Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
22.01.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sobota
Opłata:
650,- zł od osoby
Zapisz się

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i płatności (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Data szkolenia: soboty (4 spotkania po 6 h lekcyjnych)

Czas trwania: 9- 14:00

Organizator: SKwP o/Nowy Targ

Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
 • imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo od podstaw poznać zasady funkcjonowania podatku od towaru i usług (VAT) lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem nauczania.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia kursu wynosi 24 godzin lekcyjnych.

 

Zakres tematyczny:

Kurs Podatek VAT od A do Z I stopień (podstawowy) obejmuje 6 modułów:

Moduł 1 (4h)

 1. Zasady ogólne funkcjonowania podatku od towarów i usług.
  • powszechność,
  • wielofazowość,
  • proporcjonalność,
  • potrącalność,
  • zasada neutralności,
  • miejsce świadczenia (opodatkowania),
  • podatek należny,
  • podatek naliczony,
  • termin rozliczenia podatku VAT,
  • sposoby rozliczenia podatku VAT.
 2. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
  • definicje, podstawowe warunki, charakterystyka czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
  • charakterystyka czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
  • przykłady transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
 3. Czynności nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
  • czynności nie podlegających opodatkowaniu PTU.
  • przykłady czynności nie podlegających opodatkowaniu PTU.
 4. Podatnicy podatku od towarów i usług.
  • definicja podatnika,
  • definicja „małego podatnika”,
  • podatnicy z tytułu wykonania określonych czynności,
  • podatnicy VAT zwolnieni,
  • podatnicy VAT czynni,
  • szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców,
  • utrata lub rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT.
  • przykłady praktyczne.
 5. Rejestracja w podatku od towarów i usług.
  • rejestracja podatników,
  • rejestracja dla celów „transakcji zagranicznych”,
  • terminy,
  • praktyczne omówienie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R
 6. Stawki podatku od towarów i usług. Zwolnienia przedmiotowe.

Moduł II (4h)

 1. Deklaracje dla podatku od towarów i usług.
  • wzory deklaracji,
  • terminy składania,
  • korekty deklaracji.
  • praktyczne przykłady sporządzania deklaracji
 1. Informacje podsumowujące.
  • Czynności ujmowane w informacji podsumowującej
  • Dane, tennin i sposób składania informacji podsumowującej
  • praktyczne przykłady sporządzania informacji podsumowującej
 2. Zwroty w podatku od towarów i usług.
  • terminy, warunki zwrotu różnicy podatku.
 3. Ewidencje dla celów podatku od towarów i usług.
  • Podatnicy zwolnieni podmiotowo.
  • Podatnicy Vat czynni.
  • Zakres danych zawartych w części ewidencyjnej JPK.
  • Ewidencje towarów przemieszczanych pomiędzy państwami członkowskimi.
 4. Biała lista.
  • forma płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
  • odpowiedzialność solidarna,
  • wykaz podmiotów prowadzony przez Szefa KAS.
  • przykłady praktyczne.

Moduł III (4h)

 1. Mały podatnik — zasady rozliczenia.
 • pojęcie „małego podatnika”
 • zasady rozliczeń,
 • metoda kasowa,
 • faktura,
 • obowiązkowy okres stosowania metody kasowej,
 • utrata, rezygnacja z metody kasowej.
 • przykłady praktyczne.
 1. Podstawowe zasady ustalania miejsca świadczenia (opodatkowania)
  • miejsce dostawy towarów.
  • miejsce świadczenia usług.
 2. Kurs walut przy transakcjach w walucie obcej.
 • sposoby ustalenia obcej podstawy opodatkowania określonej w walucie obcej.
 •  przykłady praktyczne.
 1. Mechanizm podzielonej płatności.
  • zasada split payment,
  • przekazanie środków zgromadzonych przez podatnika rachunku VAT na inny rachunek
  • wyłączenie stosowania split payment,
  • obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego.
  • przykłady praktyczne.
  • obowiązek wystawiania faktur,
  • dane na fakturze,
  • zaliczka, a faktura,
  • terminy faktur,
  • faktury korygujące,
  • noty korygujące,
  • duplikaty,
  • terminy przechowywania dokumentów.
  • przykłady praktyczne.

