Miasto:
Kraków
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków
Termin rozpoczęcia:
22/23 kwietnia 2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
980,- zł od osoby
940,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Szkolenie: Podatek VAT dla nowego księgowego w firmie i biurze rachunkowym – warsztaty.

Szkolenie w trybie stacjonarnym w Krakowie.

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 2 dni (16 godzin lekcyjnych)od godziny 8:30.

Rozpoczęcie: godzina 8.30 

W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa oraz lunch.

 

Treści kształcenia:

Dzień pierwszy:
1. Zasady podatku VAT i podstawowe pojęcia.
2. Definicja podatnika i działalności gospodarczej
3. Czynności podlegające opodatkowaniu.
4. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
a. dostawa towarów,
b. świadczenie usług,
c. wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie,
d. eksport i import towarów
e. import usług.
5. Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł.
6. Wyłączenia ze zwolnienia
7. Rejestracja podatnika VAT. Biała lista podatników.
8. Podatek należny Obowiązek podatkowy.
a. terminy powstania obowiązku podatkowego.
- transakcje krajowe
- transakcje międzynarodowe
b. rozliczenie metodą kasową.
c. szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.
d. korekty podatku należnego
9. Przeliczanie kursów dla potrzeb podatku VAT
10. Stawki podatku VAT
11. Mechanizm podzielonej płatności – obowiązkowy i dobrowolny. Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT.
12. Podatek naliczony.
a. podstawowe zasady i terminy odliczania podatku VAT
b. sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego.
c. zachowanie należytej staranności przy odliczaniu VAT.
d. dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT.
e. rozliczanie pojazdu samochodowego
f. korekty podatku naliczonego – niebezpieczeństwa..
g. faktura od podmiotu nieistniejącego i niezarejestrowanego – różnice
13. Ulga na złe długi u wierzyciela i dłużnika
14. Zwroty w podatku VAT: terminy i warunki
15. Proporcja
Dzień drugi:
1. Nowe zasady wystawiania faktur – Krajowy System eFaktur – zagrożenia w biurze rachunkowym
a. rodzaje faktur: papierowa, elektroniczna, ustrukturyzowana
b. podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury.
c. faktury zaliczkowe
d. terminy wystawiania faktur.
e. faktury i noty korygujące.
f. anulowanie faktury.
2. Nowe zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży:
a. jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży, kiedy dokument wewnętrzny
b. ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt, w tym ustrukturyzowanych
c. faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji sprzedaży
d. istotna zmiana zasad prezentowania sprzedaży w ramach VAT marża
e. księgowanie ulgi na złe długi – wierzyciel
3. Ewidencja sprzedaży a plik JPK_V7.
a. co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13. Świadczenia kompleksowe.
b. paliwa, oleje, odpady i inne towary z załącznika nr 15.
c. jak raportować sprzedaż samochodów, części samochodowych i innych pojazdów;
d. handel metalami a oznaczenia;
e. nieruchomości;
f. usługi niematerialne: doradztwo, reklamowe i marketingowe, zarządzania, inne.
g. usługi transportowe i gospodarka magazynowa.
h. wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK.
i. oznaczanie procedur – co się kryje pod poszczególnymi symbolami: SW, EE, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja
j. transakcje z podmiotami powiązanymi (TP).
4. Kasy fiskalne jako szczególny rodzaj ewidencji sprzedaży – zmiany w 2022 r. w ramach Nowego Ładu
5. Nowe zasady prowadzenia ewidencji zakupu:
a. jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem zakupu, kiedy dokument wewnętrzny
b. ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt w tym , w tym ustrukturyzowanych
c. noty korygujące a system KSeF
d. faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji zakupów
e. zasady prezentowania dokumentów zakupów w ramach VAT marża
f. księgowanie ulgi na złe długi – dłużnik
6. Ewidencja zakupu a plik JPK_V7.
a. oznaczenie niektórych rodzajów nabyć,
b. obowiązek oznaczania transakcji importu towarów.
7. Część deklaracyjna pliku JPK_V 7 - nowe pola.
a. wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
b. zaliczenie zwrotu na poczet innych zobowiązań z poziomu pliku JPK VAT.
8. Korekta ewidencji i deklaracji VAT.
a. korekta wyłącznie części deklaracyjnej lub wyłącznie części ewidencyjnej.
b. korekta inicjowana przez organ podatkowy.
c. zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K).
d. konsekwencje karne-skarbowe nieterminowego złożenia JPK_V7 lub błędów popełnionych w JPK_V7. Czynny żal.
9. Likwidacja działalności – obowiązki podatnika.
10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

Informacje o kadrze:

Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 16 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ZAPISZ SIĘ

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale (dotyczy tylko kursów stacjonarnych, dla online obowiązuje scan).

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001