Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.11.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
700,- zł od osoby
Zapisz się

NAZWA KURSU : Podstawowa terminologia angielska dla księgowych - Szkolenie Online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności najpóźniej dzień przed planowanym terminem kursu (w przypadku płatności w dniu kursu wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, za pośrednictwem platformy internetowej, odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy (wtorki / czwartki; w godzinach 16.30 - 19.45).

Do uczestnictwa w zajęciach uczestnicy muszą dysponować komputerem z podłączeniem do internetu.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Kurs adresowany jest dla osób przygotowujących się do pracy w dziale księgowości w języku angielskim zarówno w przedsiębiorstwach zagranicznych, jak i polskich z wymaganym językiem angielskim oraz dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Uczestnikami kursu mogą być osoby z wykształceniem średnim i wyższym z dobrą znajomością rachunkowości w języku polskim, zainteresowane poznaniem specjalistycznego słownictwa z rachunkowości w języku angielskim. Uczestnicy kursu powinni znać język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.

Czas trwania kursu wynosi 20 godziny lekcyjne, w tym 2 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin - w trybie stacjonarnym; godzina lekcyjna to 45 minut.

 

Treści kształcenia

 1. Zagadnienia wstępne z rachunkowości (1 godzina):
1.1 Zasady rachunkowości.

2. Charakterystyka majątku i kapitałów jednostki gospodarczej (4 godziny):
2.1 Aktywa trwałe,
2.2 Aktywa obrotowe,
2.3 Kapitał własny,
2.4 Zobowiązania.

3. Księgi rachunkowe (4 godziny):
3.1 Konto – budowa i funkcjonowanie,
3.2 Wzorcowy plan kont,
3.3 Arkusz roboczy i jego wykorzystanie.

4. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (2 godziny):
4.1 Treść i najważniejsze pozycje.

5. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (3 godziny):
5.1 Budowa i treść.

6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (3 godziny):
6.1 Budowa i treść.

7. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (1 godzina):
7.1 Treść i najważniejsze pozycje.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę w zakresie terminologii dotyczącej:
W1 - zasad rachunkowości w jednostkach gospodarczych w języku angielskim,
W2 - planu kont w języku angielskim,
W3 - poszczególnych części sprawozdania finansowego oraz ich treści

Uczestnik kursu nabywa umiejętności praktycznego stosowania specjalistycznego
słownictwa księgowego w języku angielskim w zakresie:
U1 - ewidencji wybranych operacji gospodarczych,
U2 - sporządzania uproszczonego sprawozdania z sytuacji finansowej i sprawozdania
z całkowitych dochodów,
U3 - sporządzania uproszczonego sprawozdania z przepływów pieniężnych
i sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

Uczestnik kursu nabywa kompetencje społeczne w zakresie:
(efekty te będą weryfikowane w trakcie procesu dydaktycznego)
K1 - konieczności nieustannego podnoszenia kwalifikacji językowych,
K2 - konieczności nieustannego podnoszenia kompetencji zawodowych,
K3 - nabywania i poszerzania umiejętności pracy w zespole.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny w języku angielskim. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% ogólnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z aktualnymi przepisami rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Osoba, która na egzaminie otrzymała co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania otrzymuje dodatkowo „Dyplom ukończenia kursu Podstawowa terminologia angielska dla księgowych – kursu wstępnego Akademii Rachunkowości wg MSSF”, wydawany przez Oddział Okręgowy w Krakowie SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu. Zasady oceniania prac egzaminacyjnych są określone w Regulaminie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej SKwP Oddziału Okręgowego w Krakowie.

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001