Moduł IV (4h)

 1. Dostawa towarów.
 • definicja dostawy towarów,
 • czynności nieodpłatne zrównane z dostawą towarów,
 • podstawowa zasada ustalania miejsca dostawy towarów,
 • dostawa towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego
 • przykłady praktyczne.
 1. Świadczenie usług.
  • definicja świadczenia usług,
  • czynności nieodpłatne zrównane ze świadczeniem usług,
  • podstawowa zasada ustalania miejsca świadczenia usług,
  • przykłady praktyczne.
 1. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.
 • przypadki kiedy opodatkowaniu podlega remanent likwidacyjny
 • towary podlegające opodatkowaniu w związku likwidacją lub zaprzestaniem prowadzenia działalności
 • podstawa opodatkowania
 • obowiązek podatkowy.
 1. Ulga na złe długi - wierzytelności nieściągalne.
  • definicja wierzytelności nieściągalnej,
  • korekta podatku należnego,
  • korekta podatku naliczonego.
  • przykłady praktyczne
 2. Czynności dla których miejscem opodatkowania nie jest terytorium kraju.
  • Dostawa towarów poza terytorium kraju
  • Świadczenie usług poza terytorium kraju
  • Czynności nie podlegające opodatkowaniu w ewidencji i deklaracji

Moduł V (4h)

 1. Podstawa opodatkowania.
  • zasada ogólna,
  • czynności nieodpłatne,
  • zaliczki,
  • kaucje,
  •  rabaty,
  • dostawa budynków lub budowli,
  • kwoty (koszty) wliczane i nie wliczane do podstawy opodatkowania,
  • wkłady niepieniężne,
  • korekta podstawy opodatkowania,
  • podstawa opodatkowania w imporcie usług
  • podstawa opodatkowania w imporcie towarów
  • podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
  • przykłady praktyczne ustalania podstawy opodatkowania.
 1. Obowiązek podatkowy.
  • zasada ogólna,
  • zaliczka,
  • usługi i dostawy towarów przyjmowane częściowo,
  • otrzymanie całości lub części zapłaty,
  • wystawienie faktury,
  • czynności nieodpłatne,
  • obowiązek podatkowy u małych podatników,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
  • import towarów,
  • przykłady praktyczne ustalania obowiązku podatkowego.

Moduł VI (4h)

 1. Podatek naliczony.
  • prawo do odliczenia,
  • kwota podatku naliczonego (źródła),
  • faktura, a prawo do odliczenia,
  • terminy odliczenia,
  • odliczenie VAT w WNT,
  • odliczenie VAT w imporcie usług
  • odliczenie VAT w dostawie towarów dla której podatnikiem jest nabywca,
  • odliczenie VAT czynności poza terytorium kraju,
  • odliczenie VAT w imporcie towarów,
  • korekta podatku naliczonego,
  • przypadki braku prawa do odliczenia,
  • zakup nieruchomości do celów działalności gospodarczej i celów osobistych, a prawo do odliczenia,
  • zakup towarów i usług do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje,
  • odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego,
  • przykłady praktyczne odliczania podatku VAT.
 1. Pojazdy samochodowe, a odliczenie VAT.
  • zasada ogólna, przypadki pełnego prawa do odliczenia,
  • prawo do odliczenia, a cele gospodarcze,
  • ewidencja przebiegu pojazdu,
  • towary montowane w pojazdach,
  • zmiana przeznaczenia pojazdu,
  • paliwa do pojazdów,
  • przykłady praktyczne.

Uwaga: Przekazywane treści nauczania na kursie będą uwzględniały stan prawny obowiązujący na dzień rozpoczęcia danej edycji kursu.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 75 % obecności na zajęciach kursu. Po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).

 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

      2.Wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia   podając tytuł kursu na konto:

Nowy rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A.,

nr rach.: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206

 

 1. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).
 2. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

mgr Wojciech Lewandowski - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe Prawo podatkowe Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji oraz Rachunkowość i Finanse na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 25 lat zawodowo zajmuje się prawem podatkowym oraz  przepisami prawa proceduralnego. Wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej oraz procedury kontroli podatkowej, kontroli celno- skarbowej oraz postępowania podatkowego. Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie, w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Izbie Przemysłowo - Handlowej w Krakowie. Członek Komisji Szkoleniowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie.

 

 Dane Kontaktowe:

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod