Miasto:
Chrzanów
Miejsce:
Restauracja LINDA ul. Rynek 2
Termin rozpoczęcia:
22.06.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
449,- zł od osoby

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce realizacji szkolenia: Restauracja LINDA ul. Rynek 2, 32-500 Chrzanów

Rozpoczęcie: godzina 9:30

 

Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Program 

 

I.  Zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT3:

1. Mały podatnik po nowemu. Co wynika z tego, że podatnik jest małym podatnikiem.
2. Struktura odliczania VAT po raz pierwszy – w jaki sposób urząd skarbowy ma się o niej dowiedzieć
3. Zmiany w zakresie ustalania sankcji VAT
4. Uproszczenia w zakresie raportów fiskalnych
5. Zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności
6. Zmiany w zakresie dysponowania środkami na rachunku VAT
7. Zmiany w zakresie obliczania podatku VAT odliczanego strukturą
8. Nowe zasady odliczania VAT wg struktury 100%
9. Zmiany w zakresie stosowania kursów walut obcych przy fakturach w obrocie krajowym
10. Zmiany w zakresie starania się o wydanie WIS
11. Zmiany w zakresie stosowania kursów walut obcych przy fakturach w obrocie zagranicznym
12. Zmiany w fakturowaniu:

  •  zmiany w zakresie dołączania paragonów do faktur wystawionych w formie elektronicznej oraz paragonów w formie elektronicznej do wystawionych faktur,

13. Zmiany w zakresie odliczania VAT przy WNT
14. Zmiany w zakresie starania się o szybszy zwrot VAT

IIPlanowane zmiany na wrzesień 2023:

1.Zmiany w zakresie wystawiania faktur zaliczkowych i faktur rozliczeniowych

IIIZagrożenia nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT po ostatnich zmianach:

1. Nieprawidłowe wykazywanie pożyczki w pliku zamiast zapłaty PCC – najnowszy wyrok NSA
2. Sprzedaż nieruchomości:

  • błędne założenia przy sprzedaży budynków użytkowych
  • błędne interpretowanie przepisu o towarach używanych
  • błędy przy sprzedaży działki dzierżawcy który wzniósł budynek za swoje środki

3. Otrzymanie faktury od kontrahenta zagranicznego z błędnie wykazanym polskim VAT – czy wolno ten VAT odliczyć?
4. Kto powinien i na co wystawiać faktury przy wynajmie wspólnej nieruchomości
5. Z jakich wydatków związanych z organizacją imprezy integracyjnej nie wolno odliczyć VAT – najnowsza interpretacja KIS
6. Nieprawidłowości w odliczaniu VAT przy nabyciu usług naprawiających powstałe szkody
7. Nieprawidłowe uznawanie otrzymanej kwoty pieniężnej za odszkodowanie poza VAT – przegląd najnowszych pisemnych interpretacji, na co zwracać szczególną uwagę
8. Nieprawidłowe wystawianie faktury korygującej „ do zera” – linia orzecznicza i zalecany sposób postepowania
9. Kiedy VAT jest wymagalny przy dostawie towaru za pośrednictwem kuriera
10. Podatnik nie rozpoznaje sprzedaży WSTO traktując ją jak sprzedaż krajową – konsekwencje finansowe

IV. Nieodpłatne przekazania towarów, które obowiązkowo należy wykazać w rozliczeniu JPK:

1. kiedy należy opodatkować nieodpłatne przekazania towarów?
2. rezygnacja z odliczenia VAT a obowiązek opodatkowania nieodpłatnych świadczeń,
3. brak prawa do odliczenia VAT a obowiązek opodatkowania nieodpłatnych świadczeń,
4. towary, których nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu (zagadnienie prezentów o małej wartości)
5. nieodpłatne przekazania artykułów spożywczych zwolnione z VAT,
6. nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników i kontrahentów – najczęściej pojawiająca się problematyka
7. towary na cele dobroczynne
8. jakie dodatkowe znaczniki należy wprowadzić do JPK przy raportowaniu nieodpłatnych przekazań

V. Najem prywatny

  • opaczne rozumienie tego pojęcia na gruncie VAT a co za tym idzie zaniżanie obrotu z tytułu wynajmu prywatnego – kompleksowe zestawienie wariantów opodatkowania i ewentualnego zwolnienia z VAT.

VI. Zagadnienia różne i znane nowości w dniu szkolenia.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji

 

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowca: Renata Marek - ekspert w obszarze podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku VAT. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Przeprowadza od ponad 20 lat szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników skarbowych, pracowników biur podatkowych, głównych księgowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i lustratorów. Osoba o wysokim stopniu komunikatywności

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001