Miasto:
Kraków
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków
Termin rozpoczęcia:
04.10.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
poniedziałek/środa
Opłata:
550,- zł od osoby
Zapisz się

Pracodawco! Chcesz doszkolić swoich pracowników lub podnieść ich kwalifikacje? Zapraszamy na nasz kurs i  przypominamy, że możesz skorzystać ze środków z KFS!
O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a więc podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Warunkiem skorzystania z tych środków jest złożenie wniosku o ich przyznanie na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności zgodnie z terminami określonymi przez ten konkretny urząd.
Więcej informacji o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakiej wysokości znajdziecie na stronach wszystkich Urzędów Pracy.

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo od podstaw poznać zasady funkcjonowania podatku od towaru i usług (VAT) lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem nauczania.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia kursu wynosi 20 godzin lekcyjnych.

Czas trwania:  16:30-19:45 zgodnie z ustalonym harmonogramem (Kraków)

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności sytuacji epidemicznej oraz wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

 

Zakres tematyczny:

Kurs Podatek VAT od A do Z - I stopień (podstawowy) obejmuje:

Moduł I

 1. Zasady Ogólne funkcjonowania podatku od towarów i usług
 • Powszechność
 • Wielofazowość
 • Proporcjonalność
 • Potrącalność
 • Zasada neutralności
 • Miejsce świadczenia (opodatkowania)
 • Podatek należny
 • Podatek naliczony
 • Termin rozliczenia podatku VAT
 • Sposoby rozliczenia podatku VAT
 1. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 • Definicje, podstawowe warunki, charakterystyka czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT
 1. Czynności nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 • Przykład czynności nie podlegających opodatkowaniu PTU
 1. Podatnicy podatku od towarów i usług:
 • Definicja podatnika
 • Definicja „małego podatnika”
 • Podatnicy z tytułu wykonania określonych czynności
 • Podatnicy VAT zwolnieni
 • Podatnicy VAT czynni
 • Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
 • Utrata lub rezygnacja ze zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT
 1. Rejestracja w podatku od towarów i usług
 • Rejestracja podatników
 • Rejestracja dla celów „transakcji zagranicznych”
 • Terminy
 • Dokumenty
 1. Stawki podatku od towarów i usług. Zwolnienia przedmiotowe
 2. Kurs walut przy transakcjach w walucie obcej
 3. Ewidencje dla celów podatkowych
 • Ewidencje u podatników VAT czynnych oraz zwolnionych przedmiotowo, podmiotowo
 • JPK_VAT

Moduł II:

 1. Deklaracje dla podatku od towarów i usług
 • Wzory deklaracji
 • Terminy składania
 • Korekty deklaracji
 1. Informacje podsumowujące
 2. Faktury:
 • Obowiązek wystawiania faktur
 • Dane na fakturze
 • Zaliczka a faktura
 • Terminy wystawiania faktur
 • Faktury korygujące
 • Noty korygujące
 • Duplikaty
 • Terminy przechowywania dokumentów
 1. Mechanizm podzielonej płatności
 • Zasada split payment
 • Przekazanie środków zgromadzonych przez podatnika rachunku VAT na inny rachunek
 • Wyłączenie stosowania split payment
 • Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego
 1. Biała lista
 • Forma płatności związanych z wykonywana działalnością gospodarczą
 • Odpowiedzialność solidarna
 • Wykaz podmiotów prowadzonych przez szefa KAS

Moduł III:

 1. Mały podatnik- zasady rozliczania
 • Pojęcie „małego podatnika”
 • Zasady rozliczeń
 • Metoda kasowa
 • Faktura
 • Obowiązkowy okres stosowania metody kasowej
 • Utrata, rezygnacja z metody kasowej
 1. Podstawowe zasady ustalania świadczenia (opodatkowania) dostawy towarów oraz świadczenia (opodatkowania) usług

 

 1. Dostawa towarów
 • Definicja dostawy towarów
 • Czynności nieodpłatne zrównane z dostawą towarów
 • Podstawowa zasada ustalania miejsca dostawy towarów
 • Przykłady praktyczne
 1. Świadczenie usług
 • Definicja świadczenia usług
 • Czynności nieodpłatne zrównane ze świadczeniem usług
 • Podstawowa zasada ustalania miejsca świadczenia usług
 • Przykłady praktyczne
 1. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną
 2. Ulga na złe długi
 • Definicja wierzytelności nieściągalnej
 • Korekta podatku należnego
 • Korekta podatku naliczonego

Moduł IV:

 1. Podstawa opodatkowania:
 • Zasada ogólna
 • Czynności nieodpłatne
 • Zaliczki
 • Kaucje
 • Rabaty
 • Dostawa budynków lub budowli
 • Kwoty (koszty)wliczane i nie wliczane do podstawy opodatkowania
 • Wkłady niepieniężne
 • Korekta podstawy opodatkowania
 • Podstawa opodatkowania w imporcie usług
 • Podstawa opodatkowania w imporcie towarów
 • Podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
 • Przykłady praktyczne ustalania podstawy opodatkowania
 1. Obowiązek podatkowy
 • Zasada ogólna
 • Zaliczka
 • Usługi i dostawy towarów przyjmowane częściowo
 • Otrzymanie całości lub części zapłaty
 • Wystawienie faktury
 • Czynności nieodpłatne
 • Obowiązek podatkowy u małych podatników
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • Import towarów
 • Przykłady praktyczne ustalania obowiązku podatkowego

Moduł V:

 1. Podatek naliczony
 • Prawo do odliczenia
 • Kwota podatku naliczonego (źródła)
 • Faktura a prawo do odliczenia
 • Terminy odliczenia
 • Odliczenie VAT w WNT
 • Odliczenie VAT w imporcie usług
 • Odliczenie VAT w dostawie towarów dla której podatnikiem jest nabywca
 • Odliczenie VAT czynności poza terytorium kraju
 • Odliczenie VAT w imporcie towarów
 • Korekta podatku naliczonego
 • Przypadki braku prawa do odliczenia
 • Zakup nieruchomości do celów działalności gospodarczej i celów osobistych, a prawo do odliczenia
 • Zakup towarów i usług do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje
 • Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
 • Przykłady praktyczne odliczania podatku VAT
 1. Pojazdy samochodowe, a odliczenie VAT
 • Zasada ogólna, przypadki pełnego prawa do odliczenia
 • Prawo do odliczenia, a cele gospodarcze
 • Ewidencja przebiegu pojazdu
 • Towary montowane w pojazdach
 • Zmiana przeznaczenia pojazdu
 • Paliwa do pojazdów
 • Przykłady praktyczne

Uwaga: przekazywane treści nauczania na kursie będą uwzględniały stan prawny obowiązujący na dzień rozpoczęcia danej edycji kursu.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 75 % obecności na zajęciach kursu. Po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).

Informacja o kadrze

mgr Wojciech Lewandowski - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe Prawo podatkowe Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji oraz Rachunkowość i Finanse na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 25 lat zawodowo zajmuje się prawem podatkowym oraz  przepisami prawa proceduralnego. Wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej oraz procedury kontroli podatkowej, kontroli celno- skarbowej oraz postępowania podatkowego. Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie, w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Izbie Przemysłowo - Handlowej w Krakowie. Członek Komisji Szkoleniowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas skanem a w dniu rozpoczęcia kursu - dostarczyć w oryginale.

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod