Miasto:
Olkusz
Miejsce:
32-300 Olkusz ul.K.K.Wielkiego 12
Biurowiec PSS Społem Sala Konferencyjna
Termin rozpoczęcia:
Zgłoś swój udział. Trwa nabór. Planowane rozpoczęcie po zebraniu grupy
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Kurs
Tryb:
sobota/niedziela
Opłata:
790,- zł od osoby
770,- zł Cena dla członków

TRWA NABÓR . PRZYJMUJEMY ZAPISY . PLANOWANE ROZPOCZĘCIE Z CHWILĄ ZEBRANIA   min.12  uczestników

GRUPY/I KWARTAŁ 2024

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami dotyczącymi podatku VAT, a także z zasadami jego funkcjonowania. Zadaniem kursu jest też propagowanie i utrwalanie zasad etyki zawodowej. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo poznać zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług (VAT) lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem.

Czas trwania kursu to 24 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Treści kształcenia

Kurs Podatek VAT od A do Z - I stopień (podstawowy) obejmuje 5 modułów:

Moduł I

Zasady Ogólne funkcjonowania podatku od towarów i usług

 • Powszechność
 • Wielofazowość
 • Proporcjonalność
 • Potrącalność
 • Zasada neutralności
 • Miejsce świadczenia (opodatkowania)
 • Podatek należny
 • Podatek naliczony
 • Termin rozliczenia podatku VAT
 • Sposoby rozliczenia podatku VAT

Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

 • Definicje, podstawowe warunki, charakterystyka czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT

Czynności nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

 • Przykład czynności nie podlegających opodatkowaniu PTU

Podatnicy podatku od towarów i usług:

 • Definicja podatnika
 • Definicja „małego podatnika”
 • Podatnicy z tytułu wykonania określonych czynności
 • Podatnicy VAT zwolnieni
 • Podatnicy VAT czynni
 • Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
 • Utrata lub rezygnacja ze zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT

Rejestracja w podatku od towarów i usług

 • Rejestracja podatników
 • Rejestracja dla celów „transakcji zagranicznych”
 • Terminy
 • dokumenty

Stawki podatku od towarów i usług. Zwolnienia przedmiotowe

Kurs walut przy transakcjach w walucie obcej

Ewidencje dla celów podatkowych

 • Ewidencje u podatników VAT czynnych oraz zwolnionych przedmiotowo, podmiotowo
 • JPK_VAT

Moduł II:

Deklaracje dla podatku od towarów i usług

 • Wzory deklaracji
 • Terminy składania
 • Korekty deklaracji

Informacje podsumowujące

Faktury:

 • Obowiązek wystawiania faktur
 • Dane na fakturze
 • Zaliczka a faktura
 • Terminy wystawiania faktur
 • Faktury korygujące
 • Noty korygujące
 • Duplikaty
 • Terminy przechowywania dokumentów

Mechanizm podzielonej płatności

 • Zasada split payment
 • Przekazanie środków zgromadzonych przez podatnika rachunku VAT na inny rachunek
 • Wyłączenie stosowania split payment
 • Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego

Biała lista

 • Forma płatności związanych z wykonywana działalnością gospodarczą
 • Odpowiedzialność solidarna
 • Wykaz podmiotów prowadzonych przez szefa KAS

Moduł III:

Mały podatnik- zasady rozliczania

 • Pojęcie „małego podatnika”
 • Zasady rozliczeń
 • Metoda kasowa
 • Faktura
 • Obowiązkowy okres stosowania metody kasowej
 • Utrata, rezygnacja z metody kasowej

Podstawowe zasady ustalania świadczenia (opodatkowania) dostawy towarów oraz świadczenia (opodatkowania) usług

Dostawa towarów

 • Definicja dostawy towarów
 • Czynności nieodpłatne zrównane z dostawą towarów
 • Podstawowa zasada ustalania miejsca dostawy towarów
 • Przykłady praktyczne

Świadczenie usług

 • Definicja świadczenia usług
 • Czynności nieodpłatne zrównane ze świadczeniem usług
 • Podstawowa zasada ustalania miejsca świadczenia usług
 • Przykłady praktyczne

Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną

Ulga na złe długi

 • Definicja wierzytelności nieściągalnej
 • Korekta podatku należnego
 • Korekta podatku naliczonego

Moduł IV:

Podstawa opodatkowania:

 • Zasada ogólna
 • Czynności nieodpłatne
 • Zaliczki
 • Kaucje
 • Rabaty
 • Dostawa budynków lub budowli
 • Kwoty (koszty)wliczane i nie wliczane do podstawy opodatkowania
 • Wkłady niepieniężne
 • Korekta podstawy opodatkowania
 • Podstawa opodatkowania w imporcie usług
 • Podstawa opodatkowania w imporcie towarów
 • Podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
 • Przykłady praktyczne ustalania podstawy opodatkowania

Obowiązek podatkowy

 • Zasada ogólna
 • Zaliczka
 • Usługi i dostawy towarów przyjmowane częściowo
 • Otrzymanie całości lub części zapłaty
 • Wystawienie faktury
 • Czynności nieodpłatne
 • Obowiązek podatkowy u małych podatników
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • Import towarów
 • Przykłady praktyczne ustalania obowiązku podatkowego

Moduł V:

Podatek naliczony

 • Prawo do odliczenia
 • Kwota podatku naliczonego (źródła)
 • Faktura a prawo do odliczenia
 • Terminy odliczenia
 • Odliczenie VAT w WNT
 • Odliczenie VAT w imporcie usług
 • Odliczenie VAT w dostawie towarów dla której podatnikiem jest nabywca
 • Odliczenie VAT czynności poza terytorium kraju
 • Odliczenie VAT w imporcie towarów
 • Korekta podatku naliczonego
 • Przypadki braku prawa do odliczenia
 • Zakup nieruchomości do celów działalności gospodarczej i celów osobistych, a prawo do odliczenia
 • Zakup towarów i usług do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje
 • Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
 • Przykłady praktyczne odliczania podatku VAT

Pojazdy samochodowe, a odliczenie VAT

 • Zasada ogólna, przypadki pełnego prawa do odliczenia
 • Prawo do odliczenia, a cele gospodarcze
 • Ewidencja przebiegu pojazdu
 • Towary montowane w pojazdach
 • Zmiana przeznaczenia pojazdu
 • Paliwa do pojazdów
 • Przykłady praktyczne

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, interpretowanie najnowszych źródeł prawa oraz na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów), a także o materiały przygotowane przez wykładowcę, druki, program komputerowy i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • Znajomości zasada funkcjonowania podatku od towarów i usług
 • Rozpoznawalności podatników podatku VAT
 • Zdolność oceny jakie warunki muszą być spełnione dla poszczególnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT
 • Prawidłowym ustalaniu podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego
 • Umiejętność ustalanie miejsca dostawy towarów oraz świadczenia usług
 • Znajomość zasad i terminów odliczania podatku naliczonego
 • Posiadanie świadomości wymogów dokumentacyjno-sprawozdawczych
 • Zdolność przewidywania skutków i podnoszenie odpowiedzialności za podjęte działania zawodowe
 • Przekonanie o konieczności ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 75% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności. Jeśli płatnikiem jest Firma (nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas skanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Warunki płatności i rezygnacji

 • Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 • W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 2 raty. Jedna przed rozpoczęciem oraz druga w trakcie kursu
 • W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem lub 7 dni po otrzymaniu faktury  Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 521090 2053 0000 0001 4679 4616 ; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.
 • Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.
 • Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres: olkusz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.
 • Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ZAPISZ SIĘ

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001