Miasto:
Tarnów
Miejsce:
ul. Kopernika 8/ 2
33-100 Tarnów
Termin rozpoczęcia:
20.11.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
wtorek/czwartek
Opłata:
720,- zł od osoby
700,- zł dla członków zwyczajnych i członków wspierających (płatnik) z co najmniej 1 rocznym stażem i opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi
680,- zł dla kontynuujących naukę w O/O w Krakowie (zapisanie się na kurs w ciągu 1 roku od zakończenia w O/O w Krakowie kursu o czasie trwania powyżej 23 godzin)

Temat: Podatek VAT od A do Z - I stopień (podstawowy)

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo od podstaw poznać zasady funkcjonowania podatku od towaru i usług (VAT) lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem nauczania.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas szkolenia kursu wynosi 24 godziny lekcyjne.

 

Forma zajęć: stacjonarnie (20, 22, 27, 29 listopada 2023) 

 

Zakres tematyczny:

Kurs Podatek VAT od A do Z- I stopień (podstawowy) obejmuje 6 modułów:

Moduł I

 1. Zasady ogólne funkcjonowania podatku od towarów i usług.
 2. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 3. Czynności nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 4. Podatnicy podatku od towarów i usług.
 5. Rejestracja w podatku od towarów i usług.
 6. Stawki podatku od towarów i usług. Zwolnienia przedmiotowe.

Moduł II

 1. Deklaracje dla podatku od towarów i usług.
 2. Informacje podsumowujące.
 3. Zwroty w podatku od towarów i usług.
 4. Ewidencje dla celów podatku od towarów i usług.
 5. Biała lista.

Moduł III

 1. Mały podatnik — zasady rozliczenia.
 2. Podstawowe zasady ustalania miejsca świadczenia (opodatkowania)
 3. Kurs walut przy transakcjach w walucie obcej.
 4. Mechanizm podzielonej płatności.

Moduł IV

 1. Dostawa towarów
 2. Świadczenie usług.
 3. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.
 4. Ulga na złe długi - wierzytelności nieściągalne.
 5. Czynności dla których miejscem opodatkowania nie jest terytorium kraju.

Moduł V

 1. Podstawa opodatkowania.
 2. Obowiązek podatkowy.

Moduł VI

 1. Podatek naliczony.
 2. Pojazdy samochodowe, a odliczenie VAT.

Uwaga: Przekazywane treści nauczania na kursie będą uwzględniały stan prawny obowiązujący na dzień rozpoczęcia danej edycji kursu.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 75 % obecności na zajęciach kursu. Po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).

 

Warunki płatności:

1. Płatnik zobowiązuje się do wpłaty czesnego w terminach i kwotach ustalonych w umowie.

2.Wpłat czesnego dokonuje się (wyłącznie po potwierdzeniu realizacji) przelewem na  konto bankowe: Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894 

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.krakow.pl  Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o kadrze

Specjalista praktyk, wieloletni wykładowca i szkoleniowiec Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001