Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
06.08.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl.

 

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 9.30

 

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Treści kształcenia

 

Pakiet VAT e-Commerce 2021 - zmiany od dnia 1 lipca 2021 r.

 • Zmiana obowiązującej metody opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju i z terytorium kraju
 • Zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich (SOTI)
 • Ujednolicenie progu kwotowego na terytorium całej UE do poziomu 10.000 euro dla podatników dostarczających towary w ramach WSTO oraz świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (TBE)
 • Zmiana VAT-MOSS na tzw. VAT-OSS w One Stop Shop
 • Likwidacja zwolnienia z VAT na terytorium całej UE dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro
 • Wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w nowej szczególnej procedurze importu Importowy One Stop Shop (IOSS)
 • Pakiet VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

Nowy JPK VAT po nowemu - zmiany od dnia 1 lipca 2021 r.

 • Likwidacja obowiązku oznaczania procedury mechanizmu podzielonej płatności zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy
 • Likwidacja obowiązku oznaczania procedury podmiotów powiązanych, ale wyłącznie w odniesieniu do podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego
 • Doprecyzowanie większości kodów GTU. W szczególności na uwagę zasługuje wskazanie w kodzie GTU_10 na części budynków, którymi najczęściej są lokale
 • Likwidacja obowiązku oznaczania procedury sprzedaży wysyłkowej w związku z wejściem w życie pakietu e-commerce
 • Likwidacja obowiązku oznaczania procedury sprzedaży usług elektronicznych w związku z wejściem w życie pakietu e-commerce
 • Wprowadzenie obowiązku oznaczania procedury sprzedaży usług elektronicznych oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość w związku z wejściem w życie pakietu e-commerce
 • Wprowadzenie obowiązku oznaczania nowej procedury dotyczącej ułatwiania dostaw lub sprzedaży na odległość towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego w związku z wejściem w życie pakietu e-commerce
 • Wprowadzenie obowiązku oznaczania kodem dokumentu „WEW” na wypadek skorygowania podatku naliczonego dokumentem wewnętrznym w związku z nieotrzymaniem faktury korygującej in minus
 • Wprowadzenie możliwości zbiorczego wykazywania paragonów dokumentujących przejazdy autostradami oraz biletów np. kolejowych - na dowolną odległość
 • Definitywne odstąpienie od konieczności ujmowania w rejestrze sprzedaży paragonów z NIP do wysokości 450 zł, stanowiących faktury uproszczone. Innymi słowy, paragony z NIP nadal będą uwzględniane tylko w zbiorczym raporcie z kasy fiskalnej, dla którego zastosowanie ma oznaczenie „RO”

Pakiet SLIM VAT 1 - zmiany od dnia 1 stycznia 2021 r.

 • „Slim VAT” oraz wybrane rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT - objaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 23 kwietnia 2021 r.
 • Nowe zasady rozliczania przez sprzedawcę, faktur korygujących zmniejszających VAT należny (in minus), zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, nowe zasady dokumentowania
 • Całkowicie nowe zasady rozliczania przez nabywcę korekt VAT naliczonego in minus, nowe terminy i warunki dokonania korekty, przepisy przejściowe
 • Doprecyzowanie zasady rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zwiększających VAT należny (in plus)
 • Wydłużenie terminu do potrącenia podatku VAT naliczonego
 • Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
 • Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku prezentów o małej wartości
 • Nowe zasady stosowana kursów walut, wprowadzenie możliwości stosowania na gruncie VAT kursów walut przyjętych dla celów podatku dochodowego, warunki i terminy stosowania nowej metody itp.
 • Zmiany w zakresie rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów, wydłużenie terminu do wywozu towarów stanowiącego warunek stosowania stawki 0%
 • Zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych
 • Zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej i mechanizmu podzielonej płatności

Pakiet SLIM VAT 2 - zmiany planowane od dnia 1 października 2021 r.

 • Pełniejsza neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych
 • Umożliwienie rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku; Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi i poszerzenie jej zastosowania
 • Ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd
 • Umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” - rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji
 • Dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym
 • Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny
 • Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty
 • Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS

Konsekwencje najnowszych wyroków TSUE dotyczących podatku VAT

 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. C-335/19 - Prawo do obniżenia podatku VAT uzależnione od warunków po stronie dłużnika
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2021 r. C-895/19 - Odliczenie podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. C-935/19 - Zasada proporcjonalności a nałożenie sankcji zawyżenia zwrotu VAT nienależnie żądanej w wyniku błędnej kwalifikacji przez przedsiębiorstwo

Krajowy System e-Faktur - zmiany planowane od dnia 1 października 2021 r.

 • Krajowy System e-Faktur
 • Faktury uproszczone i uznanie paragonów fiskalnych za faktury uproszczone
 • Kasy online

Brexit a rozliczenia towarowe i usługowe

 • Brexit a transakcje w obrocie towarowym i usługowym pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską
 • Status Irlandii Północnej
 • Wykazywanie transakcji w VAT-UE
 • Weryfikacja numerów VIES

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie:

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie. Warunki płatności i rezygnacji: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze:

 

Wykładowca: Patryk Smęda - Prawnik, doradca podatkowy (numer wpisu 12110), absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod