Miasto:
Oświęcim
Miejsce:
Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24
Termin rozpoczęcia:
12.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
459,- zł od osoby

Szkolenie: "Podatek VAT 2024 - usystematyzowanie wiedzy w zakresie ODLICZANIA podatku VAT w 2024 roku po zmianach"

 

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce realizacji szkolenia: Oświęcim

Rozpoczęcie: UWAGA! ROZPOCZYNAMY O GODZ. 9.00

 

Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Dodatkowa informacja od wykładowcy:

 

Szanowni Państwo,

W związku ze zgłaszanymi postulatami uczestników  moich szkoleń przygotowałam dla Państwa  nowy harmonogram  poświęcony   ZAKUPOM A TYM SAMYM PODATKOWI NALICZONEMU VAT.

Dla tych spośród  Państwa, którzy uczestniczyli w ostatnich   moich szkoleniach poświęconych SPRZEDAŻY – będzie to zupełnie nowe tematycznie spotkanie  dająca Państwu gwarancję niepowtarzalności słyszanych już treści. Ponadto biorąc udział w proponowanym,   najnowszym szkoleniu,  zapewnicie sobie  Państwo poczucie kompletności wiedzy w rozliczaniu podatku VAT tj, tej  po stronie SPRZEDAŻY jak  i po stronie ZAKUPU.

I jeszcze jedno – efektywność  najnowszego szkolenia w zakresie rozliczania ZAKUPÓW  w podatku VAT   nie jest uzależniona od  konieczności uczestniczenia w części poświęconej SPRZEDAŻY.

 Z serdecznymi pozdrowieniami

Renata Marek

 

Program 

 

 • ZAKUPY  – jak odliczać  VAT po wielokrotnych zmianach wprowadzonych na przestrzeni minionych lat z uwzględnieniem bieżącej linii interpretacyjnej resortu finansów
 • Obrót krajowy i zagraniczny
 • Szkolenia przeznaczone dla osób znających podstawy
 • W trakcie szkolenia każdy uczestnik będzie miał możliwość upewnienia się czy posiada  dostatecznie zaktualizowaną wiedzę dotyczącą wykazywania  dla potrzeb VAT ZAKUPÓW - biorąc pod uwagę zmiany przepisów jak i zmiany ich interpretowania na przestrzeni kilku ostatnich lat.

 

ODLICZANIE PODTKU VAT JAKO PODSTAWOWE PRAWO PODATNIKA

 • czym się kierować i o czym nie zapominać przy odliczaniu VAT – podstawowe filary tego obszaru rozliczania VAT

NALEŻYTA STARANNOŚĆ JAKO OBOWIĄZEK KAŻDEGO PODATNIKA

 • wytyczne Ministra Finansów, wyroki TSUE i NSA

ODLICZANIE PODATKU VAT PRZY DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ I ZWOLNIONEJ

 • ustalanie wskaźnika proporcji:

          kto ma taki obowiązek?, kiedy należy zawiadomić urząd skarbowy?, jak go wyliczyć prawidłowo, co należy wykluczyć?

 • korekta roczna po zmianach wprowadzonych w 2023 roku
 • pojawienie się w firmie obrotu zwolnionego związanego z najmem lokali mieszkalnych – jaki skutek w odliczeniu VAT, czy ma wpływ na proporcję

ODLICZANIE VAT PRZY WYDATKACH SAMOCHODOWYCH

 • ograniczone prawo do odliczenia VAT przy samochodach
 • warunki do odliczania 100% na tle najnowszych interpretacji
 • informacja vat-26 – kiedy i po co
 • sprzedaż samochodu jako zmiana wykorzystania- konsekwencje w odliczonym VAT

JAK REALIZOWAĆ PRAWO DO ODLICZENIA VAT:

 • termin odliczania VAT – przegląd wątpliwych sytuacji
 • termin odliczania VAT z duplikatu faktury
 • termin odliczania VAT przy wpłacie zaliczki
 • termin odliczania VAT w transakcjach WNT i import usług
 • termin odliczania VAT przy imporcie towarów
 • odliczanie VAT przez korektę rozliczenia – kiedy takie rozwiązanie ma zastosowanie
 • termin odliczania VAT z faktury niezapłaconej

KONIECZNOŚĆ POMNIEJSZENIA ODLCZONEGO JUŻ VAT (otrzymanie faktury korygującej) W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM:

 • reguły obowiązujące obecnie
 • reguły obowiązujące przy fakturach ustrukturyzowanych

PRAWO DO ODLICZENIA W WYNIKU OTRZYMANIA FAKTURY KORYGUJĄCEJ „IN PLUS”

ZAKAZY ODLICZEŃ - wyłączenia prawa do odliczenia VAT:

 • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów przy interpretowaniu art. 88 ustawy o VAT

BŁĘDY NA FAKTURZE I BŁĘDY W POSTEPOWANIU ZWIĄZANYM  Z FAKTURĄ A PRAWO DO ODLICZENIA WYKAZANEGO NA NIEJ VAT:

 • zapłata bez MPP pomimo istnienia takiego obowiązku a prawo do odliczenia VAT
 • zapłata na rachunek bankowy spoza białej listy a prawo do odliczenia VAT
 • faktura wystawiona do paragonu, na którym nie widniej numer NIP nabywcy a prawo do odliczenia VAT
 • faktura otrzymana spoza KSeF (pomimo istnienia takiego obowiązku) a prawo do odliczenia VAT – najnowsza interpretacja Dyrektora KIS
 • faktura bez numeru NIP nabywcy a prawo do odliczenia VAT
 • faktura z błędnym kursem a prawo do odliczenia
 • faktura z zawyżoną stawką VAT a prawo do odliczenia VAT

ODLICZANIE VAT – wątpliwości i zagrożenia w różnych życiowych przypadkach (zgłaszanych przez uczestników szkoleń) w tym m.in. przy:

 • odliczaniu od zakupów dla pracowników i kontrahentów (prezenty, imprezy integracyjne itp.) – świadczenia darmowe lub częściowo odpłatne
 • odliczaniu z faktury zapłaconej po 90 – ciu dniach od upływu terminu płatności
 • przeznaczeniu nieruchomości (po jakimś czasie używania) do działalności zwolnionej
 • odliczaniu VAT z faktury wystawionej 60 dni przed transakcją lub przed otrzymaniem zaliczki

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 23 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.2175).

 

Zapisy na szkolenie

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji

 

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

 

Renata Marek - ekspert w obszarze podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku VAT. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Przeprowadza od ponad 20 lat szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników skarbowych, pracowników biur podatkowych, głównych księgowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i lustratorów. Osoba o wysokim stopniu komunikatywności.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001