Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 29 sierpnia 2020 r.

 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską, zgłaszających się jako osoba fizyczna, przysługuje 15% rabatu na szkolenie.

 

Wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników szkolenia:

 

- Procesor dwurdzeniowy 2GHz
- 2 GB pamięci RAM
- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
- Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
- Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 6 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: SKwP Chrzanów, ONLINE
Rozpoczęcie: godzina 9.30

 

Treść kształcenia

 

I. Źródła prawa.
1) Pracownicy zatrudnieni w sferze budżetowej.
2) Pracownicy zatrudnieni w sferze komercyjnej.
3) Osoby na kontraktach cywilno-prawanych.

II. Definicja podróży służbowej.
1) Podróż służbowa a podróż.
2) Siedziba a podróż służbowa.
3) Miejsce pracy a podróż służbowa.
4) Miejsce pracy określone punktowo.
5) Miejsce pracy określone terytorialnie.
6) Zmienne miejsce pracy.
7) Podróż służbowa a delegowanie.
8) Podróż służbowa a podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

III. Czas i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej.
1) Podróż służbowa krajowa a podróż służbowa zagraniczna.
2) Znaczenie określenia czasu i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej w poleceniu wyjazdu służbowego.
3) Podróż służbowa środkami komunikacji lądowej.
4) Podróż służbowa środkami komunikacji lotniczej.
5) Podróż służbowa środkami komunikacji morskiej.
6) Przebywanie w podróży służbowej a czas pracy.
7) Dojazd do miejsca rozpoczęcia podróży służbowej oraz zakończenie podróży służbowej w miejscu docelowym.
8) Przerwy w trakcie podróży służbowej.
9) Podróż służbowa łączona.

IV. Wyżywienie w trakcie podróży służbowej.
1) Diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju a diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej.
2) Zapewnienie całodziennego albo częściowego wyżywienia.
3) Zasady dokonywania potrącenia.
4) Konsumpcja z kontrahentem a obowiązek pomniejszenia diety.
5) Znaczenie miejsce docelowego w przypadku zagranicznej podróży służbowej. Państwa docelowe a państwa tranzytowe.
6) Dieta a podróż służbowa łączona.

V. Nocleg.
1) Ryczałt w przypadku podróży służbowej krajowej oraz w podróży służbowej zagranicznej.
2) Zwrot wydatków faktycznie poniesionych w podróży służbowej krajowej oraz w podróży służbowej zagranicznej.

VI. Zwrot kosztów przejazdu.
1) Przejazd każdym środkiem transportu.
2) Przejazd samochodem prywatnym na cele służbowe. Znaczenie ewidencji przebiegu pojazdów. Rozliczenie autostrad oraz wydatków na parkowanie samochodów.

VII. Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową.
1) Definicja komunikacji miejscowej.
2) Ryczałt za zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową w przypadku podróży służbowych na obszarze kraju oraz w przypadku podróży służbowych zagranicznych.
3) Ryczałt zwykły. Dieta dojazdowa.
4) Zwrot wydatków faktycznie poniesionych. Rozliczenie taksówek.

VIII. Zwrot innych udokumentowanych wydatków poniesionych w stosunku do uzasadnionych potrzeb. Ubezpieczenie w trakcie podróży służbowej itp.

IX. Zaliczka w trakcie podróży służbowej. Podróże służbowe krajowe. Podróże służbowe zagraniczne. Zaliczka w walucie obcej. Płatności dokonywane kartą płatniczą.

X. Zakres zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
1) Podróże służbowe pracowników.
2) Podróże osób niebędących pracownikami.
3) Osoby samozatrudnione.

XI. Należności z tytułu podróży służbowych jako koszty uzyskania przychodów.

XII. Samochody osobowe.
1) Definicja samochodu osobowego.
2) Amortyzacja.
3) Najem / leasing.
4) Ubezpieczenie.
5) Jak ustalić wartość dla potrzeb obliczenia limitu ?
6) Koszty eksploatacji.
7) Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne.
8) Konsekwencje w zakresie VAT.

XIII. Pytania i odpowiedzi na czacie.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie:

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

 

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
Alior Bank S.A. O/ Chrzanów 92 2490 0005 0000 4530 5549 4842; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl
Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.
Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowca - Marcin Górski

Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001