Miasto:
Nowy Targ
Miejsce:
Hotel IbisStyles, Nowy Targ, ul. Kolejowa 165
Termin rozpoczęcia:
09.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
410,- zł od osoby

Szkolenie: "Podatek VAT w erze obowiązkowego KSeF (GRUPA II)"


Data szkolenia: 09.10.2023r.

Rozpoczęcie: godzina 9:00

Miejsce: Hotel IbisStyles, Nowy Targ, ul. Kolejowa 165 (obok dworca PKP)

Wymiar godzin : wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na odpowiedzi na pytania dotyczące tematu  szkolenia

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Podczas szkolenia przewidziane są przerwa kawowa oraz lunch.

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Treści kształcenia:

PREZENTACJA UCHWALONYCH ZMIAN  NA TLE NIEZMIENIANYCH REGULACJI

CO TRZEBA WIEDZIEĆ  ABY ZACZĄĆ PROCES PRZYGOTOWYWANIA SIĘ DO ZMIANY SPOSOBU FAKTUROWANIA

DODATKOWO: ZMIANY W VAT OD DNIA 1.09.2023

 1. Jakie obowiązkowe reguły w zakresie fakturowanie nie ulęgną zmianie i należy nadal je stosować po wdrożeniu KSeF
 • prezentacja na przykładach
 1. Elementy obowiązkowe faktury (z naciskiem na dodatkowe), kótre się nie zmieniają i muszą być w obrazie faktury wysłanej do KSeF
 2. Nowe elementy obowiązkowe faktury, które pojawiają się w fakturze wysyłanej do KSeF
 3. Prawidłowość wystawianej faktury pod kątem czynności złożonych:
 •  czy prawidłowym jest wskazywanie na fakturze w odrębnych pozycjach  dodatkowych kosztów
 • jak należy wykazywać na fakturze świadczenie usług najmu nieruchomości, którym towarzyszy obciążanie najemcy opłatami niezależnymi od wynajmującego (podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa, media itp.)
 1. Czym jest dziś data sprzedaży na fakturze a czym będzie po wdrożeniu obowiązkowego KSeF
 2. Czym jest data wystawienia faktury dziś a czym będzie po wdrożeniu obowiązkowego KSeF. Jakie ma znaczenie wpisanie konkretnej daty na formularzu faktury.
 3. Podział faktur występujących u podatnika w aspekcie obowiązkowości KSeF:
 • które faktury muszą być wystawiane przy użyciu KSeF
 • które faktury mogą być wystawiane przy użyciu KSeF
 • które faktury nie wolno wystawiać przy użyciu KSeF
 1. Proces obowiązkowego wystawiania faktur przy użyciu KSeF:
 • wystawianie faktur standardowo
 • wystawianie faktur w trybie awaryjnym
 • wystawianie faktur kiedy podatnik jest offline
 • wystawianie faktur   dot. sprzedaży objętej mechanizmem podzielonej płatności
 • wystawianie faktur w walutach obcych i stosowanie właściwych kursów
 • faktury korygujące w KSeF
 1. Nowe pojęcia i ich znaczenie:
 • kod QR   na fakturze
 • kary pieniężne związane z KSeF
 • identyfikator zbiorczy
 1. Jakie są dalsze losy:
 • duplikatów faktur
 • not korygujących
 • obowiązkowego przechowywania faktur
 • faktur pro  forma
 • podstawowej zasady zwrotu VAT w terminie 60 dni
 1. Rozliczanie w podatku VAT otrzymanych faktur (podatek naliczony):
 • co jest datą otrzymania faktury wystawionej przy użyciu KSeF
 • co jest data otrzymania faktury wystawionej w trybie awarii systemu
 • co jest data otrzymania faktury gdy wystawca był w trybie offline
 • jak rozliczać po zmianach otrzymane faktury korygujące in minus
 • jak rozliczać otrzymane po zmianach faktury korygujące in plus
 1. Jakich faktur spodziewać się od kontrahentów zagranicznych z tytułu wykonywanych na naszą rzecz:
 • dostaw towarów z UE
 • dostaw towarów  spoza UE
 • świadczenia usług
 1. Zmiany w VAT od dnia 01.09.2023 w zakresie faktur zaliczkowych:
 • które środki pieniężne otrzymane przed wykonaniem transakcji podlegają opodatkowaniu VAT
 • kiedy po zmianach istnieje obowiązek zafakturowania otrzymanej zaliczki a kiedy jest to fakultatywne
 1. Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków na przyszłe okresy

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Wykład przeprowadzi Renata Marek ekspert z zakresu Podatku VAT. Długoletni, ceniony wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Trener Ministerstwa Finansów. Praktyk cieszący się uznaniem słuchaczy

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".


Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowytarg@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001