Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
20-21.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
900,- zł od osoby
850,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Temat szkolenia:

Podatek VAT dla nowego księgowego w firmie i biurze rachunkowym – warsztaty

Obowiązek podatkowy, podatek naliczony, faktury (KSeF), prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży, pliki JPK_V7, deklaracje. Nowe regulacje.

 

Celem szkolenia jest:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

W ramach szkolenia słuchacze otrzymują:

 • materiały autorskie wykładowcy (przesłane mailem)
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Szkolenie 2 dniowe od godz. 9:00 - 15:30

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/ 

 

Treści kształcenia: 

 

Dzień pierwszy:

 1. Zasady podatku VAT i podstawowe pojęcia.
 2. Definicja podatnika i działalności gospodarczej
 3. Czynności podlegające opodatkowaniu.
 4. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
  1. dostawa towarów,
  2. świadczenie usług,
  3. wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie,
  4. eksport i import towarów
  5. import usług.
 5. Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł.
 6. Wyłączenia ze zwolnienia
 7. Rejestracja podatnika VAT. Biała lista podatników.
 8. Podatek należny Obowiązek podatkowy.
 • terminy powstania obowiązku podatkowego.

- transakcje krajowe

- transakcje międzynarodowe

 • rozliczenie metodą kasową.
 • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.
 • korekty podatku należnego
 1. Przeliczanie kursów dla potrzeb podatku VAT
 2. Stawki podatku VAT
 3. Mechanizm podzielonej płatności – obowiązkowy i dobrowolny. Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT.
 4. Podatek naliczony.
 • podstawowe zasady i terminy odliczania podatku VAT
 • sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego.
 • zachowanie należytej staranności przy odliczaniu VAT.
 • dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT.
 • rozliczanie pojazdu samochodowego
 • korekty podatku naliczonego – niebezpieczeństwa..
 • faktura od podmiotu nieistniejącego i niezarejestrowanego – różnice

13. Ulga na złe długi u wierzyciela i dłużnika

14. Zwroty w podatku VAT: terminy i warunki

15. Proporcja

 

Dzień drugi

 1. Nowe zasady wystawiania faktur – Krajowy System eFaktur – zagrożenia w biurze rachunkowym
  1. rodzaje faktur: papierowa, elektroniczna, ustrukturyzowana
  2. podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury.
  3. faktury zaliczkowe
  4. terminy wystawiania faktur.
  5. faktury i noty korygujące.
  6. anulowanie faktury.
 2. Nowe zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży:
  1. jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży, kiedy dokument wewnętrzny
  2. ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt, w tym ustrukturyzowanych
  3. faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji sprzedaży
  4. istotna zmiana zasad prezentowania sprzedaży w ramach VAT marża
  5. księgowanie ulgi na złe długi – wierzyciel

3. Ewidencja sprzedaży a plik JPK_V7.

 • co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13. Świadczenia kompleksowe.

- paliwa, oleje, odpady i inne towary z załącznika nr 15.

- jak raportować sprzedaż samochodów, części samochodowych i innych pojazdów;

- handel metalami a oznaczenia;

- nieruchomości;

- usługi niematerialne: doradztwo, reklamowe i marketingowe, zarządzania, inne.

- usługi transportowe i gospodarka magazynowa.

 • wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK.
 • oznaczanie procedur – co się kryje pod poszczególnymi symbolami: SW, EE, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja
 • transakcje z podmiotami powiązanymi (TP).
 1. Kasy fiskalne jako szczególny rodzaj ewidencji sprzedaży – zmiany w 2022 r. w ramach Nowego Ładu
 2. Nowe zasady prowadzenia ewidencji zakupu:
  1. jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem zakupu, kiedy dokument wewnętrzny
  2. ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt w tym , w tym ustrukturyzowanych
  3. noty korygujące a system KSeF
  4. faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji zakupów
  5. zasady prezentowania dokumentów zakupów w ramach VAT marża
  6. księgowanie ulgi na złe długi – dłużnik
 3. Ewidencja zakupu a plik JPK_V7.
  1. oznaczenie niektórych rodzajów nabyć,
  2. obowiązek oznaczania transakcji importu towarów.
 4. Część deklaracyjna pliku JPK_V 7 - nowe pola.
  1. wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
  2. zaliczenie zwrotu na poczet innych zobowiązań z poziomu pliku JPK VAT.
 5. Korekta ewidencji i deklaracji VAT
  1. korekta wyłącznie części deklaracyjnej lub wyłącznie części ewidencyjnej.
  2. korekta inicjowana przez organ podatkowy.
  3. zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K).
  4. konsekwencje karne-skarbowe nieterminowego złożenia JPK_V7 lub błędów popełnionych w JPK_V7. Czynny żal.
 6. Likwidacja działalności – obowiązki podatnika.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Metody kształcenia

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia) w terminie dwa dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia podając tytuł kursu na konto  Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres tarnow@skwp.krakow.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o wykładowcy

Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 16 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

 

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale (dotyczy tylko kursów stacjonarnych, dla online obowiązuje scan).

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001