Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
08.06.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl.

 

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 9.30

 

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Treści kształcenia

 

Podatek od towarów i usług - zmiany od dnia 1 stycznia 2021 r.

Pakiet SLIM VAT

 • Nowe zasady rozliczania przez sprzedawcę, faktur korygujących zmniejszających VAT należny (in minus), zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, nowe zasady dokumentowania
 • Całkowicie nowe zasady rozliczania przez nabywcę korekt VAT naliczonego in minus, nowe terminy i warunki dokonania korekty, przepisy przejściowe
 • Doprecyzowanie zasady rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zwiększających VAT należny (in plus)
 • Wydłużenie terminu do potrącenia podatku VAT naliczonego
 • Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
 • Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku prezentów o małej wartości
 • Nowe zasady stosowana kursów walut, wprowadzenie możliwości stosowania na gruncie VAT kursów walut przyjętych dla celów podatku dochodowego, warunki i terminy stosowania nowej metody itp.
 • Zmiany w zakresie rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów, wydłużenie terminu do wywozu towarów stanowiącego warunek stosowania stawki 0%
 • Zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych
 • Zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej i mechanizmu podzielonej płatności

Pakiet VAT e-Commerce 2021

 • Zmiana metody opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju i z terytorium kraju
 • Zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich
 • Ujednolicenie progu kwotowego na terytorium całej Unii Europejskiej
 • Zamiana VAT-MOSS na VAT-OSS
 • Likwidacja zwolnienia od podatku VAT przy przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro
 • Wprowadzenie zwolnienia od podatku VAT dla importu towarów przy przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro
 • Ułatwienie dostępu do środków na koncie VAT
 • Ujednolicenie wydawania decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej oraz emisyjnej

 Konsekwencje wyroków TSUE w polskim prawie podatkowym

 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. C-335/19 - Prawo do obniżenia podatku VAT uzależnione od warunków po stronie dłużnika
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2021 r. C-895/19 Odliczenie podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

VAT w obrocie międzynarodowym (2020) - Pakiet Quick Fixes

 • Podstawowe pojęcia. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).  Eksport towarów.  Import towarów.  Import usług
 • Miejsce dostawy towarów oraz miejsce świadczenia usługi a miejsce opodatkowania. Reguły ogólne oraz wyjątki od reguł ogólnych
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).   Obowiązek podatkowy.  Podstawa opodatkowania.
 • Warunki merytoryczne oraz warunki formalne dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Znaczenie pakietu „Quick Fixes”
 • Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów a prawo do zastosowania stawki 0%. Dokumentowanie zgodnie z przepisami Rozporządzenia.  Dokumentowanie zgodnie z przepisami krajowymi.  Znaczenie pakiety „Quick Fixes”.  Znaczenie domniemania
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).   Obowiązek podatkowy.  Podstawa opodatkowania.
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego. Znaczenie faktury.  Okres na dokonanie korekty.  Bonusy pośrednie przy WNT
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów własnych. Magazyn „call of stock” jako wyjątek od wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów własnych oraz od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów własnych
 • Eksport towarów. Eksport bezpośredni.  Eksport pośredni. Obowiązek podatkowy.  Podstawa opodatkowania
 • Zaliczki na poczet eksportu towarów
 • Obowiązki dokumentacyjne a prawo do zastosowania stawki 0%
 • Import towarów. Import zwykły. Import uproszczony. Obowiązek podatkowy.  Podstawa opodatkowania
 • Transakcje łańcuchowe. Transakcje trójstronne. Transakcje trójstronne uproszczone.  Transakcje łańcuchowe w UE. Transakcje łańcuchowe poza UE. Znaczenie transportu.  Znaczenie międzynarodowych reguł handlowych Incoterms. Znaczenie pakietu „Quick Fixes”
 • Import usług.   Obowiązek podatkowy.  Podstawa opodatkowania
 • Podstawa opodatkowania wyrażone w walucie obcej. Zasady przeliczania. Jaki kurs w przypadku korekty.
 • Obowiązki rejestracyjne. Znaczenie VAT UE.
 • Standardy należytej staranności w obrocie międzynarodowym. Weryfikacja VIES

Brexit a VAT

 • Brexit a transakcje w obrocie towarowym i usługowym pomiędzy UK a UE
 • Status Irlandii Północnej

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie:

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie. Warunki płatności i rezygnacji: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze:

 

Wykładowca: Patryk Smęda - Prawnik, doradca podatkowy (numer wpisu 12110), absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod