Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
20.04.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
10:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby

Szkolenie: Podatek VAT w 2020 roku z uwzględnieniem zmian od 1.04 i 1.07.2020  - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 15 kwietnia. 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.
Rozpoczęcie: godzina 10.00

Treści kształcenia:

 1. Omówienie zmian w zakresie ewidencji VDEK – 04/2020 i 07/2020
 • zmiany w ewidencji VAT,
 • zmiany w deklaracjach, koniec okresu składania deklaracji VAT 7/VAT 7K
 • rozporządzenie w zakresie zawartości nowego JPK – VDEK
 • wiele nowych informacji przekazywanych w ramach ewidencji VAT – po stronie sprzedaży – konieczność szczegółowej identyfikacji sprzedawanych towarów i usług, po stronie sprzedaży i zakupów nowy system oznaczania dokumentów w ewidencji VAT
 • wiele kodów na jednej fakturze – jak wprowadzać dane do JPK/VDEK
 • kiedy wprowadzać dane o transakcjach między podmiotami powiązanymi
 • kiedy wprowadzać adnotacje MPP
 • co w przypadku rozbieżności między kodami po stronie sprzedaży a kupującego
 • nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów
 • likwidacja załączników do deklaracji,
 • zmiany w sankcjach za błędy w JPK
 • nowe terminy na korygowanie danych zawartych w JPK/VDEK
 • przewinienia i sankcje – czyli kto i za co odpowiada w przypadku błędów w JPK /VDEK
 • terminy korygowania ewidencji JPK i VDEK
 • zmiany w uldze na złe długi
 • zmiany w ustawie kodeks karny skarbowy
 • korygowanie „starych” JPK
 • nowy wzór JPK FA (wersja 3)2. Nowe zasady dokumentowania dostawy w ramach WDT-na podstawie rozporządzenia unijnego
 • nowa definicja dostawy w ramach transakcji łańcuchowej
 • nowe definicje i zasady działania magazynu typu call off stock
 • wyjaśnienia na stronie Ministerstwa Finansów
 1. Uchwalone zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej i nowej matrycy stawek VAT – wejście w życie 01.11.2019/01.04.2020
 • wiążąca informacja stawkowa WIS – jak przygotować i jak działa, czy chroni podatnika
 • opłata za WIS
 • możliwe działania ze strony organów skarbowych
 • nowa matryca stawek VAT – czyli jak się przygotować do wielu zmienionych stawek, jak czytać nową matryce
 • które towary „zyskają a które „stracą”
 • konieczność zmian w kasach fiskalnych i programach magazynowych
 1. BIAŁA LISTA – Uchwalona zmiana ( Dziennik ustaw 1018/2019) w zakresie rejestru podatników VAT czynnych i obowiązku regulowania zobowiązań poprzez zgłoszony rachunek bankowy – 01.09.2019 – problemy praktyczne i konsekwencje w podatku VAT i podatkach dochodowych. Najnowsze objaśnienia podatkowe, problem z rachunkami wirtualnymi i rachunkami własnymi banków.
 2. Kolejne uchwalone zmiany w zakresie zasad rejestracji podatników VAT, zasad wykreślania podatników z rejestru, informacji ujawnianych w rejestrze prowadzonym przez KAS, sankcje za regulowanie zobowiązań na inny niż zgłoszony rachunek bankowy (wejście w życie 01.09.2019 i 01.01.2020)
 3. Split Payment – zmiany od 01.11.2019, sankcje od 01.01.2020
 • split payment w praktyce po roku obowiązywania
 • uchwalone zmiany w zakresie obowiązkowej procedury split payment zamiast procedury odwrotnego obciążenia oraz w kilku dodatkowych obszarach – wejście w życie 01.11.2019
 • nowy wykaz towarów i usług „wrażliwych” – załącznik numer 15
 • likwidacja załączników 11,13,14
 • likwidacja krajowej procedury odwrotnego obciążenia
 • likwidacja informacji VAT 27
 • zmiany w zakresie deklaracji kwartalnych
 • zmiany w zakresie fakturowania
 • jednolita transakcja czy jednolita wartość należności wynikająca z faktury
 • obowiązek prowadzenia rachunku firmowego dla niektórych podatników
 • sankcje dla sprzedawcy i kupującego za nie stosowanie obowiązkowego split payment
 • konsekwencje w ordynacji podatkowej i podatkach dochodowych ( 01.01.2020) – sygnalizacja problemu
 • nowe zapisy w obszarze możliwości używania środków zgromadzonych na rachunku VAT
 • nowe zapisy w zakresie zbiorczych przelewów
 • najnowsze objaśnienia podatkowe Ministra Finansów i konsekwencje praktyczne z nich wynikające
 1. FAKTURA DO PARAGONU Z NIP! Zmiany ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje z tym związane – 01.01.2020:
 • zmiany w przepisach o fakturowaniu
 • dla kogo sankcje
 • kogo nie dotyka zmiana
 • jak zaewidencjonować sprzedaż na kasie, która nie ma możliwości wprowadzania numeru NIP podatnika
 • faktura do paragonu dla osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej
 • przepis przejściowy
 • rozwiązania praktyczne
 • Paragon z numerem NIP do 450 PLN brutto a definicja faktury – ułatwienie czy jednak utrudnienie?

Efekty kształcenia:
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia:
Formą zaliczenia szkoleniu jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy:
Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacje o kadrze:
Anna Kędzierska-Adamczyk-Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod