Miasto:
Olkusz
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 12
32-300
Termin rozpoczęcia:
08.09.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
420,- zł od osoby

I tura szkolenia  8- 09-2021  godzina 9:00

   II tura szkolenia  13-10-2021 Godzina 10:00

Podatek VAT 2021 w stanie obowiązującym od 1 października 2021 r

 Miejsce szkolenia: Budynek PSS Społem Sala konferencyjna II piętro

Z uwagi na formę stacjonarną ilość miejsc ograniczona !!! 

Z dniem 1 października 2021 r. wchodzą w życie kolejne rewolucyjne  ustawowe zmiany w zasadach ewidencjonowania; dokumentowania i deklarowania VAT. Część podatników będzie musiała składać nowe dodatkowe deklaracje VIUD – (deklaracja kwartalna), dotycząca WSTO ( wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość) w przypadku zastosowania nowej procedury. Wejdą w życie również nowe zmiany w zasadach sporządzania JPK_VAT_7M i JPK_VATK oraz nowa struktura logiczna tych dokumentów. Nowelizacja dotyczy  też samego fakturowania .Istotną część tych zmian stanowi nowelizacja występująca SLIM VAT.

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Treści kształcenia

Podatek VAT 2021 w stanie obowiązującym od 1 października 2021 r

1. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE NA PRZYKŁADACH (ZMIANA PO ZMIANIE) UCHWALONEJ PRZEZ SEJM NOWELIZACJI USTAWY O VAT OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 WRAZ ZE WSKAZANIEM KONSEKWENCJI I OBSZARÓW DO ZACHOWANIA SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.
a)Podatnik sprzedaje budynek, budowlę lub ich części
- co zmienia nowelizacja ustawy
- w jakim celu stosować nową możliwość
- konsekwencje dokonania wyboru znowelizowanego zapisu
b) Odliczanie VAT wykazanego w fakturze
- analiza zmiany terminu odliczania VAT przy zakupach krajowych
c)Odliczanie VAT w związku z dokonaniem
- importu usług
- WNT
- dostawy towaru, dla której podatnikiem jest nabywca
d)Nowe, po raz pierwszy określone przepisami prawa reguły ujmowania w pliku korekty in minus z tytułu:
- importu usług
- WNT
- dostawy towaru, dla której podatnikiem jest nabywca
e)Zmiany w informowaniu urzędu skarbowego w zakresie używania samochodów
f)Mechanizm podzielonej płatności – nowelizacja reguł, nowe możliwości
g)Ulga na złe długi
- rewolucja najwyższa od 17 lat
- całkowicie zmienione warunki stosowania w odniesieniu do dłużnika
h)Zmiana zakresu załącznika nr 15
- wpływ na kodowanie GTU 06
- wpływ na stosowanie MPP
i)Pozostałe zmiany
j)Istotne przepisy przejściowe, ograniczony czas stosowania
2.NOWE ZASADY RAPORTOWANIA DANYCH W JPK_V7 JUŻ W PLIKACH SKŁADANYCH W SIERPNIU 2021.
JAK NIE POMYLIĆ SIĘ W ZAKRESIE I SZCZEGÓŁOWOŚCI PRZEKAZYWANIA INFORMACJI W PLIKACH WG NOWYCH ZASAD POMIMO ZASTOSOWANIA DOTYCHCZASOWEJ STRUKTUY (SCHEMATU) JPK_V7
W tym m.in.:
- procedura EE – całkowita zmiana
- procedura MPP – komunikat MF
- zmiana zakresu GTU od 01 do 13
- uwaga na zmiany w zakresie biletów oraz dowodów przejazdu autostradą- zmiany nie dla
Wszystkich
- dokument o statusie WEW – nowe, rozszerzone stosowanie
- obrót ewidencjonowanie na kasie rejestrującej z nowymi wytycznymi odnośnie GTU oraz Procedur
- dla kogo nowe: WSTO_EE oraz IED
- ulga na złe długi – obowiązkowe, nowe dane
3. TERMINARZ UJMOWANIA W PLIKU FAKTUR KORYGUJĄCYCH PO REWOLUCYJNYCH ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2021.
Wybór najtrudniejszych na sierpień 2021 przypadków. W tym m.in.:
- skonta z tytułu wcześniejszej zapłaty
- obniżki cen po transakcjach, w krótkim odcinku czasowym
- podwyższenie ceny po uwzględnieniu kursów walut
- pomyłki w stawce podatku
- pomyłki w zaklasyfikowaniu czynności do opodatkowanych
- inne, trudne sytuacje
4. KASY REJESTRUJĄCE – umiejętność korzystania z dostępnych zwolnień, obszary wrażliwe
1) sprzedaż środków trwałych – nie zawsze zwolniona z rejestracji na kasie
2) nieodpłatne przekazanie towarów – wbrew pozorom, niekiedy konieczna fiskalizacja
3) sprzedaż na rzecz pracownika – kiedy brak zwolnienia z fiskalizacji
4) uwaga na komputery, telefony komórkowe i inny sprzęt elektryczny – większość transakcji
objęta bezwzględnym obowiązkiem fiskalizacji
5) roboty budowlane a zwolnieni
6)sprzedaż wysyłkowa a zwolnienie
7) WSTO a obowiązek fiskalizacji
8) inne przypadki
5.ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR – PRAKTYKA STOSOWANIA
6. CZYNNY ŻAL – SKŁADAĆ CZY NIE?
7. INNE ZMIANY WIADOME W DNIU SZKOLENIA
8 ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o   zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Wykładowca: Renata Marek ekspert w zakresie podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów . Doświadczenie zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 r , w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Przeprowadza od ponad 20 lat szkolenia, seminaria, warsztaty dla pracowników skarbowych; biur rachunkowych; podatkowych , głównych księgowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i lustratorów. Osoba o wysokim stopniu komunikatywności z bardzo dużym doświadczeniem w obszarze rozliczania Vat. Długoletni, ceniony wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. Lub 7 dni po otrzymaniu faktury W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl  Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.
ZAPISZ SIĘ

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod