Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
09.08.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby

„Podatek VAT - zmiany  2021”

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 9.00

Szkolenie skierowane jest do: pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych , pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich,  prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian przepisów dotyczących VAT, które obowiązują od 1.01.2021 oraz zmian wchodzących w życie w trakcie 2021 roku. W trakcie wykładu zostaną omówione zagadnienia wnikające z najnowszych interpretacji i wyroków dotyczących VAT, w obszarach budzących istotne wątpliwości interpretacyjne oraz ryzyka dla podatników w tym: JPK_V7M / JPK_V7K, pakiet SLIM VAT, usługi noclegowe, gastronomiczne, produkty spożywcze, kasy fiskalne i faktury uproszczone, ograniczenia w odliczeniu VAT od samochodów firmowych, wynajem, podnajem, zakwaterowanie.

Treści kształcenia

I. Pakiet VAT e-Commerce 2021- zmiany od dnia 1 lipca 2021 r.
1. Zmiana obowiązującej metody opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju i z terytorium kraju
2. Zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich (SOTI)
3. Ujednolicenie progu kwotowego na terytorium całej UE do poziomu 10.000 euro dla podatników dostarczających towary w ramach WSTO oraz świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (TBE)
4. Zmiana VAT-MOSS na tzw. VAT-OSS w One Stop Shop
5. Likwidacja zwolnienia z VAT na terytorium całej UE dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro
6. Wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w nowej szczególnej procedurze importu Importowy One Stop Shop (IOSS)
7. Pakiet VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

II. Nowy JPK VAT po nowemu - zmiany od dnia 1 lipca 2021 r.
1. Likwidacja obowiązku oznaczania procedury mechanizmu podzielonej płatności zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy
2. Likwidacja obowiązku oznaczania procedury podmiotów powiązanych, ale wyłącznie w odniesieniu do podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego
3. Doprecyzowanie większości kodów GTU. W szczególności na uwagę zasługuje wskazanie w kodzie GTU_10 na części budynków, którymi najczęściej są lokale
4. Likwidacja obowiązku oznaczania procedury sprzedaży wysyłkowej w związku z wejściem w życie pakietu e-commerce
5. Likwidacja obowiązku oznaczania procedury sprzedaży usług elektronicznych w związku z wejściem w życie pakietu e-commerce
6. Wprowadzenie obowiązku oznaczania procedury sprzedaży usług elektronicznych oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość w związku z wejściem w życie pakietu e-commerce
7. Wprowadzenie obowiązku oznaczania nowej procedury dotyczącej ułatwiania dostaw lub sprzedaży na odległość towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego w związku z wejściem w życie pakietu e-commerce
8. Wprowadzenie obowiązku oznaczania kodem dokumentu „WEW” na wypadek skorygowania podatku naliczonego dokumentem wewnętrznym w związku z nieotrzymaniem faktury korygującej in minus
9. Wprowadzenie możliwości zbiorczego wykazywania paragonów dokumentujących przejazdy autostradami oraz biletów np. kolejowych - na dowolną odległość
10. Definitywne odstąpienie od konieczności ujmowania w rejestrze sprzedaży paragonów z NIP do wysokości 450 zł, stanowiących faktury uproszczone. Innymi słowy, paragony z NIP nadal będą uwzględniane tylko w zbiorczym raporcie z kasy fiskalnej, dla którego zastosowanie ma oznaczenie „RO”

III. Pakiet SLIM VAT 1 - zmiany od dnia 1 stycznia 2021 r.
1. „Slim VAT” oraz wybrane rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT - objaśnienia MF z dnia 23 kwietnia 2021 r.
2. Nowe zasady rozliczania przez sprzedawcę, faktur korygujących zmniejszających VAT należny (in minus), zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, nowe zasady dokumentowania
3. Całkowicie nowe zasady rozliczania przez nabywcę korekt VAT naliczonego in minus, nowe terminy i warunki dokonania korekty, przepisy przejściowe
4. Doprecyzowanie zasady rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zwiększających VAT należny (in plus)
5. Wydłużenie terminu do potrącenia podatku VAT naliczonego
6. Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
7. Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku prezentów o małej wartości
8. Nowe zasady stosowana kursów walut, wprowadzenie możliwości stosowania na gruncie VAT kursów walut przyjętych dla celów podatku dochodowego, warunki i terminy stosowania nowej metody itp.
9. Zmiany w zakresie rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów, wydłużenie terminu do wywozu towarów stanowiącego warunek stosowania stawki 0%
10. Zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych
11. Zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej i mechanizmu podzielonej płatności

IV. Pakiet SLIM VAT 2 - zmiany planowane od dnia 1 października 2021 r.
1. Pełniejsza neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych
2. Umożliwienie rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku; Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi i poszerzenie jej zastosowania
3. Ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd
4. Umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” - rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji
5. Dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym
6. Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny
7. Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty
8. Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS

V. Konsekwencje najnowszych wyroków TSUE dotyczących podatku VAT
1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. C-335/19 - Prawo do obniżenia podatku VAT uzależnione od warunków po stronie dłużnika
2. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2021 r. C-895/19 - Odliczenie podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
3. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. C-935/19 - Zasada proporcjonalności a nałożenie sankcji zawyżenia zwrotu VAT nienależnie żądanej w wyniku błędnej kwalifikacji przez przedsiębiorstwo

VI. Krajowy System e-Faktur - zmiany planowane od dnia 1 października 2021 r.
1. Krajowy System e-Faktur
2. Faktury uproszczone i uznanie paragonów fiskalnych za faktury uproszczone
3. Kasy online

VII. Brexit a rozliczenia towarowe i usługowe
1. Brexit a transakcje w obrocie towarowym i usługowym pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską
2. Status Irlandii Północnej
3. Wykazywanie transakcji w VAT-UE
4. Weryfikacja numerów VIESV

VIII Pytania uczestników na czacie

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. Lub 7 dni po otrzymaniu faktury W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl  Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacja o kadrze:

Wykładowca: Patryk Smęda - Prawnik, doradca podatkowy; absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”.  Wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ZAPISZ SIĘ

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod