Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
08.10.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
240,- zł od osoby
Zapisz się

 

Trwa nabór .  Ostatnie wolne miejsca !!!  Termin potwierdzony 08.10.2020   Zgłoś swój udział .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie wymogów dotyczących kontroli podatkowej i postępowania podatkowego. Zostaną szczegółowo omówione zasady prowadzenia kontroli podatkowej i postępowania podatkowego z uwzględnieniem praw i obowiązków podatnika.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej.

Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Rozpoczęcie Godzina 9:00

Treści kształcenia

 1. Kontrola podatkowa
 2. Cel kontroli podatkowej.
 3. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej – kiedy jest stosowane. Kontrola podatkowa bez zawiadomienia.
 4. Organ właściwy do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

- określenie właściwości rzeczowej i miejscowej organu

- kontrola przeprowadzona przez niewłaściwy organ – co z zebranym materiałem.5.

5.Strona w trakcie kontroli.

- podatnik

- pełnomocnik ogólny, szczególny a pełnomocnik do kontroli – różnice

- kontrola a dokumenty w biurze rachunkowym.

6.Upoważnienie do kontroli – jakie elementy obowiązkowe zawiera.

7.Wszczęcie kontroli podatkowej.

- sposoby wszczęcia kontroli podatkowej

- terminy wszczęcia kontroli w Ordynacji podatkowej

- rozwiązanie spółki osobowej i kapitałowej w toku kontroli – konsekwencje.

8.Gdzie toczy się kontrola podatkowa.

- kontrola w siedzibie podatnika

- kontrola w miejscu zamieszkania

- kontrola w siedzibie organu podatkowego.

- inne miejsca kontroli.

9.Uprawnienia kontrolujących.

- korzystanie z pomocy innych służb

- prawo wstępu na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego, powody, obostrzenia.

 1. Obowiązki i prawa kontrolowanego m. in.:

– kiedy kontrola staje się kosztowna

- przesłuchania świadków.

 1. Protokół kontroli. Załączniki do protokołu.

- elementy obowiązkowe protokołu kontroli

- uchybienia formalne protokołu kontroli.

 1. Zakończenie kontroli podatkowej.
 2. Postępowanie podatkowe
 3. Ogólne zasady postępowań podatkowych

- zasada praworządności

- zasada pogłębiania zaufania do administracji publicznej

- zasada prawdy obiektywnej

- zasada czynnego udział stron i uczestników postępowania

- zasada przekonywania

- zasada szybkości i prostoty postępowania

- zasada pisemności

- zasada dwuinstancyjności

- zasada trwałości decyzji ostatecznych

- zasada ograniczonej jawności

 1. Terminy w postępowaniu podatkowym

- terminy materialne

- terminy procesowe

- terminy dokonania czynności procesowych przez organ podatkowy,

- terminy dokonania czynności przez stronę (strony)

- terminy dokonania czynności przez uczestników postępowania.

 1. Strona w postępowaniu podatkowym.
 2. Pełnomocnictwo szczególne i ogólne w postępowaniu podatkowym. Tymczasowe pełnomocnictwo szczególne, kurator.
 3. Wszczęcie postępowania po kontroli podatkowej. Prawa i obowiązki podatnika i organu.
 4. Procedura podatkowa:

- postępowanie wyjaśniające

- ustalenie obowiązku podatkowego

- wydanie decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe

 1. Metryki, protokoły i adnotacje w toku postępowania podatkowego.
 2. Sposoby udostępniania akt m. in.

- odpis a kserokopia

- fotografowanie akt.

 1. Decyzja „wymiarowa”.

- elementy obowiązkowe decyzji

- termin wydania decyzji

- możliwe uchybienia formalne.

 1. Wykonanie decyzji. Wstrzymanie wykonania decyzji.
 2. Odwołanie od decyzji.

- termin na złożenie odwołania materialny czy procesowy?

- elementy obowiązkowe odwołania.

 1. Tryby nadzwyczajne.

- stwierdzenie nieważności

- wznowienie postępowania.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
• doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
• wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
• przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji:

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: BS 86 8450 0005 0050 0551 8853 0001
Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl  Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacje o kadrze:

Wykładowca : Dorota Łabuda – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 11 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika  "Zapisz się"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!  

olkusz@skwp.krakow.pl  tel./ fax 32 754-47-48  530-684-181

Działamy na Facebooku . Polub Naszą stronę

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001