Miasto:
Wadowice
Miejsce:
Kryta Pływalnia Delfin, ul. Bałysa 1, 34-100 Wadowice, sala konferencyjna II piętro
Termin rozpoczęcia:
27.08.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
290,- zł od osoby

Szkolenie organizowane jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego: zachowanie bezpiecznej odległości, dezynfekcja rąk i powierzchni, wymagane noszenie maseczki i rękawiczek podczas rejestracji i przerw.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych jego tematyką. Słuchaczami mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Szkolenie składa się z części merytoryczna oraz czasu na konsultacje.

Program szkolenia

  1. Ewidencja VAT i deklaracje VAT – analiza zapisów ustawowych, podstawowe obowiązki informacyjne, elementy ewidencji i deklaracji, terminy i tryby przesyłania, możliwości korekty, sankcje (brak wyjaśnienia błędów, brak złożenia)
  2. JPK VDEK – część sprzedażowa i część zakupowa, zasady oznaczania towarów oraz usług, dokumenty wewnętrzne, podzielona płatność, specyficzne rodzaje sprzedaży
  3. Praktyczne problemy z wdrażaniem nowych struktur w przedsiębiorstwie
  4. Nowa matryca VAT – wyjaśnienia, uwagi i komentarze, problemy, używanie PKWiU 2015, CN oraz PKOiB
  5. Zmiany w funkcjonowaniu białej listy – nowe zasady składania zawiadomień ZAW-NR, wyłączenia z kosztów, unikanie sankcji
  6. Ułatwienia w opodatkowaniu importu – rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do rozliczania VAT przez deklarację
  7. Wiążąca Informacja Stawkowa – zasady wydawania i publikowania informacji
  8. Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – transakcje łańcuchowe, magazyny call-off stock, stawka 0% przy WDT
  9. Interpretacje, orzecznictwo i komentarze do bieżących problemów VAT: nowe regulacje w zakresie paragonów online, przesunięcie terminów instalacji kas online, rozporządzenia dot. obniżonych stawek VAT w trakcie epidemii koronawirusa, kontrowersje wokół stawki VAT przy trwałej zabudowie meblowej, wyrok TSUE dot. miejsca świadczenia usług (spółki zależne, C-547/18)

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja dodatkowe

Wykład poprowadzi znany w terenie specjalista ds. podatków, wieloletni pracownik organów skarbowych, wykładowca akademicki.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

Warunki płatności i rezygnacji:

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu.

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta SKwP Kraków:

Santander Bank Polska S.A. nr 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001
tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia

Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres wadowice@skwp.krakow.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Koło SKwP w Wadowicach

Tel: 730 648 293

E-mail: wadowice@skwp.krakow.pl

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001