Miasto:
Nowy Sącz
Miejsce:
Grodzka Sala Bankietowa
Nowy Sącz ul. Kołłątaja 13
Termin rozpoczęcia:
28.09.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby

Nowy JPK VAT, matryca stawek oraz pozostałe zmiany w przepisach VAT,CIT,PIT.

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Treści kształcenia

 1. Zmiany wynikające z Tarczy Antykryzysowej w zakresie podatku VAT
 2. Omówienie zmian w zakresie ewidencji VDEK – zmiany od 01.10.2020
 • zmiany w ewidencji VAT,
 • zmiany w deklaracjach,
 • jak się przygotować do nowego VDEK – ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki biur rachunkowych
 • koniec okresu składania deklaracji VAT 7/VAT 7K
 • likwidacja załączników do deklaracji
 • rozporządzenie w zakresie zawartości nowego JPK – VDEK
 • wiele nowych informacji przekazywanych w ramach ewidencji VAT – po stronie sprzedaży – konieczność szczegółowej identyfikacji sprzedawanych towarów i usług, po stronie sprzedaży i zakupów nowy system oznaczania dokumentów w ewidencji VAT
 • zawartość kodów – GRUPY TOWAROWO – USŁUGOWE
 • raportowanie PROCEDUR SZCZEGÓLNYCH
 • wiele kodów na jednej fakturze – jak wprowadzać dane do JPK/VDEK
 • kiedy wprowadzać dane o transakcjach między podmiotami powiązanymi
 • kiedy wprowadzać adnotacje MPP
 • co w przypadku rozbieżności między kodami po stronie sprzedaży a kupującego
 • nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów
 • zmiany w sankcjach za błędy w JPK
 • nowe terminy na korygowanie danych zawartych w JPK/VDEK
 • przewinienia i sankcje – czyli kto i za co odpowiada w przypadku błędów w JPK /VDEK
 • terminy korygowania ewidencji JPK i VDEK
 • korygowanie „starych” JPK
 • Nowy wzór JPK FA (wersja 3)
 1. NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA DOSTAWY W RAMACH WDT

– nowe zasady dokumentowania dostaw w ramach WDT – na podstawie rozporządzenia unijnego i zmienionych przepisów art.42 ustawy VAT, magazyn typu call-off stock

 • nowa definicja dostawy w ramach transakcji łańcuchowej
 • nowe definicje i zasady działania magazynu typu call off stock
 • wyjaśnienia na stronie Ministerstwa Finansów
 1. PRZEMIESZCZENIE TOWARÓW W SYSTEMIE MAGAZYNU TYPU CALL-OFF STOCK
 2. FAKTURA DO PARAGONU Z NIP!

Zmiany ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje z tym związane – 01.01.2020

 • zmiany w przepisach o fakturowaniu
 • dla kogo sankcje
 • kogo nie dotyka zmiana
 • jak zaewidencjonować sprzedaż na kasie, która nie ma możliwości wprowadzania numeru NIP podatnika
 • faktura do paragonu dla osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej
 • przepis przejściowy
 • rozwiązania praktyczne
 • Paragon z numerem NIP do 450 PLN brutto a definicja faktury – ułatwienie czy jednak utrudnienie?
 1. Kasy fiskalne 2020– nowe terminy, nowe rozporządzenie.
 2. Uchwalone zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej i nowej matrycy stawek VAT – wejście w życie 01.11.2019/01.07.2020 – podsumowanie zmian, problemy praktyczne
 • wiążąca informacja stawkowa WIS – jak przygotować i jak działa, czy chroni podatnika
 • opłata za WIS
 • możliwe działania ze strony organów skarbowych
 • nowa matryca stawek VAT – czyli jak się przygotować do wielu zmienionych stawek, jak czytać nową matryce
 • które towary „zyskają a które „stracą”
 • konieczność zmian w kasach fiskalnych i programach magazynowych
 • PKWIU a CN, przypisywanie towaru i usługi do danego kodu
 • reguły interpretacji kodu nomenklatury scalonej
 • sankcje związane z błędnym przypisaniem kodu CN.
 • problemy praktyczne
 1. Panel dyskusyjny

Metody pracy
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo- seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz materiały przygotowane przez wykładowcę, druki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze
Zajęcia prowadzić będzie Pani Anna Kędzierska-Adamczyk absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod