Miasto:
Chrzanów
Miejsce:
MOKSiR Chrzanów, ul. Broniewskiego 4.
Termin rozpoczęcia:
26.11.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
390,- zł od osoby

W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

 

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Kurs jest pierwszym modułem w ramach Akcji Edukacyjnej Bilans 2021.
Miejsce przeprowadzenia kursu: sala wykładowa MOKSiR ul. Broniewskiego 4.

Rozpoczęcie: godzina 9:30

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Treści kształcenia:

 

Pakiet SLIM VAT 1 – zmiany w zakresie faktur korygujących oraz drobne uproszczenia w rozliczaniu VAT od 1 stycznia 2021 r.:

 • Nowe zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” przez sprzedawcę – uzgodnienie z nabywcą zamiast potwierdzenia odbioru.
 • Ujęcie korekt przez nabywcę.
 • Rozliczenie korekt „in plus” przez sprzedawcę.
 • Podwyższenie limitu prezentów o małej wartości.
 • Przeliczanie kwot w walutach obcych – możliwość stosowania jednakowych kursów w VAT i podatkach dochodowych.
 • Rozliczenie zaliczki w eksporcie.
 • Rozszerzenie zakresu WIS.
 • Wydłużenie okresu odliczenia VAT naliczonego.
 • Odliczenie VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odprzedaży.
 • Złagodzenie ograniczeń w składaniu deklaracji kwartalnych.
 • Doprecyzowanie limitu 15000 zł dla celów obowiązkowej podzielonej płatności oraz odpowiedzialności solidarnej.
 • Ułatwienia w zakresie kompensat w kontekście obowiązkowej podzielonej płatności.

Zmiany w zakresie ewidencji i deklaracji VAT (JPK) od 1 lipca 2021 r.:

 • Krótkie przypomnienie zasad ogólnych raportowania VAT.
 • Wystawianie i ujmowanie faktur do paragonów oraz faktury uproszczone - z uwzględnieniem zmian w roku 2021 i  objaśnień podatkowych MF.
 • Sankcje za błędy – kary pieniężne z ustawy VAT oraz odpowiedzialność karna skarbowa.
 • Dodatkowe informacje przekazywane w ewidencji VAT po stronie sprzedaży i zakupów (m.in. w zakresie oznaczania dokumentów kodami)

Pakiet SLIM-VAT(2) od 1 października 2021 r.:

 • Ulga na złe długi po wyroku TS UE z 15.10.2020 r. – dostosowanie przepisów.
 • Podatek naliczony od zakupów odwrotnie opodatkowanych (WNT, import usług) po wyroku TS UE z 18.03.2021 r. – dostosowanie przepisów ustawy.
 • Ułatwienie korekty deklaracji zwiększającej odliczenie podatku naliczonego.
 • Uproszczenie opcji opodatkowania dla sprzedaży nieruchomości zwolnionych z VAT.
 • Korekta podstawy opodatkowania i odliczenia podatku naliczonego przy imporcie usług oraz WNT.
 • Zmiany w rozliczaniu importu towarów w deklaracji VAT.
 • Rozliczanie transakcji z kontrahentami z brytyjskimi.
 • Nowe zasady składania VAT-26.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie:

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

 

Warunki płatności i rezygnacji:

 

 

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze:

 

Renata Marek - Specjalista w zakresie podatku VAT, trener, długoletni współpracownik SKwP, prowadzący szkolenie w corocznej Akcji Edukacyjnej Bilans.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod