Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Szkolenie odwołane . Termin szkolenia luty
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rewolucyjnymi zmianami w rozliczaniu podatku PIT przez pracodawców i biura rachunkowe . Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane ze zmianami . Będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny w porównaniu ze zmianami

Profil uczestnika: Główni Księgowi i księgowi; • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników; • osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie; • osoby prowadzące działalność gospodarczą i pracujące

Treści kształcenia:

I Składka zdrowotna a podatek PIT

 1. Rozliczanie pracowników:

Wysokość składki zdrowotnej – wyliczana od dochodu;

Brak potrącania od podatku;

Kwota wolna od podatku a składka zdrowotna – przykłady wyliczeń;

Korekty wynagrodzeń, premie a składka zdrowotna

 1. Rozliczanie pozostałych osób:

Składka zdrowotna naliczana od powołania Zarządu – konsekwencje praktyczne;

Umowy zlecenia a oskładkowanie ZUS tych umów – czy zmiana założeń?

Emeryci, renciści, osoby do 26 roku życia;

Kwota wolna od podatków a składka zdrowotna

 1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą a składka zdrowotna

Podstawowa zasada – składka zdrowotna naliczana od dochodu – co oznacza w praktyce;

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych – kwota wolna od podatku a składka zdrowotna

Podatek liniowy a wysokość składki zdrowotnej;

Podatnicy na ryczałcie a określone kwoty składek zdrowotnych.

II. Zmiany w podatku PIT dla płatników

 1. Kwota wolna od podatku:

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. – skutki praktyczne;

Podniesienie pierwszego progu podatkowego do 120 tys. zł – skutki praktyczne;

Nowy wzór wyliczania kwoty wolnej od podatku dla średniozarabiających.

 1. Zmiany w kwotach wolnych od opodatkowania – art. 21 ustawy PIT:

Stypendia doktorskie;

Dochody wykonawcy kontraktowego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki;

Świadczenia w ramach działań aktywizacyjnych

Przychody pracownika przy zmianie rezydencji podatkowej z zagranicznej na Polską;

Niższa kwota wolna przy świadczeniach z ZFŚS – konsekwencja zmian tarcz antykowidowych.

 1. Zmiany pozostałe

Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych uzależniony nie od pojemności silnika a od mocy silnika – co oznacza zmiana?

Zmiany w rozliczaniu ZFŚS;

Brak możliwości rozliczenia wynagrodzenia płatnika za prawidłowe naliczanie i terminowe wpłacanie zaliczek na podatek PIT;

Oświadczenie pracownika o niepobieraniu zaliczek na podatek – zasady stosowania

III. Zmiany w podatku PIT w rozliczeniach rocznych

 1. Zmiany w zasadach rozliczeń małżonków i dzieci:

Pojęcie małżonków i ich wspólnych rozliczeń;

Dochody rodzica a rodziców – zmiany rozliczeń osób samotnie wychowujących dzieci;

Rozwód w trakcie roku a rozliczenia podatkowe;

 1. Nowe ulgi podatkowe:

Składki na rzecz związków zawodowych;

Zakup, naprawa, najem wyrobów medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;

Pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym osoby i opiekuna;

Odpłatne zabiegi rehabilitacyjne.

 1. Preferencje w przypadku wyboru rezydencji polskiej:

Pojęcie rezydenta i nierezydenta;

Skutki praktyczne rozliczeń rocznych składanych za granicą;

Nowa ulga przy przeniesieniu rezydencji do Polski;

Rozliczanie pracownika, który zmienił rezydencję na Polską.

 1. Nowy wzór stosowany w rozliczeniach rocznych osób średniozarabiających

Warunki skorzystania z dodatkowych kwot wolnych od podatku niwelujących założenia rozliczeń składki zdrowotnej;

Zakres podmiotowy stosowania preferencji;

Wzór wyliczający preferencje;

Wpłacanie zaliczek miesięcznych przez płatnika a zeznanie roczne.

 1. Nowe zasady rozliczeń podatkowych niektórych dochodów:

Rozliczanie dochodów z najmu wyłącznie na ryczałcie;

Likwidacja karty podatkowej;

Opodatkowanie podatników osiągających dochody ponad 2 mln zł. – nowe zasady;

Opłata solidarnościowa od dochodów powyżej 1 mln a nowe zobowiązanie od dochodów powyżej 2 mln zł.

Opinia w sprawie obniżonej stawki podatku u źródła od dochodów wypłacanych na rzecz nierezydentów.

IV Pytania uczestników

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 • naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Informacje o kadrze2.

Joanna Patyk  : Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Warunki płatności i rezygnacji

 1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia lub 7 dni po otrzymaniu faktury
  W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia. Rachunek bankowy: Santander bank : 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616
 3.  Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
 4.  W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl  Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

ZAPISZ SIĘ

 

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale (dotyczy tylko kursów stacjonarnych, dla online obowiązuje scan).

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

close
Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod