Miasto:
Tarnów
Miejsce:
ul. Kopernika 8/ 2
33-100 Tarnów
Termin rozpoczęcia:
26.11.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby

Temat: Podatek VAT – praktyczne aspekty rozliczeń z uwzględnieniem zmian na 2022 rok

Cel kursu, wymaganie wstępne  i organizacja procesu dydaktycznego

Celem szkolenia jest omówienie zmian przepisów w podatku VAT, które obowiązują od 2022 roku oraz najnowszych interpretacji dotyczących podatku VAT i problematyki w ustalaniu podstawy opodatkowania, terminów odliczeń, korekty podatku naliczonego.

W związku z licznymi pytaniami zostaną również omówione transakcje z kontrahentami zagranicznymi. Szkolenie ma na celu pokazanie praktycznych aspektów rozliczeń podatku VAT.

Słuchaczami szkolenia mogą być:

  • dyrektorzy finansowi,
  • główni księgowi,
  • pracownicy pionów księgowo-finansowych,
  • biura rachunkowe, które zajmują się rozliczaniem podatku VAT.

Szkolenie w formie stacjonarnej

Czas trwania kursu : 26  listopad  2021 

Rozpoczęcie : 9:00

Wymiar godzin : wynosi  8 godzin lekcyjnych

Dbamy o Państwa komfort podczas zajęć dlatego grupa nie przekroczy 35 osób  z zachowaniem pełnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych Covid-19.

 

Treści kształcenia 

I. Dokumentowaniem sprzedaży z uwzględnieniem zmian wprowadzanych od 2022 r.:
- dokumentowanie transakcji sprzedażowych z uwzględnieniem stanowisk organów podatkowych (faktury, paragony, znaczenie umów i dokumentów towarzyszących),
- wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych oraz wprowadzenie obowiązku zapewnienia możliwości dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych – zmiany w 2022 r.,
- Procedura szczególna TAX FREE – sygnalizacja zmian wchodzących w życie od 2022 r.

II. Bieżące rozliczenia podatku VAT:
- ustalanie podstawy opodatkowania (świadczenia złożone, opłaty dodatkowe) oraz rozliczenia korekt,
- warunki, zakres i ustalenie terminu odliczeń podatku naliczonego oraz problematyka rozliczania korekt faktur zakupowych,
- pojazdy samochodowe w działalności gospodarczej – warunki odliczenia pełnej kwoty VAT,
- ulga na złe długi po stronie wierzyciela oraz dłużnika – skutki zmiany terminu płatności, warunki skorzystania z prawa do korekty, termin rozliczenia i raportowanie,
- korekty podatku naliczonego na przekładach -zmiana przeznaczenia lub sposobu używania towaru bądź usługi, zawinione niedobory, pozostawienie nakładów w obcym środku trwałym.

III. Transakcje z kontrahentami zagranicznymi – wybrane zagadnienia:
- znaczenie prawidłowego ustalenia miejsca świadczenia dla danej transakcji – transakcje seryjne,
- dostawy towarów na rzecz nabywców z UE - warunki uznania dostawy za WDT albo za WSTO,
- rozliczanie korekt WNT,
- identyfikacja transakcji jako import usług oraz ustalenie obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania z ich tytułu,
- zaliczki na poczet dostaw eksportowych.
- rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów na podstawie art. 33a ustawy o VAT.

IV. Odpowiedzi na pytania uczestników

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie stacjonarnej, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem        realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o wykładowcy

Anna Mełgieś - doradca podatkowy nr wpisu 12251, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Podyplomowe Studia „Rachunkowość”), specjalizuje się w podatkach pośrednich, w tym w szczególności w podatku od towarów i usług, jak również problematyce związanej z ubezpieczeniami społecznymi i naliczaniem wynagrodzeń, współpracuje w charakterze wykładowcy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

 

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod