Miasto:
Nowy Targ
Miejsce:
ul. Królowej Jadwigi 17
34-400 Nowy Targ
Termin rozpoczęcia:
29.06.2023 OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
400,- zł od osoby

OSTATNIE KILKA MIEJSC NA SZKOLENIU! Zapraszamy również do dokonywania zapisów na drugi termin szkolenia w dniu 11.07.2023. 

Data szkolenia: 29.06.2023r.

Rozpoczęcie: godzina 9:00

Miejsce: Centrum Konferencyjne CASA, Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 17 (9 piętro)

Wymiar godzin : wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na odpowiedzi na pytania dotyczące tematu  szkolenia

Organizator: SKwP o/Nowy Targ

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Podczas szkolenia przewidziane są przerwa kawowa oraz lunch.

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Treści kształcenia:

PODATEK VAT - STAN NA 1 LIPCA 2023

 ZMIANY I OBSZARY WRAŻLIWE NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

I.  Zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT3:
1. Mały podatnik po nowemu. Co wynika z tego, że podatnik jest małym podatnikiem.
2. Struktura odliczania VAT po raz pierwszy – w jaki sposób urząd skarbowy ma się o niej dowiedzieć
3. Zmiany w zakresie ustalania sankcji VAT
4. Uproszczenia w zakresie raportów fiskalnych
5. Zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności
6. Zmiany w zakresie dysponowania środkami na rachunku VAT
7. Zmiany w zakresie obliczania podatku VAT odliczanego strukturą
8. Nowe zasady odliczania VAT wg struktury 100%
9. Zmiany w zakresie stosowania kursów walut obcych przy fakturach w obrocie krajowym
10. Zmiany w zakresie starania się o wydanie WIS
11. Zmiany w zakresie stosowania kursów walut obcych przy fakturach w obrocie zagranicznym
12. Zmiany w fakturowaniu:
- zmiany w zakresie dołączania paragonów do faktur wystawionych w formie elektronicznej oraz paragonów w formie elektronicznej do wystawionych faktur,
13. Zmiany w zakresie odliczania VAT przy WNT
14. Zmiany w zakresie starania się o szybszy zwrot VAT

IIPlanowane zmiany na wrzesień 2023:
1.Zmiany w zakresie wystawiania faktur zaliczkowych i faktur rozliczeniowych
IIIZagrożenia nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT po ostatnich zmianach:
1. Nieprawidłowe wykazywanie pożyczki w pliku zamiast zapłaty PCC – najnowszy wyrok NSA
2. Sprzedaż nieruchomości:
- błędne założenia przy sprzedaży budynków użytkowych
- błędne interpretowanie przepisu o towarach używanych
- błędy przy sprzedaży działki dzierżawcy który wzniósł budynek za swoje środki
3. Otrzymanie faktury od kontrahenta zagranicznego z błędnie wykazanym polskim VAT – czy wolno ten VAT odliczyć?
4. Kto powinien i na co wystawiać faktury przy wynajmie wspólnej nieruchomości
5. Z jakich wydatków związanych z organizacją imprezy integracyjnej nie wolno odliczyć VAT – najnowsza interpretacja KIS
6. Nieprawidłowości w odliczaniu VAT przy nabyciu usług naprawiających powstałe szkody
7. Nieprawidłowe uznawanie otrzymanej kwoty pieniężnej za odszkodowanie poza VAT – przegląd najnowszych pisemnych interpretacji, na co zwracać szczególną uwagę
8. Nieprawidłowe wystawianie faktury korygującej „ do zera” – linia orzecznicza i zalecany sposób postepowania
9. Kiedy VAT jest wymagalny przy dostawie towaru za pośrednictwem kuriera
10. Podatnik nie rozpoznaje sprzedaży WSTO traktując ją jak sprzedaż krajową – konsekwencje finansowe
IV. Nieodpłatne przekazania towarów, które obowiązkowo należy wykazać w rozliczeniu JPK:
1. kiedy należy opodatkować nieodpłatne przekazania towarów?
2. rezygnacja z odliczenia VAT a obowiązek opodatkowania nieodpłatnych świadczeń,
3. brak prawa do odliczenia VAT a obowiązek opodatkowania nieodpłatnych świadczeń,
4. towary, których nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu (zagadnienie prezentów o małej wartości)
5. nieodpłatne przekazania artykułów spożywczych zwolnione z VAT,
6. nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników i kontrahentów – najczęściej pojawiająca się problematyka
7. towary na cele dobroczynne
8. jakie dodatkowe znaczniki należy wprowadzić do JPK przy raportowaniu nieodpłatnych przekazań
V. Najem prywatny – opaczne rozumienie tego pojęcia na gruncie VAT a co za tym idzie zaniżanie obrotu z tytułu wynajmu prywatnego – kompleksowe zestawienie wariantów opodatkowania i ewentualnego zwolnienia z VAT.
VI. Zagadnienia różne i znane nowości w dniu szkolenia.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Wykład przeprowadzi Renata Marek ekspert z zakresu Podatku VAT. Długoletni, ceniony wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Trener Ministerstwa Finansów. Praktyk cieszący się uznaniem słuchaczy

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".


Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowytarg@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001