Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
08.06.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
280,- zł od osoby

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia

 1. Rozliczanie dofinansowań i subwencji otrzymanych w związku z COVID-19 w praktyce w ujęciu podatkowym.
 2. Wynagrodzenie za czas kwarantanny - problemy praktyczne, zmiany w zasiłkach:
  - liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu,
  - wynagrodzenie, a choroba w dni wolne od pracy,
  - wynagrodzenie, a choroba przypadająca tylko na dni robocze - wynagrodzenie za 1.dzień pracy w razie choroby przez 30dni - zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego,
  - świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu,
  - świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej.
 3. Wynagrodzenie kosztem uzyskania - problemy praktyczne w związku ze świadczeniami otrzymanymi w czasie COVID-19.
 4. Izolacja, kwarantanna - jak usprawiedliwić nieobecność po zmianach z 2 listopada 2020 r.
 5. Ograniczenie wysokości składki zdrowotnej w 2021 r.
 6. Zmiany w zakresie stosowania ulgi dla młodych.
 7. Najnowsze stanowiska organów skarbowych i ZUS - opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń:
  - opodatkowanie szczepień ochronnych – grypa, COVID-19,
  - opodatkowanie testów i zapewnienia maseczek,
  - koszty związane z oddelegowaniem,
  - używanie samochodu służbowego do celów prywatnych,
  - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
 8. Pracownicze Plany Kapitałowe - zadania działu płac związane z ich wdrożeniem, praktyczne ujęcie składek PPK na liście płac:
  - przygotowanie do wdrożenia,
  - ważne pojęcia i terminy,
  - organizacja pracy,
  - dokumentacja,
  - przygotowanie programu płacowego,
  - obsługa aplikacji PPK,
  - problemy praktyczne – ulga dla młodych, moment opodatkowania dopłaty pracodawcy, raportowanie na RCA.
 9. Uchwalone zmiany w podatku dochodowym na 2021 r.:
  - ulga abolicyjna,
  - stawki, wskaźniki,
  - umowy o dzieło,
  - minimalne wynagrodzenie - planowane zmiany w uldze dla młodych - planowane zmiany w oskładkowaniu umów zleceń - nowe druki PIT 11, PIT 4R, PIT 8AR.
 10. Podstawowe zasady opodatkowania i oskładkowania wynagrodzeń ze stosunku pracy w 2020 i 2021 r.;
  - przychód,
  - nieodpłatne świadczenia,
  - koszty uzyskania przychodu,
  - ulga w podatku,
  - stosowanie skali,
  - oświadczenia pracownika i ich wpływ na wysokość wynagrodzenia,
  - ulga dla młodych,
  - zmiany limitów zwolnień w związku z COVID-19.
 11. Wynagrodzenie w przypadku zgonu pracownika:
  - wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia po zmarłym pracowniku, a PIT,
  - odprawa pośmiertna uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika.
 12. Nieodpłatne świadczenia i inne benefity dla pracownika:
  - najnowsze interpretacje i orzeczenia w zakresie używania samochodów przez pracownika - definicja i zakresu nieodpłatnych świadczeń,
  - zasady opodatkowania nieodpłatnych świadczeń,
  - podleganie składkom,
  - różnice w opodatkowaniu osób młodych.
  - świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ze środków obrotowych:
  - pakiety medyczne – ubezpieczenia grupowe,
  - świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
  - dojazd do pracy,
  - udostępnianie komputera i telefonu oraz innych narzędzi pracy,
  - świadczenia związane z bhp,
  - świadczenia przysługujące pracownikom w okresie pobierania świadczeń chorobowych,
  - świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika, emeryta lub rencisty,
  - świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych – finansowane z ZFŚS i ze środków obrotowych,
  - paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety,
  - świadczenia kwalifikowane jako zapomogi losowe,
  - świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18.
 13. Panel dyskusyjny.

Metody pracy
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie ONLINE, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o doradcy:

Anna Kędzierska-Adamczyk- absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod