

V. Ukryta dywidenda.
1) Definicja.
2) Zakres włączeń z kosztów uzyskania przychodów.

VI. Podatek od przerzucania dochodów.
1) Zakres zastosowania, charakterystyka, stawka.
2) Co znaczą koszty bezpośrednio oraz pośrednio ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych ?
3) Co znaczy istotna oraz rzeczywista działalność gospodarcza na terytorium UE lub EOG ?
4) Jak obliczyć podstawę opodatkowania ?
5) Termin zapłaty podatku.

VII. Podatek minimalny.
1) Zakres zastosowania, charakterystyka, stawka.
2) Jak obliczyć stratę oraz dochód dla potrzeb podatku minimalnego.
3) Podstawa opodatkowania.
4) Wyłączenia z podstawy opodatkowania.
5) Wyłączenia z zakresu zastosowania.
6) Termin zapłaty podatku.

VIII. Podatek u źródła.
1) Nowa definicja siedziby dla celów podatkowych.
2) Kopia certyfikatu rezydencji.
3) Ograniczenie trybu zwrotowego.
4) Opinia o stosowaniu preferencji.
5) Oświadczenie w przedmiocie wyłączenia trybu zwrotowego na nowych zasadach.
6) Rozliczenie z zakładem.

IX. Ulgi, zwolnienia, pozostałe preferencje.
1) Ulga na produkcję/wprowadzenie na rynek nowego produktu.
2) Ulga na zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży produktu.
3) Ulga na robotyzację.
4) Ulga na sport, kulturę i szkolnictwo.
5) Ulga na nabycie udziałów/akcji.
6) Ulga na „Giełdę”.
7) Opodatkowanie struktur holdingowych.
8) Zmiany w zakresie CIT Estońskiego.
a) Poszerzenie zakresu przedmiotowego.
b) Uchylenie warunku przychodowego.
c) Uchylenie obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych.
d) Zmiana stawek.
e) Możliwość wyboru w trakcie roku podatkowego.
9) Porozumienia inwestycyjne.

X. Zmiany w zakresie amortyzacji.
1) Wyłączenie możliwość amortyzacji budynku/lokalu mieszkalnego.
2) Zmiana zasad amortyzacji w przypadku spółek nieruchomościowych.

XI. Obrót z przedsiębiorcami oraz konsumentami.
1) Zmiana limitu na rozliczenia gotówkowe między przedsiębiorcami.
2) Wprowadzenie limitu na rozliczenia gotówkowe z konsumentami.
3) Ulga na terminale płatnicze.

XII. Restrukturyzacja działalności.
1) Zmiany w zakresie łączenia, podziałów oraz pozostałych form restrukturyzacji.
2) Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną na nowych zasadach.

XIII. Abolicja podatkowa.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Prowadzący: Marcin Górski, Adwokat. Doradca podatkowy.
Właściciel Kancelarii Adwokackiej oraz Kancelarii Doradztwa podatkowego. Doradzał oraz reprezentował Klientów w skomplikowanych sprawach podatkowych. Klientami Pana Mecenasa są zarówno Klienci krajowi, jak również Klienci zagraniczni. Szerokie spektrum obsługiwanych branż. Handel, produkcja, świadczenie usług, a w ich ramach branża auto – moto, branża budowlana i deweloperska, transport, spedycja, logistyka, gospodarka odpadami, przemysł ciężki, opieka zdrowotna, rynki finansowe. Doświadczony wykładowca z zakresu podatków i prawa. Wykładowca szkół wyższych. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe. Główne specjalizacje to podatek od towarów i usług (VAT), amortyzacja podatkowa, podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek u źródła (WHT) oraz ceny transferowe (TP), postępowania podatkowe oraz postępowania sądowo – administracyjne w sprawach podatkowych.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod