Miasto:
Nowy Targ
Miejsce:
Hotel IbisStyles, ul. Kolejowa 165
Termin rozpoczęcia:
10.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
450,- zł od osoby
Zapisz się

Szkolenie: "Podatek VAT 2024 praktycznie. Usystematyzowanie wiedzy w zakresie odliczania podatku VAT w 2024 roku po zmianach "


Data szkolenia: 10.06.2024r.

Rozpoczęcie: godzina 9:00

Miejsce: Hotel IbisStyles, Nowy Targ, ul. Kolejowa 165 (obok dworca PKP)

Wymiar godzin : wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na odpowiedzi na pytania dotyczące tematu  szkolenia

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Podczas szkolenia przewidziane są przerwa kawowa oraz lunch.

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA OSÓB ZNAJĄCYCH PODSTAWY

Treści kształcenia:

Plan ogólny: 

 • ZAKUPY  – jak odliczać  VAT po wielokrotnych zmianach wprowadzonych na przestrzeni minionych lat z uwzględnieniem bieżącej linii interpretacyjnej resortu finansów
 • obrót krajowy i zagraniczny
 • szkolenie przeznaczone dla osób znających podstawy
 • w trakcie szkolenia każdy uczestnik będzie miał możliwość upewnienia się czy posiada dostatecznie zaktualizowaną wiedzę dotyczącą wykazywania dla potrzeb VAT zakupów - biorąc pod uwagę zmiany przepisów jak i zmiany ich interpretowania na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Plan szczegółowy: 

 1. Odliczanie podatku VAT jako podstawowe prawo podatnika – czym się kierować i o czym nie zapominać przy odliczaniu VAT – podstawowe filary tego obszaru rozliczania VAT
 2. Należyta staranność jako obowiązek każdego podatnika
  - wytyczne Ministra Finansów, wyroki TSUE  i NSA
 3. Odliczenie podatku VAT przy działalności opodatkowanej i zwolnionej

- ustalanie wskaźnika proporcji:
kto ma taki obowiązek
kiedy należy zawiadomić urząd skarbowy
jak go wyliczyć prawidłowo, co należy wykluczyć

- korekta roczna po zmianach wprowadzonych w 2023 roku

- pojawienie się w firmie obrotu zwolnionego związanego z najmem lokali mieszkalnych – jaki skutek w odliczeniu VAT, czy ma wpływ na proporcję

 1. Odliczanie VAT przy wydatkach samochodowych

- ograniczone prawo do odliczenia VAT przy samochodach

- warunki do odliczania 100% na tle najnowszych interpretacji

- informacja vat-26 – kiedy i po co

- sprzedaż samochodu jako zmiana wykorzystania- konsekwencje w odliczonym VAT

 1. Jak realizować prawo do odliczenia VAT:

- termin odliczania VAT – przegląd wątpliwych sytuacji

- termin odliczania VAT z duplikatu faktury

- termin odliczania VAT przy wpłacie zaliczki

- termin odliczania VAT w transakcjach WNT i import  usług

- termin odliczania VAT przy imporcie towarów

- odliczanie VAT przez korektę rozliczenia – kiedy takie rozwiązanie  ma zastosowanie

- termin odliczania VAT z faktury niezapłaconej

 1. Konieczność pomniejszania odliczonego już VAT (otrzymanie faktury korygującej) w obrocie krajowym i zagranicznym:

- reguły obowiązujące obecnie

- reguły obowiązujące przy fakturach ustrukturyzowanych

 1. Prawo do odliczenia w wyniku otrzymania faktury korygującej „IN PLUS”
 2. Zakazy odliczeń - wyłączenia prawa do odliczenia VAT:

- Wskazanie najczęściej popełnianych błędów przy interpretowaniu art. 88 ustawy o VAT

 1. Błędy na fakturze i błędy w postepowaniu  związanym z fakturą a prawo do odliczenia wykazanego na niej VAT:

- zapłata bez MPP pomimo istnienia takiego obowiązku  a prawo do odliczenia VAT

- zapłata na rachunek bankowy spoza białej  listy a prawo do odliczenia VAT

- faktura  wystawiona do paragonu, na którym nie widniej numer NIP nabywcy a prawo do odliczenia VAT

- faktura   otrzymana spoza KSeF (pomimo istnienia takiego obowiązku) a prawo do odliczenia VAT – najnowsza interpretacja Dyrektora KIS

- faktura bez numeru NIP nabywcy a prawo do odliczenia VAT

- faktura z błędnym kursem a prawo do odliczenia

- faktura z zawyżoną stawką VAT a prawo do odliczenia VAT

 1. Odliczenie VAT – wątpliwości i zagrożenia w różnych życiowych przypadkach (zgłaszanych przez uczestników szkoleń) w tym m.in. przy:

- odliczaniu od zakupów dla pracowników  i kontrahentów (prezenty, imprezy integracyjne itp.) – świadczenia darmowe lub częściowo odpłatne

- odliczaniu z faktury zapłaconej  po 90 – ciu dniach od upływu terminu płatności

- przeznaczeniu nieruchomości (po jakimś czasie używania)  do działalności zwolnionej

- odliczaniu VAT z faktury wystawionej 60 dni przed transakcją lub przed otrzymaniem zaliczki

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Wykład przeprowadzi Renata Marek ekspert z zakresu Podatku VAT. Długoletni, ceniony wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Trener Ministerstwa Finansów. Praktyk cieszący się uznaniem słuchaczy

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".


Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowytarg@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale (dotyczy tylko kursów stacjonarnych, dla online obowiązuje scan).

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001